Takaisin

ASA vai klopidogreeli uuden aivoinfarktin ehkäisyssä

Näytönastekatsaukset
Jukka Putaala
2.6.2016

Näytön aste: B

Klopidogreeli on lievästi tehokkaampi verisuonitautitapahtumien kokonaismäärän ehkäisyssä kuin pelkkä ASA.

Klopidogreelin tehoa on tutkittu laajassa lähes 20 000 potilaan satunnaistetussa CAPRIE-tutkimuksessa «CAPRIE Steering Committee. A randomised, blinded, ...»1 (Clopidogrel versus Aspirin in Patients at Risk of Ischemic Events). Klopidogreelilla on tämän tutkimuksen mukaan vähintään yhtä hyvä turvallisuusprofiili kuin keskisuurilla ASA-annoksilla (tässä tutkimuksessa 325 mg/vrk). Klopidogreeliannos oli 75 mg/vrk. Tutkimuksen mukaan pitkäaikainen klopidogreelin käyttö pienensi iskeemisen aivohalvauksen, sydäninfarktin tai verisuoniperäisen kuoleman yhdistettyä riskiä ateroskleroottista verisuonitautia sairastavilla potilailla tehokkaammin kuin ASA. Absoluuttinen riskin pieneneminen ASAan verrattuna oli 0,5 % ja relatiivinen 8,7 %; ja ero oli tilastollisesti merkittävä (p = 0,049). Kuitenkin on huomattava, että tutkimuksessa ei ollut merkitsevää eroa hoitoryhmien välillä potilasryhmässä, joka oli otettu tutkimukseen aivoinfarktin takia. Tutkimuksen noin 6 400 aivoinfarktipotilaalla riskin vähenemä oli 7,3 % (p = 0,26), mikä ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Perifeerisen valtimoahtauman (PAD) takia tutkimuksessa oli niin ikään yli 6 400 potilasta.

Näillä klopidogreeli oli tilastollisesti merkitsevästi ASAa parempi (RRR 23,8 %, p = 0,002). Koska klopidogreelin on osoitettu olevan lähes 20 000 potilaan satunnaistetussa CAPRIE-tutkimuksessa tehokkaampi estolääke kuin ASA, sitä voidaan käyttää myös primaarisesti ASAn sijasta. Erityisesti sen käyttöalueena on tehokas vaihtoehto iskeemisen aivohalvauksen ehkäisyssä niille potilaille, jotka eivät siedä ASAa. Siitä saattaa olla hyötyä myös potilaille, joilla esiintyy aivoverenkiertoperäisiä kohtausoireita ASAn ja dipyridamolin yhteiskäytöstä huolimatta, mutta tästä ei ole tutkimusnäyttöä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. CAPRIE Steering Committee. A randomised, blinded, trial of clopidogrel versus aspirin in patients at risk of ischaemic events (CAPRIE). CAPRIE Steering Committee. Lancet 1996;348:1329-39 «PMID: 8918275»PubMed