Takaisin

ASA aivoinfarktin estossa

Näytönastekatsaukset
Tiina Sairanen
2.6.2016

Näytön aste: A

ASA-hoidolla aivoinfarktin uusimisriski pienenee.

Antitrombotic Trialists' (ATT) Collaboration -työryhmän meta-analyysi «Antithrombotic Trialists' (ATT) Collaboration, Bai...»1 selvitti asetyylisalisyylihapon (ASA) hyötyä primaari- ja sekundaariehkäisyssä sydäninfarktin, aivohalvauksen tai TIA:n jälkeen. Jatkossa käsitellään sekundaariehkäisyn tuloksia, jotka perustuvat 43 000 potilasvuoden tapahtumiin. Päätetapahtumia olivat sydäninfarkti, aivohalvaus tai TIA, sydän- ja verenkiertoperäiset kuolemat ja merkittävät kallonulkopuoliset vuodot. Suurin osa tutkituista oli miehiä ja ikähaitari oli 53–68 vuotta. ASA-annos vaihteli välillä 100 mg joka toinen päivä – 500 mg/vrk [R8].

Vakavien sydän- ja verenkiertohäiriötapahtumien absoluuttinen vähenemä oli 6,7 % vs 8,2 % /vuosi (p < 0,0001). Hemorragisia aivotapahtumia oli ei-merkittävissä määrin enemmän, mutta AVH-tapahtumien kokonaismäärä oli pienempi (2,08 vs 2,54 % / vuosi, p = 0,002) kuten myös sydäntapahtumien (4,3 vs 5,3 % / vuosi, p < 0,0001).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Vuonna 2011 julkaistu Cochrane-katsaus «Sandercock PA, Counsell C, Tseng MC ym. Oral antip...»2hyödynsi 8 tutkimusta, joissa oli 41 483 potilasta, joille aloitettiin antitromboottinen lääkitys, yleisimmin ASA, 2 viikon kuluessa oletetusta aivoinfarktista. 2 suurinta tutkimusta (CAST- ja IST- tutkimukset), joissa ASA-annos oli 160–300 mg/vrk ja hoito aloitettiin 2 vuorokauden kuluessa, kattoivat 98 % potilaista. Hoitoon liittyi kohonnut kallonsisäisen vuodon riski, mutta hyödyt ylittivät haitat. Hoito vähensi kuolleisuutta ja ulkopuolisen tuen tarvetta (OR 0,95; 95 % luottamusväli 0,91–0,99). ASAn NNT:ksi laskettiin 13/1 000. 7 tutkimuksessa (41 042 potilasta) kuvattiin yhteensä 551 aivoinfarktin uusimista. Näistä 495 oli CAST- ja IST-tutkimuksissa. Uusintainfarktin riskisuhde oli 0,77 (95 % luottamusväli 0,69–0,87; p < 0,00001). ASAlle laskettiin NNT 7 / 1 000 uusintainfarktin estossa, mutta haittana ilmeni 3 hemorragista infarktia / 1 000 potilasta.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti

ASA-hoito vähentää uusintainfarkteja, kuolleisuutta ja ulkopuolisen tuen tarvetta.

Kirjallisuutta

  1. Antithrombotic Trialists' (ATT) Collaboration, Baigent C, Blackwell L ym. Aspirin in the primary and secondary prevention of vascular disease: collaborative meta-analysis of individual participant data from randomised trials. Lancet 2009;373:1849-60 «PMID: 19482214»PubMed
  2. Sandercock PA, Counsell C, Tseng MC ym. Oral antiplatelet therapy for acute ischaemic stroke. Cochrane Database Syst Rev 2014;3:CD000029 «PMID: 24668137»PubMed