Takaisin

Ultraääni kroonisen epikondyliitin hoidossa

Näytönastekatsaukset
Helena Liira
19.4.2013

Näytön aste: C

Ultraäänihoito saattaa vähentää oireita kroonisessa epikondyliitissä. Hoitovaikutus on varsin pieni eivätkä tutkimustulokset ole täysin yhdenmukaisia.

Ultraäänihoidon vaikutuksia epikondyliittiin on tutkittu kahdessa systemoidussa katsauksessa «van der Windt DA, van der Heijden GJ, van den Berg...»1, «Smidt N, Assendelft WJ, Arola H ym. Effectiveness ...»2 sekä yhdessä näiden jälkeen julkaistussa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa «D'Vaz AP, Ostor AJ, Speed CA ym. Pulsed low-intens...»3.

Van der Windtin ym. systemoidussa katsauksessa «van der Windt DA, van der Heijden GJ, van den Berg...»1 tarkasteltiin ultraäänihoidon vaikutuksia kipuoireisiin tai toimintakykyyn eri liikuntaelinsairauksissa. Katsaus kattoi 13 satunnaistettua tutkimusta, joista 6 käsitteli epikondyliitin hoitoa.

Epikondyliitin hoidossa ultraäänihoito tuotti hoidon onnistumisen 15 % useammassa tapauksessa kuin vertailuryhmässä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Smidtin ym. katsauksessa «Smidt N, Assendelft WJ, Arola H ym. Effectiveness ...»2 oli mukana kolme tutkimusta, jossa ultraääntä verrattiin lumehoitoon.

Näissä tutkimuksissa ultraääni vaikutti kipuoireisiin tehokkaammin kuin lume, ja tulos oli tilastollisesti ja kliinisesti merkitsevä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

D'Vazin satunnaistetussa hoitokokeessa «D'Vaz AP, Ostor AJ, Speed CA ym. Pulsed low-intens...»3oli mukana 55 iältään 18–80-vuotiasta potilasta, joilla oli ollut epikondyliittikipua vähintään kuuden viikon ajan ja jotka eivät saaneet oireisiin helpotusta paikallishoidoista.

Hoitoryhmässä 64 % (16/25) parani vähintään 50 % lähtötilanteesta 12 viikon kohdalla verrattuna 57 % (13/23) lumeryhmään (ero 7 %; 95 % luottamusväli -20–35 %): tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. van der Windt DA, van der Heijden GJ, van den Berg SG ym. Ultrasound therapy for musculoskeletal disorders: a systematic review. Pain 1999;81:257-71 «PMID: 10431713»PubMed
  2. Smidt N, Assendelft WJ, Arola H ym. Effectiveness of physiotherapy for lateral epicondylitis: a systematic review. Ann Med 2003;35:51-62 «PMID: 12693613»PubMed
  3. D'Vaz AP, Ostor AJ, Speed CA ym. Pulsed low-intensity ultrasound therapy for chronic lateral epicondylitis: a randomized controlled trial. Rheumatology (Oxford) 2006;45:566-70 «PMID: 16303817»PubMed