Takaisin

Kirurgia konservatiiviseen hoitoon reagoimattoman lateraalisen epikondyliitin aiheuttaman kivun hoidossa

Näytönastekatsaukset
Joonas Sirola
22.4.2013

Näytön aste: D

Kirurginen toimenpide saattaa vähentää konservatiiviseen hoitoon reagoimattoman lateraalisen epikondyliitin aiheuttamia oireita, mutta aiheesta ei ole kontrolloituja tutkimuksia.

Vuonna 2011 tehdyssä systemaattisessa Cochrane-katsauksessa «Buchbinder R, Johnston RV, Barnsley L ym. Surgery ...»1, «»1 löytyi eri leikkausmenetelmiä keskenään vertailevia tutkimuksia 3 ja leikkaushoitoa konservatiivisiin hoitoihin vertailevia tutkimuksia 2.

Systemaattisen katsaukseen otettiin mukaan satunnaistetut kontrolloidut työt ja kliiniset hoitokokeet. Tutkimuksiin osallistuneilla tuli olla paikallinen palpaatioarkuus lateraalisen epikondyylin kohdalla ja positiivinen testitulos ranteen tai keskisormen vastustetussa ekstensiossa. Katsauksen ensisijaisina päätemuuttujina olivat kipu ja toimintakyky. Valittujen artikkelien laatu arvioitiin GRADE-menetelmän perusteella.

Katsaukseen hyväksyttyjen tutkimusten tutkimuspopulaatio tuli Suomesta, Iso-Britanniasta, Alankomaista, Egyptistä ja Norjasta. Tutkimuksiin osallistuneiden yhteismäärä oli 191.

Lumekontrolloituja tutkimuksia ei löytynyt yhtään. Leikkaushoito ei ollut tehokkaampi kuin ESWT tai botuliinitoksiini-injektio lateraalisen epikondyliitin aiheuttaman kivun hoidossa.

Mini-invasiivinen (perkutaaninen) toimenpide saattaa nopeuttaa töihin paluuta ja toimintakyvyn palautumista paremmin kuin avoin toimenpide.

Kirurgisen hoidon hyödystä tai hyödyttömyydestä lateraalisen kyynärpääkivun hoidossa ei ole näyttöä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Cochrane-katsaukseen «Buchbinder R, Johnston RV, Barnsley L ym. Surgery ...»1, «»1 otetuissa tutkimuksissa oli huomattavaa vaihtelua lateraalisen epikondyliitin diagnostisissa kriteereissä, sisäänottokriteereissä, vertailluissa interventioissa ja päätemuuttujissa. Kipua mitattiin eri päätemuuttujilla. Raakadataa ei saatu purettua kaikista tutkimuksista, mikä vaaransi luotettavan piste-estimaatin arvioinnin. Tutkimusryhmät olivat hyvin pieniä, joten tämä aiheutti merkittävän harhan riskin. Tutkimusten laatu oli GRADE-menetelmää käyttäen heikko. Lumekontrolloitujen tutkimusten puuttuessa kirurgiaa ei voi suositella konservatiiviseen hoitoon reagoimattoman epikondyliitin aiheuttaman kivun hoidossa. Jatkotutkimuksia tarvitaan.

Kirjallisuutta

  1. Buchbinder R, Johnston RV, Barnsley L ym. Surgery for lateral elbow pain. Cochrane Database Syst Rev 2011;3:CD003525 «PMID: 21412883»PubMed