Takaisin

Sydäninfarktipotilaat ja glukoosiaineenvaihdunnan häiriöt

Näytönastekatsaukset
Bo Isomaa
15.1.2016

Näytön aste: B

Glukoosiaineenvaihdunnan häiriöt ovat yleisiä sydäninfarktipotilailla.

Kyseessä on prospektiivinen tutkimus «Norhammar A, Tenerz A, Nilsson G ym. Glucose metab...»1, johon otettiin 181 peräkkäistä alle 80-vuotiasta sydäninfarktipotilasta kahdesta ruotsalaisesta sairaalasta (Karolinska ja Västerås). Tutkimuksesta suljettiin pois potilaat, joilla oli tunnettu diabetes, verenglukoosiarvo tullessa yli 11,1 mmol/l tai kreatiniini yli 200 µmol/l. Verenglukoosiarvoja seurattiin sairaalahoidon aikana. Ennen kotiinlähtöä ja 3 kuukauden kuluttua suoritettiin 2 tunnin glukoosirasitus (75 g). Glukoosirasitus tehtiin ennen kotiinlähtöä 164:lle ja 3 kuukauden kuluttua 144:lle potilaalle.

Glukoosirasituksen perusteella diabeteksen esiintyvyys oli 31 % ennen kotiuttamista ja 25 % 3 kuukauden kuluttua. Vastaavasti alentuneen glukoosinsiedon esiintyvyys oli 35 ja 40 %. Korkeampi paastoglukoosiarvo kuin 5,3 mmol/l neljäntenä hoitopäivänä ennusti diabetesta 3 kuukauden kuluttua 80 % herkkyydellä ja 57 % tarkkuudella (specificity). Tutkijoiden mukaan tulokset viittaavat siihen, että sairaalahoidon aikana todetut glukoosiaineenvaihdunnan muutokset ovat pysyviä eivätkä selity stressimekanismien avulla. Diabetes on todettavissa jo sairaalahoidon aikana glukoosirasituksen perusteella.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Toisessa artikkelissa «Bartnik M, Malmberg K, Hamsten A ym. Abnormal gluc...»2 potilasaineisto oli sama kuin tutkimuksessa «Norhammar A, Tenerz A, Nilsson G ym. Glucose metab...»1. Glukoosiaineenvaihdunnan häiriöiden esiintyvyyttä verrattiin iän ja sukupuolen suhteen kaltaistettuun kontrolliaineistoon (n = 185), joka edusti samaa maantieteellistä aluetta kuin potilaat. Jokaiselle potilaalle valittiin 5 kontrollia, ja yhteensä 500 kutsua lähetettiin. Tutkimuksesta suljettiin pois kontrollit, joilla oli tunnettu diabetes tai kardiovaskulaarisairaus (paitsi verenpainetauti). Kaiken kaikkiaan saatiin 185 kontrollia. Verenpainetaudin ja hyperlipidemian esiintyvyys oli korkeampi infarktipotilailla kuin kontrolleilla ja he tupakoivat, käyttivät beeta- sekä kalsiumsalpaajia useammin kuin kontrollit. Diabeteksen ja alentuneen glukoosinsiedon esiintyvyydet olivat 11 % ja 24 % kontrollihenkilöillä, kun vastaavat luvut sydäninfarktipotilailla 3 kuukautta infarktin jälkeen olivat 25 ja 41 %.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kolmannessa artikkelissa «Bartnik M, Malmberg K, Norhammar A ym. Newly detec...»3 seurattiin saman tutkimusaineiston 168 potilasta (NGT, n = 55, IGT, n = 58 ja DM, n = 55) kardiovaskulaaritapahtumien tai sydämen vajaatoiminnan suhteen. Seuranta-ajan mediaani oli 34 kuukautta. 13 infarktipotilaan kohdalla glukoosirasituskoetta ei pystytty suorittamaan sairaalahoidon yhteydessä, joten nämä jäivät pois seurannasta.

Yhdistetty kardiovaskulaaripäätetapahtuma oli selvästi tavallisempi potilailla, joilla oli poikkeava glukoosiaineenvaihdunta kuin potilailla, joilla oli normaali glukoosirasitus (17 vs 2 %, p = 0,003). Aikaisemmin sairastettu sydäninfarkti ja poikkeava glukoosiaineenvaihdunta olivat selvimmät kardiovaskulaaritapahtumien ennustetekijät. Poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan riskisuhde oli RR 4,18 (luottamusväli 1,26–13,8, p = 0,02).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Euro Heart Survey -tutkimukseen «Bartnik M, Rydén L, Ferrari R ym. The prevalence o...»4otettiin koronaaripotilaita 25 maasta (110 keskusta yhteensä). Minimivaatimus oli 20 potilasta/keskus, ja mukaan otettiin potilaat, jotka lähetettiin joko akuutin koronaarisyndrooman takia (n = 2 107) tai elektiivisiin tutkimuksiin (n = 2 854). Aiemmin tunnettu diabetes esiintyi 31 %:lla potilaista. Glukoosirasituskoe (75 g) tehtiin 923 potilaille, joilla oli akuutti koronaarisyndrooma ja 997 elektiiviseen tutkimukseen tulleelle. Akuutin koronaarisyndrooman ryhmässä IGT/IFG:n ja diabeteksen esiintyvyydet olivat 36 % ja 22 %. Elektiivisen tutkimuksen ryhmässä vastaavat luvut olivat 37 ja 14 %. Ilman glukoosirasituskoetta diabetes olisi jäänyt toteamatta kahdella kolmesta uusista diabetespotilaista.

Ainoastaan 6 % potilaista edusti Pohjois-Eurooppaa. Tarkoituksena oli suorittaa glukoosirasituskoe kaikille osallistujille, joilla ei ollut tunnettua diabetesta. Kaiken kaikkiaan glukoosirasituskoe tehtiin vain 56 %:lle. Pääsyy tähän oli joidenkin eettisten komiteoiden kielteinen asenne glukoosirasituksen suhteen.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Early ACS tutkimukseen «Giraldez RR, Clare RM, Lopes RD ym. Prevalence and...»5 otettiin yhteensä 8 795 potilasta, joilla todettiin akuutti koronaarisyndrooma ilman ST-segmentin nousua. Kyseessä on kansainvälinen monikeskustutkimus, Euroopasta ainoastaan Ruotsi oli edustettuna. Potilastietojen, paastoglukoosiarvon ja HbA1c arvon perusteella potilaat jaettiin seuraaviin ryhmiin: tunnettu diabetes (32,5 %), diagnosoimaton diabetes (12,2 %), prediabetes (10,8 %) ja normaali glukoosinsieto (44,5 %). Potilailla, joilla oli diagnosoimaton diabetes, todettiin lisääntynyt 30 päivän kuolleisuus (OR 1,28), mutta ensimmäisen vuoden kuolleisuus ei eronnut niiltä joilla todettiin prediabetes tai normaali glukoosinsieto. Tutkijat korostavat glukoosiaineenvaihdunnan häiriöiden yleistä esiintymistä ja diagnosoimattomaan diabetekseen liittynyttä lyhyen ajan korkeaa kuolleisuutta.

Kommentit

3 ensimmäistä tutkimusta «Norhammar A, Tenerz A, Nilsson G ym. Glucose metab...»1, «Bartnik M, Malmberg K, Hamsten A ym. Abnormal gluc...»2, «Bartnik M, Malmberg K, Norhammar A ym. Newly detec...»3 esittävät saman potilasaineiston eri näkökulmilta. Diabeteksen ja alentuneen glukoosinsiedon esiintyvyys näyttää olevan korkea akuutin sydäninfarktin sairastaneilla potilailla, pysyvästi ja suhteutettuna kontrolliväestöön. Potilasaineisto on kuitenkin pieni ja etenkin kontrolliaineiston suhteen ongelmallinen.

Euro Heart Survey «Bartnik M, Rydén L, Ferrari R ym. The prevalence o...»4 on selvästi laajempi tutkimus, joka näyttää vahvistavan glukoosihäiriöiden korkean esiintyvyyden koronaaritautipotilailla. Kyseessä on poikkileikkaustutkimus, jonka heikkoutena on glukoosirasituskokeiden matala suoritusprosentti ja Pohjois-Euroopan vähäinen edustus.

Myöskin Eary ACS «Giraldez RR, Clare RM, Lopes RD ym. Prevalence and...»5tutkimuksessa todetaan diabeteksen ja alentuneen glukoosinsiedon korkeaa esiintymistä akuutti koronaarisyndrooma potilailla. Tässä tutkimuksessa heikkoutena oli glukoosirasituskokeen puuttuminen ja diagnoosin varmistaminen myöhemmässä vaiheessa.

Kirjallisuutta

 1. Norhammar A, Tenerz A, Nilsson G ym. Glucose metabolism in patients with acute myocardial infarction and no previous diagnosis of diabetes mellitus: a prospective study. Lancet 2002;359:2140-4 «PMID: 12090978»PubMed
 2. Bartnik M, Malmberg K, Hamsten A ym. Abnormal glucose tolerance--a common risk factor in patients with acute myocardial infarction in comparison with population-based controls. J Intern Med 2004;256:288-97 «PMID: 15367171»PubMed
 3. Bartnik M, Malmberg K, Norhammar A ym. Newly detected abnormal glucose tolerance: an important predictor of long-term outcome after myocardial infarction. Eur Heart J 2004;25:1990-7 «PMID: 15541834»PubMed
 4. Bartnik M, Rydén L, Ferrari R ym. The prevalence of abnormal glucose regulation in patients with coronary artery disease across Europe. The Euro Heart Survey on diabetes and the heart. Eur Heart J 2004;25:1880-90 «PMID: 15522466»PubMed
 5. Giraldez RR, Clare RM, Lopes RD ym. Prevalence and clinical outcomes of undiagnosed diabetes mellitus and prediabetes among patients with high-risk non-ST-segment elevation acute coronary syndrome. Am Heart J 2013;165:918-925.e2 «PMID: 23708162»PubMed