Takaisin

Diabeteslääkehoidon varhainen aloitusajankohta

Näytönastekatsaukset
Antti Virkamäki
15.5.2013

Näytön aste: A

Heti diabetesdiagnoosin jälkeen aloitettu lääkehoito johtaa dieettihoitoa parempaan glukoositasapainoon diagnoosia seuraavien vuosien aikana.

UKPDS-tutkimus «United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS)....»1 oli satunnaistettu monikeskustutkimus, jossa seurattiin vastikään diagnosoitujen tyypin 2 diabeetikkojen hoitotasapainoa ja liitännäissairauksien ilmaantumista. Potilaat arvottiin seuraaviin hoitoryhmiin 1) dieetti, 2) glibenklamidi ja klorpropamidi (sulfonyyliureat), 3) insuliini ja 4) metformiini. Hoitojen teho raportoitiin ensimmäisen kerran 3 vuoden seurannan jälkeen (n = 2 520).

Ylipainoisista (> 120 % ihannepainosta, n = 1 256) diabeetikoista epätyydyttävään tilanteeseen (paastoplasman glukoosipitoisuus yli 7,8 mmol/l) ajautui dieettiryhmästä 48 %, glibenklamidiryhmästä 45 %, insuliiniryhmästä 30 % ja metformiiniryhmästä 36 %. Ainoastaan dieettihoidetussa ryhmässä hoitotasapaino heikkeni (HbA1c 7,2–7,8 %), kun muissa ryhmissä hoitotasapaino parani hyväksyttävälle tasolle (HbA1c 7,2–6,6 %).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Näytönastekatsaus keskittyy ylipainoisen ryhmän raportointiin, koska se edustaa suurinta osaa tyypin 2 diabeetikoista. UKPDS-tutkimuksessa ei metformiinihoitoa tarjottu kuin ylipainoisiksi luokitelluille diabeetikoille, joten vertailu muihin hoitoryhmiin metformiinin osalta on mahdollista vain tässä ryhmässä. Kaikissa ryhmissä merkittävä osa ajautui jo kolmessa vuodessa lääkityksen tehostamista vaativalle tasolle ja dieettiryhmässä jopa puolet. UKPDS-tutkimus osoittaa tyypin 2 diabeteksen nopeasti progredioivan luonteen, joten lääkityksen aloittaminen diagnoosivaiheessa on perusteltua taudin progression estämiseksi.

Kirjallisuutta

  1. United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS). 13: Relative efficacy of randomly allocated diet, sulphonylurea, insulin, or metformin in patients with newly diagnosed non-insulin dependent diabetes followed for three years. BMJ 1995;310:83-8 «PMID: 7833731»PubMed