Takaisin

Jaksoittainen painepuristushoito laskimohaavapotilailla

Näytönastekatsaukset
Annikki Vaalasti
7.1.2014

Näytön aste: C

Jaksoittainen painepuristushoito saattaa edesauttaa haavan paranemista etenkin laskimohaavapotilailla, joilla turvotuksen estohoito ei muutoin onnistu.

Vuoteen 2010 ulottuvassa Cochrane- katsauksessa «Nelson EA, Mani R, Thomas K ym. Intermittent pneum...»1 selvitettiin jaksoittaisen painepuristushoidon vaikutusta laskimoperäisen haavan paranemiseen. Tutkimusten hakulähteenä olivat tietokannat Cochrane Wounds Group Specialized Trial Register, Cochrane Central Register of Controlled trials, Medline, Embase ja Cinahl joulukuuhun 2010 asti. Arviointiin löytyi 7 hakuehdot täyttävää satunnaistettua tutkimusta, joissa oli yhteensä 367 potilasta.

80 potilasta käsittävässä satunnaistetussa tutkimuksessa osoitettiin, että jaksoittainen painepuristushoito lisäsi haavan paranemista verrattuna pelkkään paikallishoitoon ilman kompressiohoitoa (62 % vs 28 %; p = 0,002).

Jaksoittaista painepuristushoitoa verrattiin kompressiohoidon lisänä 4 tutkimuksessa (167 potilasta) pelkkään kompressiohoitoon. Tutkimusten tulokset olivat ristiriitaisia. Yhdessä 45 potilasta käsittävässä tutkimuksessa havaittiin jaksoittaisen painepuristushoidon kompressiohoidon lisänä edistävän haavan paranemista pelkkään kompressiohoitoon verrattuna (suhteellinen riski parantua 11,4; 95 % luottamusväli 1,6–82), ja kahdessa yhteensä 75 potilaan tutkimuksessa ei jaksoittaisesta painepuristushoidosta kompressiohoidon lisänä havaittu hyötyä pelkkään kompressiohoitoon verrattuna. Pienessä 16 potilaan aineistossa jaksoittainen painepuristushoito verrattuna kompressiohoitoon oli yhtä tehokas.

Yhteenvetona katsauksen tekijät toteavat, että jaksoittainen painepuristushoito saattaa auttaa laskimoperäisen haavan paranemista, mikäli kompressiohoitoa ei ole käytössä. Tutkimusten perusteella ei voida sanoa, edesauttaako jaksoittainen painepuristushoito laskimoperäisen alaraajahaavan paranemista verrattuna hyvin toteutettuun kompressiohoitoon.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Satunnaistetussa tutkimuksessa «Kumar S, Samraj K, Nirujogi V ym. Intermittent pne...»2 selvitettiin painepuristushoidon vaikutusta laskimoperäisen haavan paranemiseen (47 potilasta) ja haavan uusiutumisen estoon (53 potilasta). 25 haavapotilasta hoidettiin ainoastaan nelikerrossiteellä. 22 potilasta sai lisäksi painepuristushoitoa kahdesti päivässä, kunnes haava parani tai enintään 4 kuukauden ajan. 3 potilasta kummastakin ryhmästä keskeytti tutkimuksen.

Täysin parantuneiden haavojen määrissä ei ollut eroa ryhmien välillä. Painepuristushoitoa saaneiden potilaiden haavat paranivat nopeammin kuin pelkällä kompressiosidoksella hoidettujen potilaiden haavat (53,3 vuorokautta vs 73,7 vuorokautta).

Tutkimuksessa seurattiin myös 53 potilasta, joilla oli vastikään parantunut laskimohaava. 30 potilasta käytti ainoastaan hoitosukkia ja 23 potilasta sai sen lisäksi painepuristushoitoa kahdesti päivässä 4 kuukauden ajan. Painepuristushoidon ei voitu osoittaa estävän haavan uusiutumista.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Nelson EA, Mani R, Thomas K ym. Intermittent pneumatic compression for treating venous leg ulcers. Cochrane Database Syst Rev 2011;(2):CD001899 «PMID: 21328252»PubMed
  2. Kumar S, Samraj K, Nirujogi V ym. Intermittent pneumatic compression as an adjuvant therapy in venous ulcer disease. J Tissue Viability 2002;12:42-4, 46, 48 passim «PMID: 12001325»PubMed