Takaisin

Alipaineimuhoito kroonisen alaraajahaavan hoidossa

Näytönastekatsaukset
Vesa Juutilainen
8.1.2014

Näytön aste: C

Alipaineimuhoito saattaa nopeuttaa kroonisen haavan paranemista.

Joulukuuhun 2007 ulottuvassa järjestelmällisessä Cochrane-katsauksessa «Ubbink DT, Westerbos SJ, Evans D ym. Topical negat...»1 tutkittiin alipaineimuhoidon (APIH) vaikuttavuutta kroonisen haavan paranemiseen. Katsaukseen kelpuutettiin yhteensä seitsemän satunnaistettua vertailevaa etiologialtaan erilaisten kroonisten haavojen hoitoon liittyvää tutkimusta, joissa oli yhteensä 205 potilasta. Tutkimuksissa verrattiin alipaineimuhoitoa muuhun kosteaan haavanhoitoon, joka oli toteutettu keittosuolataitoksilla tai uudemmilla kosteaan haavanhoitoon tarkoitetuilla tuotteilla. Primaarina päätetapahtumana oli haavan täydellisen paranemisen ohella myös haavan pinta-alan tai tilavuuden pieneneminen.

Katsaukseen sisältyvässä hollantilaisessa 60 potilaan tutkimuksessa «Vuerstaek JD, Vainas T, Wuite J ym. State-of-the-a...»2 verrattiin laskimohaavan alipaineimuhoitoa hydrokolloidi- tai alginaattisidoksin tapahtuvaan hoitoon. Tavanomainen kompressiohoito sisältyi molempiin ryhmiin. Täydelliseen paranemiseen kuluvan ajan mediaani oli APIH-ryhmässä 29 vuorokautta (95 % luottamusväli 25,5–32,5) ja 45 vuorokautta vertailuryhmässä (95 % luottamusväli 36,2–53,8) (p = 0,0001). Lisäksi arvioitiin haavan laadullista paranemista ihonsiirtoleikkaukseen valmistauduttaessa. Hoitoryhmässä haava oli valmis ihonsiirtoon 7 vuorokaudessa (95 % luottamusväli 5,7–8,3) ja kontrolliryhmässä 17 vuorokauden kuluttua (95 % luottamusväli 10–24) (p = 0,005).

Katsauksen päätelmänä oli, että vaikka monen tutkimuksen nojalla alipaineimuhoidolla on suotuisia vaikutuksia haavan paranemiseen, tutkimuksiin liittyvien menetelmällisten puutteiden takia ei ole selkeää näyttöä alipaineimuhoidon paremmuudesta verrattuna muuhun tavanomaiseen haavan paikallishoitoon kroonisia haavoja hoidettaessa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Vuodesta 1993 maaliskuuhun 2010 ulottuvassa ranskalaisessa meta-analyysissä «Suissa D, Danino A, Nikolis A. Negative-pressure t...»3 etsittiin kaikki englanninkieliset satunnaistetut vertailevat tutkimukset, joissa oli verrattu alipaineimuhoitoa muuhun tavanomaiseen haavan paikallishoitoon etiologialtaan erilaisten kroonisen haavojen hoidossa. Hakulähteinä olivat tietokannat MEDLINE, EMBASE ja Cochrane. Päätetapahtumana oli haavan täydelliseen paranemiseen kulunut aika sekä haavan koon pieneneminen. Analyysiin kelpuutettiin 10 tutkimusta, joiden tuloksista tehtiin kvantitatiivinen meta-analyysi. Tutkimustulosten yhdistämisen jälkeen voitiin todeta, että haavojen koko pieneni merkitsevästi enemmän APIH-ryhmissä: APIH-haavojen pienenemissuhde verrattuna kontrolliryhmän haavojen pienenemissuhteeseen oli 0,77 (95 % luottamusväli 0,63–0,96). Myös haavojen paranemiseen kuluva aika oli merkitsevästi lyhyempi APIH-ryhmässä, kun mittarina käytettiin APIH- ja kontrolliryhmän haavojen paranemisaikojen mediaanien suhdetta, joka oli 0,74 (95 % luottamusväli 0,70–0,78).

Tutkijoiden johtopäätöksenä oli, että kroonisten haavojen hoidossa alipaineimuhoito vaikuttaa tehokkaammalta kuin haavojen tavanomainen muu paikallishoito. Tutkijat katsoivat, että useamman potilasmäärältään pienen tutkimuksen yhdistäminen tässä kvantitatiivisessa meta-analyysissä oli mahdollista; siten saatiin kannanotolle enemmän tilastollista voimaa. Tutkijat kuitenkin myönsivät, että tutkimusten menetelmälliset puutteet, mahdollinen julkaisuharha sekä laitevalmistajan laaja osallistuminen tutkimusten rahoitukseen rajoittavat voimakkaampien johtopäätösten tekemistä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Alipaineimuhoidosta erilaisten kroonisten haavojen hoidossa on julkaistu kohtalainen määrä satunnaistettuja vertailevia tutkimuksia, joiden potilasmäärät ovat kuitenkin olleet useimmiten melko pieniä, ja tutkimuksissa on todettu erilaisia menetelmällisiä puutteita. Alipaineimuhoidon vaikuttavuudesta on tehty myös useita järjestelmällisiä katsauksia, joissa tutkimusten hyväksyttävyyden kriteerit ja johtopäätökset eroavat jossain määrin toisistaan. Tämänhetkisen tutkimustiedon nojalla vaikuttaa kuitenkin siltä, että alipaineimuhoito on vähintään yhtä tehokas tai joissain tapauksissa tehokkaampi kuin muu nykyaikainen tavallinen kroonisen haavan paikallishoito. Tutkijat kuitenkin myönsivät, että tutkimusten menetelmälliset puutteet, mahdollinen julkaisuharha sekä laitevalmistajan laaja osallistuminen tutkimusten rahoitukseen rajoittavat voimakkaampien johtopäätösten tekemistä.

Kirjallisuutta

  1. Ubbink DT, Westerbos SJ, Evans D ym. Topical negative pressure for treating chronic wounds. Cochrane Database Syst Rev 2008;(3):CD001898 «PMID: 18646080»PubMed
  2. Vuerstaek JD, Vainas T, Wuite J ym. State-of-the-art treatment of chronic leg ulcers: A randomized controlled trial comparing vacuum-assisted closure (V.A.C.) with modern wound dressings. J Vasc Surg 2006;44:1029-37; discussion 1038 «PMID: 17000077»PubMed
  3. Suissa D, Danino A, Nikolis A. Negative-pressure therapy versus standard wound care: a meta-analysis of randomized trials. Plast Reconstr Surg 2011;128:498e-503e «PMID: 22030509»PubMed