Takaisin

Turvotuksen estohoito ja laskimoperäinen alaraajahaava

Näytönastekatsaukset
Annikki Vaalasti
7.1.2014

Näytön aste: A

Turvotuksen estohoito nopeuttaa laskimoperäisen haavan paranemista ja ehkäisee sen uusiutumista.

Vuoteen 2012 ulottuvassa Cochrane-katsauksessa «O'Meara S, Cullum N, Nelson EA ym. Compression for...»1 käytiin läpi tutkimuksia kompressiohoidon tehosta kroonisen laskimoperäisen alaraajahaavan paranemisessa. Hakulähteinä olivat tietokannat MEDLINE, EMBASE, CINAHL ja Cochrane. Hakustrategian mukaisia satunnaistettuja tai kontrolloituja kliinisiä tutkimuksia kelpuutettiin katsaukseen 48 kappaletta (4 321 potilasta). Kompressiohoito nopeuttaa laskimoperäisen alaraajahaavan paranemista verrattuna ei-kompressiohoitoa saaneisiin haavoihin (8 satunnaistettua tutkimusta). Monikerroksiset tukisidokset ovat tehokkaampia kuin yksikerroksiset tukisidokset. Monikerroksiset sidokset (2–4 komponenttia), jotka sisältävät myös elastisen kerroksen, näyttävät olevan tehokkaampia kuin sidokset, joissa on vain ei-elastisia kerroksia.

Korkean puristusluokan lääkinnällinen hoitosukka (25–35 mmHg, suomalainen puristusluokka 2) on tehokkaampi kuin vähäelastinen tukisidos (4 satunnaistettua tutkimusta, RR 1,62, 95 % luottamusväli 1,26–2,10).

Katsauksen kirjoittajat toteavat, että korkeatasoista tutkimustietoa erityyppisten tukisidosten ja lääkinnällisten hoitosukkien tehokkuudesta on vähän. Eri maissa läpivietyjen monikeskustutkimusten tulokset, joissa on verrattu 4-kerrossidoksia ja vähäelastisia sidoksia, saattavat vääristää paikallisia eri maiden hoitokäytäntöjä. Esimerkiksi Iso-Britanniassa on 4-kerrossidosstandardi, kun taas muualla Euroopassa vähäelastinen sidos on standardi. Näitä sidoksia vertailevan meta-analyysin potilaista 75 % oli Iso-Britanniasta.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Vuoteen 2012 ulottuvassa Cochrane-katsauksessa «Nelson EA, Bell-Syer SE. Compression for preventin...»2 käytiin läpi tutkimuksia kompressiohoidon tehosta kroonisen laskimoperäisen alaraajahaavan uusiutumisen estossa. Hakulähteinä olivat tietokannat MEDLINE, EMBASE, CINAHL ja Cochrane. Hakustrategian mukaisia satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia kelpuutettiin katsaukseen 4 kappaletta (979 potilasta).

Tutkimuksessa (153 potilasta), jossa verrattiin haavan uusiutumista potilailla, joilla oli käytössä lääkinnällinen hoitosukka (25–35 mmHg, suomalainen puristusluokka 2) potilaisiin, jotka eivät käyttäneet hoitosukkaa havaittiin, että hoitosukan käyttö vähensi merkittävästi haavan uusiutumista 6 kuukauden kuluessa (riskisuhde 0,46, 95 % luottamusväli 0,27–0,76).

Kahdessa tutkimuksessa verrattiin kahden eri puristusluokan hoitosukkaa toisiinsa. 300 potilaan aineistossa ei haavojen uusiutuminen eronnut 5 vuoden kuluessa potilailla, jotka käyttivät korkean (25–35 mmHg, suomalainen puristusluokka II) tai kohtalaisen (18–24 mmHg, suomalainen puristusluokka 1) kompression hoitosukkaa (riskisuhde 0,82, 95 % luottamusväli 0,61–1,12). Toisessa 338 potilaan tutkimuksessa korkean puristusluokan hoitosukan todettiin vähentävän haavan uusiutumista tehokkaammin kuin kohtalaisen kompression hoitosukan 3 vuoden seurannan aikana (RR 0,57, 95 % luottamusväli 0,39–0,81).

166 potilasta sisältäneessä tutkimuksessa verrattiin kahta erilaista luokan 2 lääkinnällistä hoitosukkaa toisiinsa. Eroa haavan uusiutumisessa eri sukkia käyttäneiden välillä ei todettu. 17 potilasta keskeytti tutkimuksen, koska ei pystynyt käyttämään hoitosukkaa. Näistä 11:lle (64 %) kehittyi uusi haava, kun sukkaa käyttäneistä ainoastaan 34 % sai uuden haavan. Suhteellinen riski haavan uusiutumiseen sukkaa käyttämättömillä oli 2,58 (95 % luottamusväli 1,33–5,01).

Tukisidosten käytöstä laskimoperäisen haavan uusiutumisen estossa ei ole saatavilla tutkimustietoa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. O'Meara S, Cullum N, Nelson EA ym. Compression for venous leg ulcers. Cochrane Database Syst Rev 2012;(11):CD000265 «PMID: 23152202»PubMed
  2. Nelson EA, Bell-Syer SE. Compression for preventing recurrence of venous ulcers. Cochrane Database Syst Rev 2012;(8):CD002303 «PMID: 22895929»PubMed