Takaisin

Preoperatiivinen anemia postoperatiivisten komplikaatioiden ennustekijänä

Näytönastekatsaukset
Tuula Manner
25.5.2014

Näytön aste: A

Preoperatiivinen anemia ilmeisesti lisää postoperatiivista sairastavuutta ja kuolleisuutta, erityisesti sydänsairailla potilailla.

Amerikan kirurgiyhdistyksen laajasta datapohjasta (National Surgical Quality Improvement Program) tehty retrospektiivinen analyysi «Musallam KM, Tamim HM, Richards T ym. Preoperative...»1 vuonna 2008 hoidetuista ei-sydänkirurgisista potilaista (271 368 potilasta). Anemian kriteerinä käytettiin preoperatiivisesti mitattua hematokriittia < 36 % naisilla ja < 39 % miehillä; lisäksi anemiat jaoteltiin lieviin (Hkr 29–36 % naisilla ja 29–39 % miehillä) ja kohtalaisiin–vaikeisiin (Hkr < 29 % molemmilla sukupuolilla). Tutkimuksen päätemuuttujia olivat kuolleisuus ja merkittävien sydäntä ja verenkiertoa, hengitystä, keskushermostoa, virtsaelimiä tai leikkaushaavaa koskevien haittatapahtumien sekä laskimotukoksen ja sepsiksen esiintyvyys 30 postoperatiivisen vuorokauden aikana. Tilastoanalyysien avulla arvioitiin anemian ja muiden potilaan perussairauksiin liittyvien riskitekijöiden riskisuhteet.

 • 30,44 %:lla potilaista oli edellä mainituin kriteerein määritelty anemia (näistä 85,59 % lieviä)
 • kokonaiskuolleisuus oli 4,61 % anemiapotilaiden ryhmässä ja 0,78 % ei-aneemisten joukossa (OR 1,42; 95 % luottamusväli 1,31–1,54)
 • haittatapahtumia esiintyi 15,67 %:lla anemiapotilaiden ryhmästä ja 5,33 %:lla ei-aneemisten joukossa (OR 1,35; 95 % luottamusväli 1,3–1,4)
 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tulos osoittaa, että jo lievä anemia lisää komplikaatioriskiä postoperatiivisesti.

Amerikan kirurgiyhdistyksen laajasta datapohjasta (National Surgical Quality Improvement Program) tehty retrospektiivinen kohorttitutkimus «Saager L, Turan A, Reynolds LF ym. The association...»2 vuosina 2005–2009 hoidetuista ei-sydänkirurgisista potilaista. Poissulkukriteerien jälkeen (muun muassa sydänkirurgia, vuotohäiriö, päivystysleikkaus, uusintaleikkaus, > 4 punasoluyksikön siirto leikkausta edeltävänä 3 päivänä, sepsis) analysoitavaksi jäi 574 860 potilasta, joista 25,3 %:lla oli anemia preoperatiivisesti. Näille potilaille etsittiin datapohjasta vertailukelpoiset kohortit. Tarkastelun kohteena oli preoperatiivisen anemian (hematokriitti < 36 % naispotilailla ja < 39 % miespotilailla) yhteys kuolleisuuteen ja postoperatiivisiin haittatapahtumiin (kardiovaskulaariset, keskushermoston, hengityksen tai munuaisen toiminnan häiriöt, infektiot, uusintaleikkauksen tarve) 30 vuorokauden kuluessa leikkauksesta. Monimuuttuja-analyysissa eroteltiin anemian syntyyn liittyvät ja siihen myötävaikuttavat tekijät.

 • anemia lisäsi merkittävästi postoperatiivista mortaliteettia (OR 4,69; 95 % luottamusväli 4,01–5,49)
 • kun monimuuttuja-analyysissa eroteltiin anemiaan liittyvät perussairaudet, anemia itsenäisenä riskitekijänä lisäsi vain lievästi mortaliteettia (OR 1,24; 95 % luottamusväli 1,10–1,40)
 • anemia lisäsi systeemisten, respiratoristen, urologisten, tromboottisten ja kardiovaskulaaristen haittatapahtumien riskiä lievästi (OR vaihteluväli 1,2–1,3)
 • korkea riski liittyi hematokriitti-arvoihin < 28 % ja vastaavasti pienin riski hematokriittiin 37–48 %
 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Laaja aineisto, anemian kriteeri tiukka. Tulos osoittaa, että anemia liittyy perussairauksiin, joilla on merkittävä vaikutus leikkauksenjälkeiseen kuolleisuuteen.

Amerikan kirurgiyhdistyksen laajasta datapohjasta (National Surgical Quality Improvement Program) tehty retrospektiivinen analyysi «Leichtle SW, Mouawad NJ, Lampman R ym. Does preope...»3 avoimeen ja laparoskooppiseen paksusuolileikkaukseen joutuneiden potilaiden preoperatiivisen anemian vaikutuksesta leikkauksenjälkeiseen kuolleisuuteen ja haittatapahtumien esiintyvyyteen. Potilaat (yhteensä 23 348) jaettiin preoperatiivisesti määritellyn hematokriittiarvon perusteella vaikean (Hkr 21–25 %), kohtalaisen (26–29 %), lievän (30–37 %) ja ei-anemian (Hkr > 38 %) ryhmiin. Tarkasteltavina muuttujina olivat sydäninfarkti, aivoverenkierron häiriö, etenevä munuaisten toiminnanvajaus ja kuolema leikkausta seuraavana 30 vuorokauden aikana. Toissijaisena muuttujana rekisteröitiin sairaalassa olon pituutta.

 • jonkinasteinen anemia todettiin 47,5 %:lla potilaista
 • ei-aneemisiin potilaisiin verrattuna vaikea, kohtalainen ja lievä anemia lisäsi haittatapahtuman riskiä: OR 1,83 (95 % luottamusväli 1,05–3,19), 2,19 (1,63–2,94) ja 1,49 (1,2–1,86). Haittatapahtumia todettiin 6,9 % vaikeaa, 6,8 % kohtalaista ja 3,9 % lievää anemiaa sairastavilla potilailla (ei-aneemisilla 1,2 %:lla)
 • potilaat, joiden hematokriitti oli normaali, kotiutuivat aneemisia potilaita nopeammin (2,2 vuorokautta aikaisemmin verrattuna vaikean anemian ryhmään, p < 0,01)
 • potilaan kardiovaskulaarinen sairaus ei vaikuttanut yllä oleviin riskeihin
 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Osa potilastapauksista sisältyy oletettavasti edelliseen tutkimukseen. Tutkimuskohteena oli potilasryhmä (paksusuolikirurgisia), joilla anemian esiintyvyys on yleisempää kuin valikoimattomassa aineistossa.

Kanadalainen retrospektiivinen monikeskustutkimus «Karkouti K, Wijeysundera DN, Beattie WS ym. Risk a...»4, jossa kartoitettiin preoperatiivisen anemian vaikutusta leikkauksenjälkeisten haittatapahtumien esiintyvyyteen 3 500 sydänleikkauspotilaalla. Anemian kriteerinä oli hemoglobiini < 125 g/l ja poissulkukriteereinä vaikea anemia (Hb < 95 g/l), preoperatiivinen munuaissairaus tai päivystysleikkaus. Tarkasteltavia muuttujia olivat kuolema, aivoinfarkti tai akuutti munuaisen toimintavajaus sairaalassaolon aikana.

 • 26 %:lla potilaista todettiin anemia preoperatiivisesti
 • leikkauksen yhteydessä tai sen jälkeen merkittävän haittatapahtuman sai 15,8 % aneemisista potilaista (vs 5 % kohorteista); haittatapahtuman OR 3,6 (95 % luottamusväli 2,7–4,7)
 • kun monimuuttuja-analyysissa huomioitiin potilaan perussairaudet, toimenpiteeseen liittyvät muuttujat ja annetut punasolusiirrot, preoperatiivinen anemia näytti edelleen lisäävän postoperatiivisten haittojen riskiä (OR 2,0; 95 % luottamusväli 1,4–2,8)
 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Sydänkirurgisilla potilailla preoperatiivinen anemia osoittautui itsenäiseksi postperatiivisten haittatapahtumien riskitekijäksi riippumatta muun muassa toimenpiteen aikana annetuista verensiirroista.

Kirjallisuutta

 1. Musallam KM, Tamim HM, Richards T ym. Preoperative anaemia and postoperative outcomes in non-cardiac surgery: a retrospective cohort study. Lancet 2011;378:1396-407 «PMID: 21982521»PubMed
 2. Saager L, Turan A, Reynolds LF ym. The association between preoperative anemia and 30-day mortality and morbidity in noncardiac surgical patients. Anesth Analg 2013;117:909-15 «PMID: 23492966»PubMed «PMID: 23492966»PubMed
 3. Leichtle SW, Mouawad NJ, Lampman R ym. Does preoperative anemia adversely affect colon and rectal surgery outcomes? J Am Coll Surg 2011;212:187-94 «PMID: 21276532»PubMed
 4. Karkouti K, Wijeysundera DN, Beattie WS ym. Risk associated with preoperative anemia in cardiac surgery: a multicenter cohort study. Circulation 2008;117:478-84 «PMID: 18172032»PubMed