Takaisin

Antidepressiivisen lääkityksen käytön jatkaminen anestesian yhteydessä

Näytönastekatsaukset
Tuula Manner
25.5.2014

Näytön aste: C

Antidepressiivistä lääkitystä ei liene tarpeen lopettaa preoperatiivisesti.

Japanilainen vuonna 2002 julkaistu satunnaistettu kontrolloitu tutkimus «Kudoh A, Katagai H, Takazawa T. Antidepressant tre...»1, jossa 80 depressiolääkitystä (imipramiini, klomipramiini, maprotiliini tai mianseriini) käyttävää potilasta joko jatkoi lääkitystään operaatiopäivään saakka (n = 40) tai lopetti lääkityksen 72 tuntia ennen anestesiaa (n = 40). Kontrolliryhmä (n = 40) ei ollut käyttänyt antidepressantteja. Seurattavia muuttujia olivat hemodynaamiset haittatapahtumat (hypotensio, rytmihäiriöt, QRS-kompleksi EKG:ssa) anestesian aikana sekä postoperatiivinen masennuksen paheneminen, sekavuus tai delirium.

5 %:lla kummassakin ryhmässä todettiin ektooppisia lisälyöntejä anestesian aikana.

Kenelläkään ei todettu muutoksia QRS-kompleksissa. Hypotensiota todettiin 8 %:lla lääkitystä jatkaneista ja 5 %:lla keskeyttäneistä; hypotensio reagoi kaikille hoidoille (efedriini, Ringer-täyttö). Masennus paheni (Hamiltonin depressioasteikolla arvioituna) 20 %:lla lääkityksen keskeyttäneistä ja 5 %:lla sitä jatkaneista (p = 0,04). Deliriumia ja sekavuutta todettiin 30 %:lla lääkityksen keskeyttäneistä ja 13 %:lla lääkitystä jatkaneista (p = 0,05).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltalaisessa retrospektiivisessä analyysissa «Kim DH, Daskalakis C, Whellan DJ ym. Safety of sel...»2 selvitettiin selektiivisten serotoniinin takaisinoton estäjien (SSRI-lääkkeet) vaikutusta leikkauksenjälkeisiin vuototapahtumiin (toimenpiteen jälkeinen vuoto tai hematooma, mahasuolikanavan vuoto tai kirurgisen uusintaleikkauksen tarve vuodon takia) ja kuolleisuuteen sairaalassaoloaikana sydämen ohitusleikkauspotilailla. Analyysiin otettiin vuosien 2003–2006 aikana kaikki yhdysvaltalaisissa akateemisissa sairaaloissa leikatut sydänpotilaat, jotka saivat masennuslääkkeitä sairaalaan tulon ja leikkauksen välisenä aikana (yhteensä 1 380 potilasta, joista 1 076 eli 78 % sai SSRI-lääkettä ja loput 22 % muita masennuslääkkeitä).

Tutkittujen ryhmien välillä ei todettu eroa kuolleisuudessa (3,1 % vs 2,3 %, OR 0,88; 95 % luottamusväli 0,47–1,65) eikä vuototapahtumien ilmenemisessä (6,5 % vs 7,2 %; OR 0,93, 95 % luottamusväli 0,50–1,76). Eroa ei todettu myöskään niiden potilaiden alaryhmässä (85–92 % kaikista), jotka saivat veren hyytymistä estäviä lääkkeitä (OR 1,03; 95 % luottamusväli 0,40–2,61).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Katsausartikkelissa «Chin SH, Cristofaro J, Aston SJ. Perioperative man...»3 kuvataan antidepressiivisten lääkkeiden ja yrttirohtojen farmakodynaamisia vaikutuksia ja mahdollisia yhteisvaikutuksia anestesian aikana käytettävien lääkeaineiden kanssa. Suurin osa referoiduista artikkeleista on tapausselostuksia koskien serotoniinisyndroomaa SSRI-lääkkeiden käyttäjillä, SSRI-lääkkeiden vuotoa lisäävää vaikutusta ja trisyklisten antidepressiivien kardiovaskulaarisia haittavaikutuksia.

Kirjoittajat suosittavat antidepressiivisten lääkkeiden käytön keskeyttämistä, mikä perustuu hyvin hajanaiseen tutkimustietoon ja kirjaviin tapausselostuksiin.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Kudoh A, Katagai H, Takazawa T. Antidepressant treatment for chronic depressed patients should not be discontinued prior to anesthesia. Can J Anaesth 2002;49:132-6 «PMID: 11823389»PubMed
  2. Kim DH, Daskalakis C, Whellan DJ ym. Safety of selective serotonin reuptake inhibitor in adults undergoing coronary artery bypass grafting. Am J Cardiol 2009;103:1391-5 «PMID: 19427434»PubMed
  3. Chin SH, Cristofaro J, Aston SJ. Perioperative management of antidepressants and herbal medications in elective plastic surgery. Plast Reconstr Surg 2009;123:377-86 «PMID: 19116576»PubMed