Takaisin

Lasten aspiraatioriski vs kirkkaiden nesteiden paaston pituus

Näytönastekatsaukset
Tuula Manner
25.5.2014

Näytön aste: A

Kaikenikäiset lapsipotilaat, joiden aspiraatioriski ei ole kohonnut, voivat nauttia kirkkaita nesteitä kaksi tuntia ennen anestesian aloitusta.

Systemaattinen Cochrane-katsaus «Brady M, Kinn S, Ness V ym. Preoperative fasting f...»1, «»1 vuodelta 2010 käsittelee lasten preoperatiivisia paasto-ohjeita; kyseessä on vuoden 2005 katsauksen päivitys. Katsauksen lähteenä olivat MEDLINE 1950 – kesäkuu 2009, CINAHL 1982 – kesäkuu 2009, Cochrane Central Register of Controlled Trials ja Iso-Britannian kansallinen tutkimusrekisteri sekä aihetta koskevat kongressiesitykset ja artikkeleiden referenssilistat. Katsaukseen otettiin satunnaistetut, kontrolloidut tutkimukset alle 18-vuotiailla, elektiiviseen toimenpiteeseen tulevilla lapsipotilailla, joiden aspiraatioriski ei ollut normaalia suurempi (poissulkien obeesit, päivystystoimenpiteet ja ylävatsan sairaudesta kärsivät lapset). Katsaus sisältää yhteensä 25 tutkimusta käsittäen 47 vertailevaa, kontrolloitua tutkimusasetelmaa (2 543 lapsipotilasta).

Aspiraation tai regurgitaation ilmenemistä seurattiin 20 tutkimuksessa (1 374 potilasta): yksi raportoitu aspiraatio (anestesiaa edeltänyt paasto 120 minuuttia), joka tutkimuksen suorittajien mielestä liittyi ilmateiden manipulointiin.

Aspiraatioriskiä kuvaavina muuttujina seurattiin mahanesteen tilavuutta ja sen happamuutta anestesian induktion jälkeen. Paaston pituutta koskevia vertailututkimuksia (paasto 120, 150 tai 180 minuuttia vs ikä-riippuvainen kontrollipaasto 4–8 tuntia) oli 24 (1 370 lapsipotilasta).

Lyhyen paaston ryhmissä mahanesteen volyymissä ei todettu eroa kontrolliin (paasto yli 4 tuntia) nähden lukuun ottamatta 180 minuuttia paastonneiden ryhmää (287 lasta vs. 243 kontrollia), joilla mahanesteen tilavuus oli merkittävästi pienempi (-0,12 ml/kg, 95 % luottamusväli -0,22 – -0,03, p = 0,01) kuin pidempään paastonneilla. Samoin mahanesteen pH:ssa (23 tutkimusta, yhteensä 1 327 lasta) ei todettu eroa lyhytkestoisempien paastojen (120, 150 tai 180 minuuttia) ja kontrollin (paasto yli 4 tuntia) välillä.

Paastoon liittyviä subjektiivisesti epämiellyttäviä tuntemuksia (janoa, nälkää, ärtyisyyttä tai hyvinvointia) kysyttiin 13 tutkimuksessa. Lyhyeen paastoon näytti liittyvän vähiten epämukavuutta.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Kattava katsaus, jossa useiden, laadullisesti vaihtelevien tutkimusten sekava aineisto on saatu yhdistettyä hyvin. Tulosten tulkintaa vaikeuttaa aspiraatiota ennustavien muuttujien huono validiteetti. Katsauksen rajoittuminen pelkästään elektiivistä preoperatiivista paastoa käsitteleviin tutkimuksiin jättää monta tärkeää osa-aluetta puutteellisen näytön varaan.

Edellä olevaan katsaukseen yhtyen ja samoihin tutkimuksiin viitaten Euroopan Anestesiologiyhdistyksen asiantuntijaryhmä antoi suosituksensa «Smith I, Kranke P, Murat I ym. Perioperative fasti...»2 perioperatiivisesta paastosta: kirkkaiden nesteiden osalta kahden tunnin nestepaasto on riittävä ja potilaita suorastaan rohkaistaan kirkkaiden nesteiden (vesi, läpinäkyvät tuoremehut, tee tai kahvi) nauttimiseen aina kahteen tuntiin saakka ennen anestesian alkua.

Amerikan Anestesiologiyhdistyksen (ASA) tuore suositus «American Society of Anesthesiologists Committee. P...»3 myötäilee edellä esitettyjä linjauksia. Kymmenen hengen asiantuntijaryhmä kävi läpi 158 preoperatiivista paastoa käsittelevää julkaisua vuosilta 1940–2010. Näihin sisältyi 38 vertailevaa tutkimusta lapsipotilailla (jotka sisältyvät edellä esitettyyn Cochrane-katsaukseen), joissa aspiraatioriskiä kuvaavina muuttujina oli seurattu mahalaukun tilavuutta ja mahanesteen happamuutta. Suositus antoi ohjeeksi, että lapsipotilaat saavat juoda kirkkaita nesteitä aina kahteen tuntiin asti ennen anestesian aloitusta.

Kirjallisuutta

  1. Brady M, Kinn S, Ness V ym. Preoperative fasting for preventing perioperative complications in children. Cochrane Database Syst Rev 2009;(4):CD005285 «PMID: 19821343»PubMed
  2. Smith I, Kranke P, Murat I ym. Perioperative fasting in adults and children: guidelines from the European Society of Anaesthesiology. Eur J Anaesthesiol 2011;28:556-69 «PMID: 21712716»PubMed
  3. American Society of Anesthesiologists Committee. Practice guidelines for preoperative fasting and the use of pharmacologic agents to reduce the risk of pulmonary aspiration: application to healthy patients undergoing elective procedures: an updated report by the American Society of Anesthesiologists Committee on Standards and Practice Parameters. Anesthesiology 2011;114:495-511 «PMID: 21307770»PubMed