Takaisin

Monityydyttymättömät rasvahapot lasten ja nuorten ADHD:n hoidossa

Näytönastekatsaukset
Leena Pihlakoski
6.11.2016

Näytön aste: B

Monityydyttymättömät rasvahapot ovat ilmeisesti tehottomia ADHD:n hoidossa lapsilla ja nuorilla.

European ADHD Guidelines -työryhmän systemaattisessa katsauksessa «Sonuga-Barke EJ, Brandeis D, Cortese S ym. Nonphar...»1 vuodelta 2013 arvioitiin 6 eri meta-analyysiä ADHD:n lääkkeettömien hoitojen vaikuttavuudesta. Haku tehtiin laajasti useista eri tietolähteistä, muun muassa MEDLINE-, OvidMEDLINE-, PsycInfo-, CINAHL- ja ERIC-tietokannoista, ja se koski huhtikuuhun 2012 mennessä julkaistuja tutkimuksia. Katsaukseen sisällytettiin meta-analyysit, joissa tutkimusinterventioihin osallistujat olivat 3–18-vuotiaita ja heillä oli joko DSM- tai ICD-tautiluokituksen kriteerein tehty ADHD-diagnoosi. Tulosmuuttujana oli oirekyselylomakkeella tai havainnoimalla mitattu muutos ADHD-oireissa. Muutoksen arvioijat oli jaettu 2 luokkaan, lähellä oleviin ("most proximal assessment") kuten esimerkiksi vanhempiin, ja todennäköisesti sokkoutettuihin ("probably blinded assessment"), joiden katsottiin olevan tietämättömiä lapsen osallistumisesta interventioon ja siten objektiivisempia. Jaon tavoitteena oli vähentää tulosten vinoumaa.

Katsaukseen valikoitui 11 satunnaistettua kontrollitutkimusta, joissa interventiona oli monityydyttymättömien omega-6- tai omega-3-rasvahappojen tai niiden yhdistelmän lisääminen ruokavalioon. Kaikki tutkimukset olivat lumekontrolloituja. Osallistujien (n = 890) ADHD-oireet arvioitiin ennen ja jälkeen intervention validoidun kyselylomakkeen avulla. ADHD-oireet vähenivät jonkin verran sekä lähellä olevien (SMD 0,21, 95 % luottamusväli 0,05–0,36) että interventiolle sokkoutettujen (SMD 0,16, 95 % luottamusväli 0,01–0,31) arviointien perusteella.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Gilliesin ym. Cochrane-katsauksessa «Gillies D, Sinn JKh, Lad SS ym. Polyunsaturated fa...»2 tutkittiin monityydyttymättömien rasvahappojen vaikutusta lasten ja nuorten ADHD-oireisiin. Katsaukseen hyväksyttiin satunnaistetut ja kvasisatunnaistetut tutkimukset, joihin osallistuvat olivat alle 18-vuotiaita. Heillä oli ICD- tai DSM- tautiluokituksen kriteerein tehty ADHD-diagnoosi tai validoidulla kyselylomakkeella arvioidut merkittävät ADHD-oireet, ja hoidollisena ravintolisänä oli käytetty monityydyttymättömiä omega-6- tai omega-3-rasvahappoja. Ensisijaisia tulosmuuttujia olivat kyselylomakkeella arvioidut ADHD-oireet, toissijaisina käytösongelmat, elämänlaatu, masennusoireet ja ahdistuneisuusoireet. Haku tehtiin laajasti muun muassa Cochrane-, OvidMEDLINE-, EMBASE-, PsychInfo- CINAHL- ja BIOSIS-tietokannoista.

Katsaukseen hyväksyttiin 13 tutkimusta, joihin osallistuneita oli yhteensä 1 011. Tutkimuksista 8:ssa oli suora vertailuasetelma, 5:ssä vaihtovuoroinen. Tutkimusten kesto oli 4–16 viikkoa. 5 tutkimuksesta (n = 413) oli mahdollista arvioida muutos vanhempien arvioimissa ADHD-oireissa, joka ei ollut merkitsevä (SMD -0,17, 95 % luottamusväli -0,48–0,03). Kun tarkasteltiin erikseen niitä 2 tutkimusta (n = 120), joissa verrattiin omega-3- ja omega-6-rasvahappoyhdistelmää lumeeseen, vanhemmat arvioivat ADHD-oireiden vähentyneen (SMD -0,48, 95 % luottamusväli -0,88 – -0,08). 4 tutkimuksessa (n = 324) arvioijana oli opettaja; muutos ADHD-oireissa ei ollut merkitsevä (SMD 0,05, 95 % luottamusväli -0,18–0,27). Eri tavoin mitattuihin käytös- tai tunne-elämän oireisiin tai elämänlaatuun rasvahappolisällä ei yhdessäkään meta-analyysin tutkimuksista ollut merkitsevää vaikutusta.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Vaikuttavuuden vertailu oli vaikeaa interventioissa käytettyjen rasvahappojen laadun ja määrän suuren vaihtelun vuoksi. Satunnaistamisen kuvaus oli osassa alkuperäistutkimuksista puutteellinen.

Kirjallisuutta

  1. Sonuga-Barke EJ, Brandeis D, Cortese S ym. Nonpharmacological interventions for ADHD: systematic review and meta-analyses of randomized controlled trials of dietary and psychological treatments. Am J Psychiatry 2013;170:275-89 «PMID: 23360949»PubMed
  2. Gillies D, Sinn JKh, Lad SS ym. Polyunsaturated fatty acids (PUFA) for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev 2012;:CD007986 «PMID: 22786509»PubMed