Takaisin

Hypnoosi kroonisen unettomuuden hoitona

Näytönastekatsaukset
Soili Kajaste
3.12.2015

Näytön aste: C

Hypnoosihoidoilla saadut tulokset saattavat vastata muilla rentoutusmenetelmillä saatuja tuloksia.

Meta-analyysissa «Kirsch I, Montgomery G, Sapirstein G. Hypnosis as ...»1, joka perustui kolmeen aikaisempaan kirjallisuuskatsaukseen ja vuosilta 1974–93 PsycLit-tietokannasta tehtyyn hakuun, löytyi yksi tutkimus «Borkovec TD, Fowles DC. Controlled investigation o...»2, joka vertasi hypnoosilla ja progressiivisella rentoutuksella hoidettuja unettomia. Kyseiseen Yhdysvalloissa tehtyyn tutkimukseen osallistui 37 yliopisto-opiskelijaa, jotka oli satunnaistettu neljään hoitoryhmään: progressiivinen rentoutus (n = 9), hypnoottinen rentoutus (n = 9), itserentoutus (n = 9) ja jonotuslistakontrolli (n = 10).

Progressiivisen rentoutuksen ja hypnoottisen rentoutuksen välillä ei ollut eroja, ja itserentoutus ylsi lähes samalle tasolle. Nukahtamisaika lyheni kaikissa hoitoryhmissä noin 20 minuuttia ja oli kaikissa ryhmissä 24 minuuttia. Kaikki hoitomuodot olivat selvästi parempia kuin olo odotuslistalla, jossa nukahtamisaika pysyi samana 44 minuuttina.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Australiassa tehdyssä tutkimuksessa «Stanton HE. Hypnotic relaxation and the reduction ...»3verrattiin ärsykehallintamenetelmää ja unen huoltoa saanutta ryhmää hypnoottista rentoutusta ja unen huoltoa saaneeseen ryhmään. Tutkimuksessa oli myös lumehoitoa (kvasidesensitisaatio) saanut ryhmä. Tutkimukseen osallistui yhteensä 45 henkilöä, jotka satunnaistettiin ryhmiin.

Tutkimuksessa todettiin, että hypnoottinen rentouttaminen lyhensi nukahtamisviivettä enemmän (51 minuutista 22 minuuttiin) kuin ärsykehallintamenetelmä (53 minuutista 39 minuuttiin). Ärsykehallintamenetelmän tulos tässä tutkimuksessa oli kuitenkin poikkeuksellisen huono. Hypnoottisella rentouttamisella saatu tulos vastasi rentoutuksella ja ärsykehallinnalla tavanomaisesti saatuja tuloksia eli noin 30 minuutin lyheneminen nukahtamisviiveessä «Morin CM, Hauri PJ, Espie CA ym. Nonpharmacologic ...»4. Kuuden kuukauden seurannassa hypnoosihoitoa saaneiden nukahtamisviive lyheni selvästi (viive 11 ± 11 minuuttia), mikä on tavanomaista parempi tulos. Rentoutuksen vaikutus univiiveeseen pysyy seurannassa yleensä ennallaan «Morin CM, Culbert JP, Schwartz SM. Nonpharmacologi...»5.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Saksassa tehdyssä tutkimuksessa «Scholz OB, Ott R. Effect and course of tape-based ...»6 tutkittiin ääninauhapohjaisen hypnoosin vaikutusta krooniseen unettomuuteen 21 henkilöllä. Tutkimuksessa ei ollut kontrolliryhmää eikä seurantaa.

Nukahtamisviive nopeutui puoli tuntia, ja unen kesto piteni myös puoli tuntia.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Kommentit

Hypnoositilanne muodostetaan johdannolla, joka yleensä sisältää rentoutusohjeita. Hypnoosityöskentelyssä suggestioiden ja mielikuvien avulla pyritään siihen, että asiakas kokee muutoksia aistimuksissaan, havainnoissaan, ajattelussaan ja toiminnassaan. Tavanomaiseen rentoutukseen liitetään usein myös vastaavanlaisia suggestioita «Kirsch I, Montgomery G, Sapirstein G. Hypnosis as ...»1.

Kroonisen unettomuuden hoidossa hypnoosin ja tavanomaisen rentoutuksen välinen raja on epäselvä. Australialainen tutkimus «Stanton HE. Hypnotic relaxation and the reduction ...»3oli tehty hyvin koulutetuilla unettomilla, yhdysvaltalainen tutkimus «Borkovec TD, Fowles DC. Controlled investigation o...»2 taas yliopisto-opiskelijoilla. Tutkimusten kliinisestä sovellettavuudesta ei ollut tietoa.

Hypnoosia unettomuuden hoitokeinona on tutkittu erittäin vähän. Tavanomaisella rentoutuksella saavutetaan todennäköisesti suurin piirtein sama hyöty. Kroonisen unettomuuden hoidossa hypnoosin ja tavanomaisen rentoutuksen välinen raja on epäselvä. Hypnoosilla saattaa kuitenkin olla progressiivista rentoutusta suuremmat pitkäaikaisvaikutukset.

Kirjallisuutta

 1. Kirsch I, Montgomery G, Sapirstein G. Hypnosis as an adjunct to cognitive-behavioral psychotherapy: a meta-analysis. J Consult Clin Psychol 1995;63:214-20 «PMID: 7751482»PubMed
 2. Borkovec TD, Fowles DC. Controlled investigation of the effects of progressive and hypnotic relaxation on insomnia. J Abnorm Psychol 1973;82:153-8 «PMID: 4730647»PubMed
 3. Stanton HE. Hypnotic relaxation and the reduction of sleep onset insomnia. Int J Psychosom 1989;36:64-8 «PMID: 2689375»PubMed
 4. Morin CM, Hauri PJ, Espie CA ym. Nonpharmacologic treatment of chronic insomnia. An American Academy of Sleep Medicine review. Sleep 1999;22:1134-56 «PMID: 10617176»PubMed
 5. Morin CM, Culbert JP, Schwartz SM. Nonpharmacological interventions for insomnia: a meta-analysis of treatment efficacy. Am J Psychiatry 1994;151:1172-80 «PMID: 8037252»PubMed
 6. Scholz OB, Ott R. Effect and course of tape-based hypnotherapy in subjects suffering from insomnia. Austral J Clin Hypnother Hypnosis 2000;21:96-114