Takaisin

Depressiolääkkeet unettomuuden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Timo Partonen
3.12.2015

Näytön aste: B

Eräät depressiolääkkeet ovat ilmeisesti tehokkaita primaarin unettomuuden hoidossa.

Pitkäaikaisesta unettomuudesta kärsivillä potilailla nukahtamisviive lyhenee 7 minuutilla (polysomnografialla) ja 12 minuutilla uni-valvepäiväkirjalla mitattuna depressiolääkkeiden vaikutuksesta. Polysomnografialla mitattuna myös valve nukahtamisen jälkeen vähenee 12 minuutilla, nukkumisen tehokkuus paranee ja kokonaisuniaika pitenee depressiolääkkeiden vaikutuksesta.

Meta-analyysin «Buscemi N, Vandermeer B, Friesen C ym. Manifestati...»1 mukaan nämä lääkevaikutukset eroavat merkitsevästi lumevaikutuksesta. Tämä meta-analyysi perustui 21 sähköisen tietokannan sisältämiin julkaisuihin. Analysoitaviksi hyväksyttiin ne pitkäaikaisesta unettomuudesta aikuisilla tehdyt satunnaistetut tutkimukset, joissa vastemuuttujana oli vähintään yksi seuraavista: nukahtamisviive, valve nukahtamisen jälkeen, nukkumisen tehokkuus, kokonaisuniaika, unen laatu tai elämänlaatu. Näistä nukahtamisviive oli päävastemuuttuja. Tämä haku löysi 8 tutkimusta (N = 325). Depressiolääkkeisiin liittyy riski haittavaikutuksista, joka on suuruudeltaan bentsodiatsepiinien ja muiden kuin bentsodiatsepiiniunilääkkeiden väliltä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tratsodoni (50 mg iltaisin) pidensi tutkimuksen «Walsh JK, Erman M, Erwin CW ym. Subjective hypnoti...»2 mukaan yöunta ja lyhensi nukahtamisviivettä (21‒65-vuotiailla) primaarista unettomuudesta kärsivillä (n = 204) lumeeseen verrattuna ensimmäisellä viikolla, mutta ei enää toisella viikolla. Tämä rajoittaa tratsodonin käyttöä unettomuuden pitkäaikaishoidossa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tratsodonista on myös systemaattinen katsaus «Mendelson WB. A review of the evidence for the eff...»3, jossa on 18 tutkimusta. Niistä 6 on lumekontrolloituja tutkimuksia, joissa tratsodonin (n = 152) annos on ollut 50‒200 mg/vrk ja lääkehoidon kesto kerta-annoksesta 2 viikkoon.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tuoreimmassa tratsodonitutkimuksessa «Roth AJ, McCall WV, Liguori A. Cognitive, psychomo...»4 tratsodoni 50 mg 30 minuuttia ennen haluttua nukahtamisaikaa 1 viikon ajan vähensi yöllisiä heräämisiä (keski-iältään 44-vuotiailla) primaarista unettomuudesta kärsivillä (n = 16).

Loppupäätelmänä näistä tutkimuksista on, että tratsodoni aiheuttaa pitkäaikaisessa käytössä sedaatiota ja psykomotorisia haittoja. Haitat rajoittavat sen käyttöä erityisesti ikääntyneillä.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Doksepiini (25–50 mg iltaisin 28 vuorokauden aikana) paransi kontrolloidussa tutkimuksessa «Hajak G, Rodenbeck A, Voderholzer U ym. Doxepin in...»5 nukkumisen tehokkuutta ja unen laatua (keski-iältään 47-vuotiailla) primaarista unettomuudesta kärsivillä (n = 40) lumeeseen verrattuna, mutta aiheutti myös vaikeamman rebound-unettomuuden.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kerta-annos doksepiinia (25 mg i.v. nukkumaanmenoaikaan) pidensi satunnaistetussa, kontrolloidussa tutkimuksessa «Rodenbeck A, Cohrs S, Jordan W ym. The sleep-impro...»6 yöunta, lyhensi nukahtamisviivettä, vähensi hereillä oloa nukahtamisen jälkeen ja paransi nukkumisen tehokkuutta (keski-iältään 41-vuotiailla) primaarista unettomuudesta kärsivillä (n = 10) lumeeseen verrattuna.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Doksepiini (1 mg, 3 mg tai 6 mg kahtena peräkkäisenä iltana) paransi kontrolloidussa tutkimuksessa «Roth T, Rogowski R, Hull S ym. Efficacy and safety...»7 nukkumisen tehokkuutta, vähensi valvetta nukahtamisen jälkeen ja pidensi kokonaisuniaikaa (keski-iältään 42-vuotiailla) primaarista unettomuudesta kärsivillä (n = 66) lumeeseen verrattuna. Doksepiini aiheutti näillä annoksilla haittavaikutuksia yhtä usein kuin lume.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Aikaeroa matkivassa tilapäisen unettomuuden kokeessa «Roth T, Heith Durrence H, Jochelson P ym. Efficacy...»8 kerta-annos doksepiinia (6 mg suun kautta otettuna 4 tuntia ennen nukkumaanmenoaikaa) pidensi yöunta, lyhensi nukahtamisviivettä, vähensi hereillä oloa nukahtamisen jälkeen, paransi nukkumisen tehokkuutta ja kohensi unen laatua (keski-iältään 35-vuotiailla) terveillä koehenkilöillä (n = 565) lumeeseen verrattuna.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Doksepiini (1 mg tai 6 mg iltaisin 29 päivän ajan) paransi kontrolloidussa tutkimuksessa «Krystal AD, Lankford A, Durrence HH ym. Efficacy a...»9 nukkumisen tehokkuutta, vähensi valvetta nukahtamisen jälkeen ja pidensi kokonaisuniaikaa (18‒64-vuotiailla) primaarista unettomuudesta kärsivillä (n = 203) lumeeseen verrattuna. Doksepiini aiheutti näillä annoksilla haittavaikutuksia yhtä usein kuin lume.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Trimipramiini (75–200 mg iltaisin 28 päivän aikana) paransi kontrolloidussa tutkimuksessa «Hohagen F, Montero RF, Weiss E ym. Treatment of pr...»10 nukkumisen tehokkuutta, pidensi kokonaisuniaikaa ja paransi unen laatua (keski-iältään 49-vuotiailla) primaarista unettomuudesta kärsivillä (n = 15) lumeeseen verrattuna. Trimipramiini ei aiheuttanut rebound-unettomuutta, mutta haittavaikutuksena ilmeni suun kuivumista.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Trimipramiini (50–200 mg iltaisin 28 päivän aikana) paransi kontrolloidussa tutkimuksessa «Riemann D, Voderholzer U, Cohrs S ym. Trimipramine...»11 nukkumisen tehokkuutta ja paransi unen laatua (keski-iältään 47-vuotiailla) primaarista unettomuudesta kärsivillä (n = 37) lumeeseen verrattuna.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yleinen kommentti

Satunnaistettuja tutkimuksia depressiolääkkeiden käytöstä primaarin unettomuuden hoidossa on julkaistu vain muutamia, jolloin tieteellinen näyttö niiden tehosta jää vähäiseksi. Tratsodonista, doksepiinista ja trimpiramiinista saattaa tavanomaisilla depression hoitoon soveltuvilla annoksilla seurata toksisia haittavaikutuksia, jolloin niiden soveltuvuus unettomuuden hoitoon heikkenee. Doksepiinin osalta tosin ajatuksena nykyisin on se, että primaarin unettomuuden hoidossa doksepiiniannos pidetään pienenä (1‒6 mg iltaisin).

Suomessa ja myös muualla pieniä mirtatsapiiniannoksia (alle 7,5 mg iltaisin) on käytetty unettomuuden hoitoon, mutta mirtatsapiinista ei ole unettomuuden hoidossa julkaistu yhtään laadukasta satunnaistettua lumekontrolloitua tutkimusta «Vande Griend JP, Anderson SL. Histamine-1 receptor...»12. Trimipramiini on kahdessa tutkimuksessa pidentänyt yöunta jopa tunnilla, mutta johtuen vähäisestä tutkittavien määrästä merkitseviä tilastollisia eroja ei ole tullut esille. Trimpiramiinia on käytetty pieninä annoksina (selvästi alle 50 mg iltaisin) unettomuuteen, mutta satunnaistetut tutkimukset siitä puuttuvat. Tratsodonia käytetään Yhdysvalloissa yleisesti unettomuuden hoitoon, mutta sen käyttöä rajoittavat mahdolliset haittavaikutukset. Hyvälaatuisten satunnaistettujen tutkimusten mukaan doksepiini pienellä annoksella (alle 10 mg iltaisin) saattaa olla tehokasta ja osoittautua käyttökelpoiseksi pitkäkestoisen primaarin unettomuuden hoidossa.

Kirjallisuutta

 1. Buscemi N, Vandermeer B, Friesen C ym. Manifestations and management of chronic insomnia in adults. Evid Rep Technol Assess (Summ) 2005;:1-10 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK11906/ «http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK11906/»1
 2. Walsh JK, Erman M, Erwin CW ym. Subjective hypnotic efficacy of trazodone and zolpidem in DSM-III-R primary insomnia. Hum Psychopharmacol 1998;13:191-8
 3. Mendelson WB. A review of the evidence for the efficacy and safety of trazodone in insomnia. J Clin Psychiatry 2005;66:469-76 «PMID: 15816789»PubMed
 4. Roth AJ, McCall WV, Liguori A. Cognitive, psychomotor and polysomnographic effects of trazodone in primary insomniacs. J Sleep Res 2011;20:552-8 «PMID: 21623982»PubMed
 5. Hajak G, Rodenbeck A, Voderholzer U ym. Doxepin in the treatment of primary insomnia: a placebo-controlled, double-blind, polysomnographic study. J Clin Psychiatry 2001;62:453-63 «PMID: 11465523»PubMed
 6. Rodenbeck A, Cohrs S, Jordan W ym. The sleep-improving effects of doxepin are paralleled by a normalized plasma cortisol secretion in primary insomnia. A placebo-controlled, double-blind, randomized, cross-over study followed by an open treatment over 3 weeks. Psychopharmacology (Berl) 2003;170:423-8 «PMID: 13680082»PubMed
 7. Roth T, Rogowski R, Hull S ym. Efficacy and safety of doxepin 1 mg, 3 mg, and 6 mg in adults with primary insomnia. Sleep 2007;30:1555-61 «PMID: 18041488»PubMed
 8. Roth T, Heith Durrence H, Jochelson P ym. Efficacy and safety of doxepin 6 mg in a model of transient insomnia. Sleep Med 2010;11:843-7 «PMID: 20817598»PubMed
 9. Krystal AD, Lankford A, Durrence HH ym. Efficacy and safety of doxepin 3 and 6 mg in a 35-day sleep laboratory trial in adults with chronic primary insomnia. Sleep 2011;34:1433-42 «PMID: 21966075»PubMed
 10. Hohagen F, Montero RF, Weiss E ym. Treatment of primary insomnia with trimipramine: an alternative to benzodiazepine hypnotics? Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 1994;244:65-72 «PMID: 7948056»PubMed
 11. Riemann D, Voderholzer U, Cohrs S ym. Trimipramine in primary insomnia: results of a polysomnographic double-blind controlled study. Pharmacopsychiatry 2002;35:165-74 «PMID: 12237787»PubMed
 12. Vande Griend JP, Anderson SL. Histamine-1 receptor antagonism for treatment of insomnia. J Am Pharm Assoc (2003) 2012;52:e210-9 «PMID: 23229983»PubMed