Takaisin

Tsolpideemi vanhusten unettomuudessa

Näytönastekatsaukset
Maaria Seppälä
3.12.2015

Näytön aste: A

Tsolpideemi on tavanomaisimmin käytetyllä 5 mg:n annoksella käyttökelpoinen unilääke vanhuksille ainakin lyhytaikaisessa käytössä.

Ranskalaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa kaksoissokkoutetussa monikeskustutkimuksessa «Roger M, Attali P, Coquelin JP. Multicenter, doubl...»1 vuodelta 1993 oli 218 (205) sairaalapotilasta, joilla oli unilääkkeen tarve. Heidän tilansa oli stabiili, ja he olivat iältään 60–98-vuotiaita. Tutkimuksessa oli 3 ryhmää, joissa osallistujille annettiin tsolpideemia joko 5 mg tai 10 mg tai triatsolaamia 0,25 mg. Tutkimuksen alussa oli 3 vuorokauden kestoinen lumejakso, jota seurasi 3 viikon hoitojakso. Tutkimuksen lopussa lumelääkettä käytettiin viikon ajan. Potilaille tehtiin unikysely. VAS-mittaria (visual analogue scale) käytettiin unen laadun tutkimiseen, ja arviointi perustui lisäksi vielä henkilökunnan potilaista antamiin tietoihin.

Kaikissa lääkeryhmissä nukahtamisaika (SL, sleep latency) lyheni ja nukkumisaika (ST, sleep time) piteni merkitsevästi. Potilaiden aamuvireys parani, mutta ryhmien välillä ei esiintynyt tilastollista eroa. Lääkehoidosta esiintyi vain vähäisiä haittavaikutuksia. Tutkimuksen perusteella suositeltavana annoksena pidettiin tsolpideemia 5 mg, ja vaikeassa unettomuudessa suositettiin tarvittaessa suurempaa annosta.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Ranskassa vuonna 2003 tehtyyn satunnaistettuun lumekontrolloituun kaksoissokkotutkimukseen «Allain H, Bentué-Ferrer D, Tarral A ym. Effects on...»2 osallistui 48 tervettä vanhusta (keski-ikä 69 ± 4 vuotta). Heillä ei ollut käytössä muita psyykenlääkkeitä. Kaikki saivat kerta-annokset tsolpideemia (5 mg), tsopiklonia (3,75 mg), lormetatsepaamia (1 mg) ja lumetta. Kaikkien lääkeannosten välillä oli yhden viikon wash-out (lääkkeetön jakso). Osallistujille tehtiin tarkkaavaisuus-, huojunta- ja muistitestejä, sedaation (rauhoittaminen) määritys Visual Analogue Scale mittarilla (VAS) ja unen arviointi uniarviointilomakkeella.

Aktiivilääkkeiden todettiin lisäävän osallistujilla huojuntaa. Tsolpideemilla vaikutus oli lyhyin. Muistitestissä havaittiin minimaalisia eroja, jotka olivat kaikki normalisoituneet 9 tuntia annoksesta. Subjektiivinen unen laatu oli tsopiklonilla ja tsolpideemilla parempi kuin lumeella. Tsolpideemia pidettiin turvallisimpana, koska se aiheutti vähiten huojuntaa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Tutkimuksessa käytetty tsopikloniannos oli pieni!

Vuonna 2008 julkaistussa satunnaistetussa kaksoissokkoutetussa amerikkalaisessa monikeskustutkimuksessa (40 keskusta, myös Euroopasta) «Walsh JK, Soubrane C, Roth T. Efficacy and safety ...»3 hitaasti vapautuvaa tsolpideemia (6,25 mg) verrattiin lumelääkkeeseen. Tutkimukseen osallistui 205 keskimäärin 70,2-vuotiasta vanhusta. Heillä oli primaari unettomuus, mutta ei dementiaa tai psyykkisiä sairauksia. Hoitoaika oli 3 viikkoa, ja sekä ennen hoitoa että hoidon jälkeen oli washout. Osallistujille tehtiin toistetusti polysomnografia sekä aamun vireystilamittaus ja unikysely.

Tsolpideemin havaittiin vähentäneen yönaikaista heräilyä merkitsevästi ensimmäisten 6 tunnin aikana. Nukahtamisaika lyheni ja nukkumisaika piteni merkittävästi. Heillä ei todettu merkittäviä muutoksia unen arkkitehtuurissa. Subjektiivisesti he kokivat unen laatunsa paremmaksi. Päiväaikaiseen vireyteen ei todettu olleen vaikutuksia. Ensimmäinen lääkkeen lopetuksen jälkeinen yö oli huonompi. Unta parantava vaikutus säilyi osallistujilla 3 viikon ajan.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Kyseessä oli hitaasti vapautuva lääkemuoto, jonka annos eroaa jonkin verran Suomessa käytössä olevasta valmisteesta.

Yleinen kommentti

Pelkästään vanhuksia käsitteleviä kelvollisia satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia (RCT) tsolpideemista löytyy vähän. Tsolpideemia on verrattu lumeeseen ja muihin unilääkkeisiin. Vertailulääkkeinä on käytetty tsaleplonia, lormetatsepaamia, triatsolaamia ja tsopiklonia. Lisäksi yhdessä katsauksessa tutkimusaineistoihin on kuulunut vanhuksia. Meta-analyysejä ei ole laadittu. Unipolygrafiaa on käytetty yhdessä tutkimuksissa.

Vuonna 2002 julkaistussa katsausartikkelissa «Wortelboer U, Cohrs S, Rodenbeck A ym. Tolerabilit...»4 käsiteltiin sitä, miten vanhuspotilaat sietävät hypnosedatiiveja. Suosituksena oli, että ainakin tsolpideemin, tsaleplonin, tsopiklonin, tematsepaamin ja triatsolaamin annoksien tulisi olla vanhuksilla pienemmät kuin aikuisväestöllä. Suositeltu annos oli puolet nuorempien ikäryhmien annoksesta. Tsolpideemin vaikutukset unen laatuun, uniparametreihin ja seuraavan päivän vireyteen tai haittavaikutusten määrään tai laatuun eivät oleellisesti eroa verrattuna tsopikloniin, tsaleploniin tai tematsepaamiin. Vanhuspotilaille sopivin annos on todennäköisesti 5 mg.

Kirjallisuutta

  1. Roger M, Attali P, Coquelin JP. Multicenter, double-blind, controlled comparison of zolpidem and triazolam in elderly patients with insomnia. Clin Ther 1993;15:127-36 «PMID: 8458042»PubMed
  2. Allain H, Bentué-Ferrer D, Tarral A ym. Effects on postural oscillation and memory functions of a single dose of zolpidem 5 mg, zopiclone 3.75 mg and lormetazepam 1 mg in elderly healthy subjects. A randomized, cross-over, double-blind study versus placebo. Eur J Clin Pharmacol 2003;59:179-88 «PMID: 12756510»PubMed
  3. Walsh JK, Soubrane C, Roth T. Efficacy and safety of zolpidem extended release in elderly primary insomnia patients. Am J Geriatr Psychiatry 2008;16:44-57 «PMID: 18165461»PubMed
  4. Wortelboer U, Cohrs S, Rodenbeck A ym. Tolerability of hypnosedatives in older patients. Drugs Aging 2002;19:529-39 «PMID: 12182689»PubMed