Takaisin

Bentsodiatsepiinien käyttö unettomuuden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Markku Partinen
3.12.2015

Näytön aste: A

Bentsodiatsepiinien käyttöön liittyy runsaasti haittoja, vaikka niillä onkin nukahtamisviivettä lyhentävä ja yöunta pidentävä vaikutus.

Bentsodiatsepiinien hyötyjä ja haittoja tarkasteltiin systemaattisessa meta-analyyttisessä katsauksessa «Holbrook AM, Crowther R, Lotter A ym. Meta-analysi...»1. Katsaukseen sisällytettiin vuosina 1966–98 julkaistut englanninkieliset satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset, joissa selvitettiin pitkäaikaisen (yli 1 kuukauden) unettomuuden hoitoa bentsodiatsepiineilla. Julkaisut haettiin Cochrane-tietokannoista ja Medlinesta. Tietokannoista löytyi kaikkiaan 89 tutkimusta, joista 45 (yhteensä 2 672 potilasta) täytti asetetut kriteerit.

Objektiivisesti mitattuna bentsodiatsepiinit lyhensivät lumelääkkeeseen verrattuna nukahtamisviivettä keskimäärin 4,2 minuutilla (ero ei ole tilastollisesti merkitsevä; 95 % luottamusväli -0,7–9,2 minuuttia). Yöuni piteni keskimäärin 61,8 minuutilla (tilastollisesti merkitsevä ero; 95 % luottamusväli 37,4–86,2 minuuttia). Subjektiivisia arviointeja käytettäessä nukahtamisviive lyheni 14,3 minuutilla (95 % luottamusväli 10,6–18,0 minuuttia). Bentsodiatsepiiniryhmissä raportoitiin haittavaikutuksia (erityisesti päiväväsymys ja huimaustuntemukset) lumelääkettä enemmän riskisuhteen ollessa 1,8 (tilastollisesti merkitsevä ero; 95 % luottamusväli 1,4–2,4). Useissa tutkimuksissa raportoitiin kognitiivisen toiminnan ja muistin häiriintymisestä bentsodiatsepiineja käytettäessä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Lader on käsitellyt bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten lääkkeiden hyötyjä ja haittoja systemaattisessa katsauksessa, jossa on yli 240 viitettä «Lader M. Benzodiazepines revisited--will we ever l...»2. Katsauksessa on läpikäyty myös vuoden 2010 loppuun mennessä julkaistut meta-analyysit.

Yhteenvetona bentsodiatsepiineihin ja niiden käyttöön liittyy runsaasti haittoja, jonka takia unettomuuden hoidossa tulee harkita muita menetelmiä. Katsauksessa mainitaan muun muassa kognitiivis-behavioraaliset menetelmät ja mainitaan vaihtoehtoisia lääkeryhmiä, joita siinä ei kuitenkaan tarkemmin käsitellä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tuoreessa meta-analyysissä tarkasteltiin unilääketutkimuksia, joiden tehoa mittaavat tulokset perustuivat unipolygrafiatutkimuksiin «Winkler A, Auer C, Doering BK ym. Drug treatment o...»3. Kyseisessä meta-analyysissä ei selvitetty haittavaikutuksia. Tutkijat löysivät kaikkiaan 420 alkuperäistutkimusta. Lopulliseen analyysiin kelpuutettiin 31 tutkimusta, joissa potilaat kärsivät aiemman (ICSD-2) luokituksen mukaisesta primaarisesta unettomuudesta.

Bentsodiatsepiinit ja niiden kaltaiset lääkkeet (Z-lääkkeet) lyhensivät nukahtamisviivettä tehokkaammin kuin antidepressantit mukaan lukien pienet doksepiiniannokset. Tutkijat toteavat kuitenkin, ettei lopullisia johtopäätöksiä voida vetää, koska näissä tutkimuksissa ei selvitetty haittavaikutuksia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Yleinen kommentti:

Kelvollisia kontrolloituja tutkimuksia bentsodiatsepiinien käytöstä pitkäaikaisen unettomuuden hoidossa on julkaistu hämmästyttävän vähän, kun huomioidaan bentsodiatsepiinien käytön yleisyys unettomuutta hoidettaessa. Tutkimuksessa «Holbrook AM, Crowther R, Lotter A ym. Meta-analysi...»1 oli mukana myös bentsodiatsepiineja, joita ei käytetä Suomessa, mikä heikentää hieman sovellettavuutta Suomen olosuhteisiin. Yhdysvaltojen NIH:n (National Institutes of Health) konsensuskokouksessa vuonna 2005 päädyttiin samanlaiseen tulokseen «NIH State-of-the-Science Conference Statement on m...»4. Konsensuskokouksen suosituksessa sekä bentsodiatsepiinien kaltaisista valmisteista (Suomessa näihin luokitellaan tsopikloni, tsolpideemi ja tsaleploni) että kognitiivisesta terapiasta katsottiin olevan riittävästi näyttöä niiden käytön oikeuttamiseksi. Sen sijaan vanhempia bentsodiatsepiineja ei suositeltu pitkäaikaisen yli kuukauden kestäneen unettomuuden hoitoon. Bentsodiatsepiinit ja niiden kaltaiset lääkkeet lyhentävät nukahtamisviivettä ja lisäävät unen pituutta keskimäärin enemmän kuin antidepressantit, mutta niiden käyttöön liittyy runsaasti erilaisia haittoja. Bentsodiatsepiinien haitat saattavat ylittää niiden yöunta pidentävän vaikutuksen hyödyt pitkäaikaista aikuisten unettomuutta hoidettaessa.

Kirjallisuutta

  1. Holbrook AM, Crowther R, Lotter A ym. Meta-analysis of benzodiazepine use in the treatment of insomnia. CMAJ 2000;162:225-33 «PMID: 10674059»PubMed
  2. Lader M. Benzodiazepines revisited--will we ever learn? Addiction 2011;106:2086-109 «PMID: 21714826»PubMed
  3. Winkler A, Auer C, Doering BK ym. Drug treatment of primary insomnia: a meta-analysis of polysomnographic randomized controlled trials. CNS Drugs 2014;28:799-816 «PMID: 25168785»PubMed
  4. NIH State-of-the-Science Conference Statement on manifestations and management of chronic insomnia in adults. NIH Consens State Sci Statements 2005;22:1-30 «PMID: 17308547»PubMed