Takaisin

Bentsodiatsepiinien kaltaiset unilääkkeet lyhytaikaisen unettomuuden hoidossa verrattuna bentsodiatsepiineihin

Näytönastekatsaukset
Markku Partinen
3.12.2015

Näytön aste: B

Bentsodiatsepiinien kaltaiset unilääkkeet ovat teholtaan ilmeisesti yhtä tehokkaita kuin unettomuuden hoidossa käytettävät bentsodiatsepiinit, ja niihin liittyy ilmeisesti myös samanlaisia haittoja kuin unettomuuden hoitoon käytettäviin bentsodiatsepiineihin

Kahdessa samojen tutkijoiden samaan aineistoon perustuvassa meta-analyysissä «Dündar Y, Dodd S, Strobl J ym. Comparative efficac...»1, «Dündar Y, Boland A, Strobl J ym. Newer hypnotic dr...»2 verrattiin tsaleplonia, tsolpideemia ja tsopiklonia (ns. Z-lääkkeet) Englannissa käytössä oleviin tyypillisiin bentsodiatsepiineihin (diatsepaami, lopratsolaami, loratsepaami, lormetatsepaami, nitratsepaami, tematsepaami) tilapäisen ja lyhytaikaisen unettomuuden hoidossa. Julkaistut tutkimukset haettiin kattavasti eri tietokannoista (Medline, Embase, PsycINFO, Science Citation Index/Web of Science, Cochrane kirjasto) vuodesta 1966 maaliskuuhun 2003. Tutkijat löysivät yhteensä 72 tutkimusta satunnaistettua kaksoissokkotutkimusta. Mukaan sisällytettiin ainoastaan ne satunnaistetut kaksoissokkoutetut tutkimukset, joissa uudempia bentsodiatsepiinien kaltaisia lääkkeitä oli verrattu johonkin bentsodiatsepiiniin (17 tutkimusta) tai kahta Z-lääkettä oli verrattu keskenään (7 tutkimusta). Tutkimuksissa oli yhteensä 3 909 potilasta.

Ensimmäisen selvityksen «Dündar Y, Dodd S, Strobl J ym. Comparative efficac...»1 tulosmuuttujina olivat nukahtamisviive, yöunen pituus, heräämisten lukumäärä, unen laatu, haittavaikutusten esiintyminen, toleranssi, kimmovasteunettomuus (rebound unettomuus) ja vaikutus päiväaikaiseen vireyteen. Kaikki tutkitut lääkkeet pidensivät unen pituutta jonkin verran ja lyhensivät nukahtamisviivettä.

Toisessa samaan aineistoon perustuvassa meta-analyysissä «Dündar Y, Boland A, Strobl J ym. Newer hypnotic dr...»2 tarkasteltiin erityisesti eri hoitojen kustannusvaikuttavuutta. Ongelmaksi osoittautui tutkimusten tason vaihtelu. Yhdessäkään tutkimuksessa ei tarkasteltu kaikkia etukäteen asetettuja tulosmuuttujia samanaikaisesti.

Yhteenvetona kirjoittajat toteavat, että tarkasteltavien lääkkeiden välillä ei ollut merkittäviä yhdensuuntaisia eroja. Uudemmat lyhytvaikutteiset unilääkkeet (tsaleploni, tsolpideemi, tsopikloni) olivat yhtä tehokkaita kuin vanhemmat bentsodiatsepiinit. Z-lääkkeiden haitat olivat samanlaisia kuin bentsodiatsepiineilla. Niitä oli keskimäärin hieman vähemmän, mutta ei tilastollisesti merkitsevästi. Kolmessa osatutkimuksessa verrattiin tsaleplonia ja tsolpideemia «Dündar Y, Dodd S, Strobl J ym. Comparative efficac...»1. Tsaleplonilla oli tilastollisesti enemmän haittoja kuin tsolpideemilla (OR 1,51; 95 % luottamusväli 1,15–1,97). Kustannusvaikuttavuutta oli tarkasteltu riittämättömästi eikä siitä voitu tehdä johtopäätöksiä. Kaikki tutkitut lääkkeet pidensivät unen pituutta jonkin verran ja lyhensivät nukahtamisviivettä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Nämä kaksi meta-analyysiä «Dündar Y, Dodd S, Strobl J ym. Comparative efficac...»1, «Dündar Y, Boland A, Strobl J ym. Newer hypnotic dr...»2 osoittavat, että tilapäisen ja lyhytaikaisen alle kolme kuukautta kestäneen unettomuuden hoitoa käsittelevien tutkimusten taso on ollut kirjavaa. Merkittäviä eroja eri lääkkeiden välillä ei ollut, ja erot selittyvät lääkkeiden farmakologisten vaikutusten eroilla. Tsaleplonilla saattaa olla enemmän haittoja kuin esimerkiksi tsolpideemilla. Tsopiklonin pitkän vaikutusajan takia se voi haitata esimerkiksi autolla ajamista aamulla. Tätä asiaa ei näissä meta-analyyseissä kuitenkaan huomioitu. Yhteenvetona voidaan näiden meta-analyysien perusteella todeta, että Z-lääkkeet ja varsinaiset bentsodiatsepiinit ovat teholtaan suunnilleen samankaltaisia ja lääkeryhmien haittavaikutuksien esiintymisessä ei ole merkittäviä eroja.

Kirjallisuutta

  1. Dündar Y, Dodd S, Strobl J ym. Comparative efficacy of newer hypnotic drugs for the short-term management of insomnia: a systematic review and meta-analysis. Hum Psychopharmacol 2004;19:305-22 «PMID: 15252823»PubMed
  2. Dündar Y, Boland A, Strobl J ym. Newer hypnotic drugs for the short-term management of insomnia: a systematic review and economic evaluation. Health Technol Assess 2004;8:iii-x, 1-125 «PMID: 15193209»PubMed