Takaisin

Valeriaana aikuisten unettomuuden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Markku Partinen
3.12.2015

Näytön aste: B

Valeriaanan teho unettomuuden hoidossa on verrattavissa lumehoitoon sen parantaessa lähinnä subjektiivista unen laatua, mutta toisaalta sen lyhytaikaiseen käyttöön ei näytä liittyvän merkittäviä haittavaikutuksia.

Ziegler työtovereineen vertasi tutkimuksessaan «Ziegler G, Ploch M, Miettinen-Baumann A ym. Effica...»1 valeriaanaa (600 mg) 10 mg:n annokseen oksatsepaamia. Kaksoissokkotutkimukseen osallistui kaikkiaan 202 unettomuudesta kärsivää 18–73-vuotiasta henkilöä. Tehoa mitattiin validoiduilla kyselyillä.

Kuuden viikon tutkimuksessa 600 mg valeriaanauutetta (Sedonium) ei eronnut tilastollisesti merkitsevästi 10 mg:n oksatsepaamista. Kummassakaan ryhmässä ei todettu merkittäviä haittavaikutuksia. Tämän tutkimuksen perusteella ja artikkelin pohdinnan perusteella valeriaana saattaa auttaa joskus vieroitettaessa potilaita bentsodiatsepiineista.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kahdessa laadukkaassa systemaattisessa katsauksessa «Bent S, Padula A, Moore D ym. Valerian for sleep: ...»2, «Taibi DM, Landis CA, Petry H ym. A systematic revi...»3 on todettu, että valeriaana on varsin heikkotehoinen, mutta toisaalta myös turvallinen lääke.

Bent työtovereineen löysi katsaukseensa «Bent S, Padula A, Moore D ym. Valerian for sleep: ...»2 kaikkiaan 16 tutkimusta, joissa oli hoidettu yhteensä 1 093 potilasta. Kuudessa tutkimuksessa mitattiin unen laatua ja paranemisen kerroinsuhde (odds ratio) oli 1,8 (95 % luottamusväli 1,2–2,9). Toisaalta tutkijat löysivät näyttöä julkaisuharhasta; toisin sanoen kaikkia negatiivisia tuloksia ei ole julkaistu.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Taibi julkaisi työtovereineen vuonna 2007 yhteensä 592 julkaisuun perustuvan tasokkaan systemaattisen katsauksen «Taibi DM, Landis CA, Petry H ym. A systematic revi...»3. Näistä 36 julkaisua täytti etukäteen asetetut laatukriteerit. Satunnaistettuja tutkimuksia he löysivät yhteensä 29 kappaletta. Useimmissa tutkimuksissa ero lumeeseen tai aktiiviseen lääkkeeseen oli vähäinen. Valeriaana näyttää julkaisujen mukaan olevan kuitenkin turvallinen.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Nämä systemaattiset katsaukset osoittavat, ettei valeriaanan teho eroa keskimäärin merkitsevästi lumelääkkeestä. Joissakin satunnaistetuissa tutkimuksissa valeriaanan on todettu auttavan paremmin kuin lumelääkkeen ja yhtä hyvin kuin 10 mg oksatsepaamia, mutta useassa muussa tutkimuksessa sillä ei ole saatu tehoa. Vaikkei valeriaana vaikuta tehokkaalta unilääkkeeltä, sillä ei kuitenkaan näyttäisi olevan merkittäviä haittavaikutuksia. Pitkäaikaisesta suurien annoksien käytöstä ei ole riittävästi tutkimuksia, jotta voitaisiin sanoa, ettei haittoja liity pitempiaikaisenkaan käyttöön. Näin ollen valeriaanan käyttö rajoittunee lyhytaikaiseen käyttöön, ja sitä voidaan käyttää kenties lyhytaikaisesti tukilääkkeenä bentsodiatsepiinien käyttöä lopetettaessa.

Vuonna 2011 julkaistussa meta-analyysissä «Fernández-San-Martín MI, Masa-Font R, Palacios-Sol...»4 tutkijat löysivät kaikkiaan 463 valeriaanaa käsittelevää julkaisua. Suurin osa ei täyttänyt hyvän tutkimuksen kriteereitä, ja tarkempaan tarkasteluun sisällytettiin vain 43 kriteerit täyttävää julkaisua. Satunnaistettuja ja kontrolloituja, näyttöön perustuvan lääketieteen standardit täyttäviä tutkimuksia oli yhteensä 18. Niistä 8 oli erittäin laadukkaita saaden maksimipisteet Jadadin tutkimusten laatua arvioivalla asteikolla.

Yhteenvetona tutkimuksista valeriaanalla oli tilastollisesti merkitsevästi suotuisa vaikutus unen laatuun (OR 1,37; 95 % luottamusväli 1,05–1,78). Sillä näytti olevan heikko myönteinen vaikutus unen laatuun kun mukaan otettiin vain tutkimukset, joissa oli tiukimmat laatukriteerit. Kvantitatiivisia mittareita käytettäessä vaikutus ei ollut tilastollisesti merkitsevä, joskin se oli kaikilla asteikolla muutamaa tutkimusta lukuun ottamatta positiivinen. Tässä tutkimuksessa valeriaanan haitat eivät eronneet lumelääkkeen haitoista lukuun ottamatta yleisempää ripulin esiintymistä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tämä uusin meta-analyysi vahvistaa aiempia päätelmiä siitä, että valeriaanan teho on heikko, mutta se voinee kuitenkin parantaa subjektiivista unen laatua. Pitkäaikaisesta valeriaanan käytön turvallisuudesta ei ole näyttöä. Näin ollen valeriaanan mahdollisen käytön tulisi olla lyhytaikaista.

Kirjallisuutta

 1. Ziegler G, Ploch M, Miettinen-Baumann A ym. Efficacy and tolerability of valerian extract LI 156 compared with oxazepam in the treatment of non-organic insomnia--a randomized, double-blind, comparative clinical study. Eur J Med Res 2002;7:480-6 «PMID: 12568976»PubMed
 2. Bent S, Padula A, Moore D ym. Valerian for sleep: a systematic review and meta-analysis. Am J Med 2006;119:1005-12 «PMID: 17145239»PubMed
 3. Taibi DM, Landis CA, Petry H ym. A systematic review of valerian as a sleep aid: safe but not effective. Sleep Med Rev 2007;11:209-30 «PMID: 17517355»PubMed
 4. Fernández-San-Martín MI, Masa-Font R, Palacios-Soler L ym. Effectiveness of Valerian on insomnia: a meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. Sleep Med 2010;11:505-11 «PMID: 20347389»PubMed