Takaisin

Telitromysiini keuhkokuumeen hoidossa

Näytönastekatsaukset
Asko Järvinen
1.11.2014

Näytön aste: B

Telitromysiini on tehokas lievän kotisyntyisen keuhkokuumeen hoidossa, mutta riskit ja hyöty on arvioitava lääkkeeseen liittyvän selkeän maksatoksisuuden vuoksi.

Telitromysiiniä 800 mg päivittäisenä kerta-annoksena (2 kpl 400 mg:n tabletteja) on verrattu kolmessa satunnaistetussa tutkimuksessa amoksisilliiniin, klaritromysiiniin ja trovafloksasiiniin kotisyntyisen keuhkokuumeen hoidossa. Lisäksi telitromysiinistä on julkaistu ei-vertailevia ja eri tutkimusten tuloksia yhdistäviä analyysejä sekä tutkimuksia lyhyemmistä 5 ja 7 vuorokauden kestoisista hoidoista normaalin tutkimuksissa käytetyn 10 vuorokauden kestoisen hoidon sijasta. Telitromysiiniä on saatavissa ainoastaan suun kautta annosteltavina tabletteina, ja tutkimukset on siten kohdistettu ainoastaan lievää keuhkokuumetta sairastaviin potilaisiin, joita on hoidettu kotona.

Telitromysiiniä on verrattu korkea-annoksiseen oraaliseen amoksisilliinihoitoon (1 000 mg kolmasti vuorokaudessa) radiologisesti varmistetun keuhkokuumeen hoidossa. Tutkimus «Hagberg L, Torres A, van Rensburg D ym. Efficacy a...»1 oli satunnaistettu ja kaksoissokkoutettu.

Telitromysiinin ja amoksisilliinin välillä ei ollut kliinisesti parantuneiden osuudessa eroa. Telitromysiiniryhmän 199 potilaasta 81,4 % ja amoksisiilliiniryhmän 205 potilaasta 72,7 % oli 11–13 vuorokautta hoidon jälkeen parantuneita (95 % luottamusväli 0,1–17,4 %). Tutkimukseen pyrittiin ottamaan vain korkeintaan keskivaikeaa keuhkokuumetta sairastavia, mutta 7,5 % potilaista sairasti vaikeaa keuhkokuumetta (Finen luokitus IV–V) ja 20 % keskivaikeaa keuhkokuumetta. Kaikki kymmenen potilasta, joilla todettiin pneumokokin aiheuttaman bakteremia, parantuivat telitromysiinihoidolla. Amoksisilliinillä hoidettiin yhdeksän pneumokokkibakteremiaa sairastanutta potilasta, joiden hoito epäonnistui kahdessa tapauksessa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Toisessa tutkimuksessa «Mathers Dunbar L, Hassman J, Tellier G. Efficacy a...»2 telitromysiiniä verrattiin oraaliseen klaritromysiiniin (500 mg kahdesti vuorokaudessa) radiologisesti varmennetun keuhkokuumeen hoidossa 448 potilaalla. Tutkimus oli satunnaistettu ja kaksoissokkoutettu.

Telitromysiinihoidolla parantui 78,9 % (n = 204) ja klaritromysiinihoidolla 80,7 % (n = 202) potilaista 17–24 vuorokauden kohdalla eikä hoitojen välillä ollut merkitsevää eroa (95 % luottamusväli -9,9–6,5 %). Potilaista vain 4 % sairasti vaikeaa keuhkokuumetta (Fine-luokka yli III) ja 9 % keskivaikeaa keuhkokuumetta (Fine-luokka III). Yli 65-vuotiaita oli tutkimusryhmässä 15 %. Bakteremian sairastaneista potilaista kolme neljästä parantui telitromysiinillä ja kaikki kolme klaritromysiinillä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Telitromysiinillä todettiin enemmän ruoansulatuskanavan haittavaikutuksia kuin klaritromysiinillä, mutta ne eivät johtaneet hoidon keskeytymisiin. Kaikkien haittavaikutusten määrä ei hoitojen välillä eronnut merkitsevästi. Tutkimuksen analyysistä poisjääneiden potilaiden osuus vaikutti poikkeuksellisen korkealta 26,6 %. Yllä on esitetty tulokset ITT-populaatiosta, jossa myös nämä potilaat ovat mukana, mikä laskee jossain määrin parantuneiden potilaiden osuutta.

Kolmannessa kontrolloidussa kliinisessä tutkimuksessa «Pullman J, Champlin J, Vrooman PS Jr. Efficacy and...»3 telitromysiiniä verrattiin laajakirjoiseen fluorokinoloni trovafloksasiiniin (200 mg kerran vuorokaudessa), joka tutkimuksen kuluessa vedettiin pois markkinoilta. Tutkimus jouduttiin siten keskeyttämään ennenaikaisesti eikä siihen saatu kuin 204 potilasta, mikä on vähemmän kuin etukäteen tilastollisen voima-analyysin mukaan olisi vertailuun vaadittu. Vaikeat keuhkokuumeet kuuluivat poissulkukriteereihin, ja keuhkokuumeen diagnoosi perustui keuhkokuvaan.

Telitromysiinillä hoidettujen potilaiden parantuneiden osuus 82,0 % ei poikennut trovafloksasiinilla hoidettujen parantuneiden osuudesta 85,6 % (95 % luottamusväli -14,7–7,5 %). Kaikkiaan 47,2 % telitromysiiniryhmän potilaista raportoi haittavaikutuksia, mikä oli merkitsevästi enemmän kuin vertailuryhmässä (33 %, p = 0,038). Etenkin lieväasteista ripulia oli telitromysiinillä hoidetuilla (18,5 %) merkitsevästi useammin kuin trovafloksasiinilla hoidetuilla (6,4 %, p = 0,002).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kaikissa yllä mainituissa tutkimuksissa oli mikrobilääkitystä annettu tavallisen tavan mukaan 10 vuorokauden ajan. Telitromysiiniä on kuitenkin tutkittu kontrolloiduissa tutkimuksissa «Tellier G, Niederman MS, Nusrat R ym. Clinical and...»4 myös viiden ja seitsemän vuorokauden hoitoajoilla ja sitä on verrattu 10 vuorokauden kestoisen klaritromysiinihoitoon (500 mg kahdesti vuorokaudessa). Lievää radiologisesti varmennettua keuhkokuumetta sairastavat potilaat satunnaistettiin johonkin yllämainituista ryhmistä kaksoissokkoutetussa tutkimuksessa. Keskivaikeaa keuhkokuumetta (Fine-luokka III) sairasti 9 % potilaista ja vaikeaa keuhkokuumetta (Fine-luokka IV) 6 % potilaista. Yli 65-vuotiaita potilaita oli 17 %.

Kliinisesti parantuneiden osuudessa ei ollut hoitoryhmien välillä eroa. 89,3 % potilaista (n = 187) parantui 5 vuorokauden telitromysiinihoidolla (95 % luottamusväli verrattuna klaritromysiinillä hoidettuihin -9,7–4,7). 88,8 % potilaista parantui 7 vuorokauden telitromysiinihoidolla (n = 191) (95 % luottamusväli verrattuna klaritromysiinillä hoidettuihin -10,2–4,3). Vertailuryhmän klaritromysiinihoitoon satunnaistetuista potilaista (n = 181) parantui 91,8 %. Haittavaikutuksissa ei tutkimusryhmien välillä ollut eroa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

«Hagberg L, Torres A, van Rensburg D ym. Efficacy a...»1: Keuhkoklamydia todettiin vain 7 potilaalla ja M. pneumoniae 18 potilaalla. Haittavaikutuksia oli kummassakin hoitoryhmässä yhtä paljon. Telitromysiinin ruoansulatuskanavaan kohdistuvat haittavaikutukset (ripuli, pahoinvointi, oksentelu) olivat jopa hieman yleisempiä kuin amoksisilliinillä.

«Mathers Dunbar L, Hassman J, Tellier G. Efficacy a...»2: Tutkimus oli tehty Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, jossa etenkin pneumokokin resistenssitilanne on Suomeen verrattuna poikkeava. Siellä vallitseva makrolidiresistenssin mekanismi on Suomessa yleisimmin tavattavasta poikkeava ja johtaa matala-asteisempaan resistenssiin.

«Pullman J, Champlin J, Vrooman PS Jr. Efficacy and...»3: Tutkimus oli tehty Pohjois-Amerikassa ja Etelä-Afrikassa, joissa etenkin pneumokokin resistenssitilanne ja vallitseva makrolidiresistenssin mekanismi poikkeavat Suomen tilanteesta.

«Tellier G, Niederman MS, Nusrat R ym. Clinical and...»4: Tutkimus oli tehty pääosin Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, joissa pneumokokin resistenssitilanne ja vallitseva makrolidiresistenssin tyyppi poikkeavat Suomen tilanteesta. Tutkimuksessa eristetyistä pneumokokkikannoista tosin vain seitsemän oli makrolideille resistenttejä. Tutkimus osoittaa, kuten vastaavat levofloksasiinilla ja moksifloksasiinilla tehdyt tutkimukset, että lievän keuhkokuumeen hoito voitaneen toteuttaa valikoiduilla potilailla aiempaa 10 vuorokauden hoitoa lyhyemmällä mikrobilääkityksellä ainakin telitromysiinillä ja näillä fluorokinoloneilla.

Kirjallisuutta

 1. Hagberg L, Torres A, van Rensburg D ym. Efficacy and tolerability of once-daily telithromycin compared with high-dose amoxicillin for treatment of community-acquired pneumonia. Infection 2002;30:378-86 «PMID: 12478329»PubMed
 2. Mathers Dunbar L, Hassman J, Tellier G. Efficacy and tolerability of once-daily oral telithromycin compared with clarithromycin for the treatment of community-acquired pneumonia in adults. Clin Ther 2004;26:48-62 «PMID: 14996517»PubMed
 3. Pullman J, Champlin J, Vrooman PS Jr. Efficacy and tolerability of once-daily oral therapy with telithromycin compared with trovafloxacin for the treatment of community-acquired pneumonia in adults. Int J Clin Pract 2003;57:377-84 «PMID: 12846341»PubMed
 4. Tellier G, Niederman MS, Nusrat R ym. Clinical and bacteriological efficacy and safety of 5 and 7 day regimens of telithromycin once daily compared with a 10 day regimen of clarithromycin twice daily in patients with mild to moderate community-acquired pneumonia. J Antimicrob Chemother 2004;54:515-23 «PMID: 15269191»PubMed