Takaisin

Liikuntaharjoittelu, fibromyalgia ja aerobinen kunto

Näytönastekatsaukset
Jyrki Kettunen
1.12.2015

Näytön aste: A

Kestävyysliikuntaharjoittelu parantaa fibromyalgiaa sairastavien potilaiden kestävyyskuntoa.

Järjestelmällisessä kirjallisuuskatsauksessa «Busch AJ, Barber KA, Overend TJ ym. Exercise for t...»1tarkasteltiin liikuntaharjoittelun vaikutuksia kestävyyskuntoon fibromyalgiaa sairastavilla potilailla. Katsauksen kirjallisuushaku on tehty vuoden 2005 heinäkuun loppuun mennessä ilmestyneistä julkaisuista. Tutkimusryhmä arvioi tutkimusten menetelmällisen laadun van Tulderin ryhmän «van Tulder MW, Assendelft WJ, Koes BW ym. Method g...»2, «van Tulder M, Furlan A, Bombardier C ym. Updated m...»3 ja Jadadin «Jadad AR, Moore RA, Carroll D ym. Assessing the qu...»4 menetelmillä. Lisäksi he arvioivat liikuntaharjoittelun volyymia American College of Sports Medicinen (ACSM) «American College of Sports Medicine. ACSM's resour...»5, «American College of Sports Medicine. ACSM's guidel...»6terveille henkilöille laaditun liikuntasuosituksen perusteella.

Kokonaisuutena liikuntaharjoittelua arvioineeseen katsaukseen valittiin 34 tutkimusta (N = 2 276), joissa arvioitiin 47:n eri liikuntaharjoittelua sisältäneen intervention vaikuttavuutta. Tutkittujen keski-ikä eri tutkimuksissa vaihteli 27,5 ja 60,2 vuoden välillä ja tutkituista 96,4 % oli naisia. Tutkimuksista menetelmällisesti tasokkaiksi luokiteltiin neljä, laadultaan kelvollisia oli 15 ja heikkoja tutkimuksia oli 14. Yksittäisten tutkimusten tulokset yhdistettiin, jos se oli mahdollista ja meta-analyysien tulokset ilmoitettiin "standardised mean difference" ja 95 %:n luottamusvälinä (95 % confidence intervals, CI).

Neljän eri tutkimuksen (n = 253) mukaan kestävyystyyppinen liikuntaharjoittelu (aerobinen harjoittelu), joka on toteutettu ACSM:n liikuntasuosituksen mukaisesti, parantaa potilaiden kestävyyskuntoa (SMD 0,66, 0,41–0,92) ainakin lyhytaikaisesti. Tutkijoiden mukaan hapenottokyky kohenee interventioryhmässä keskimäärin 2.8. ml/kg/min kävelymatolla kävellessä enemmän kuin ei-harjoitelleilla verrokeilla.

Vuonna 2010 julkaistun järjestelmällisen katsauksen ja meta-analyysin «Häuser W, Klose P, Langhorst J ym. Efficacy of dif...»8tulos on yhtenevä Buschin ja kumppaneiden «Busch AJ, Barber KA, Overend TJ ym. Exercise for t...»1 katsauksen tuloksen kanssa. Katsauksen mukaan kestävyystyyppinen harjoittelu (N = 362) kohentaa kestävyyskuntoa verrokkeja (N = 429) enemmän interventiojakson päätyttyä (SDM -0,52, -0,66, -0,37).

Liikuntaharjoittelun pitkäaikaisvaikutuksista potilaiden fyysiseen kuntoon ei ole riittävästi tietoa. Yhden tutkimuksen «Wigers SH, Stiles TC, Vogel PA. Effects of aerobic...»7 mukaan suurin osa tutkittavista lopetti liikuntaharjoittelun 14 viikkoa kestäneen intervention jälkeen, eikä 4,5 vuoden seuranta-ajan päätyttyä havaittu eroja eri hoitoryhmien välillä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Busch AJ, Barber KA, Overend TJ ym. Exercise for treating fibromyalgia syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2007;:CD003786 «PMID: 17943797»PubMed
  2. van Tulder MW, Assendelft WJ, Koes BW ym. Method guidelines for systematic reviews in the Cochrane Collaboration Back Review Group for Spinal Disorders. Spine (Phila Pa 1976) 1997;22:2323-30 «PMID: 9355211»PubMed
  3. van Tulder M, Furlan A, Bombardier C ym. Updated method guidelines for systematic reviews in the cochrane collaboration back review group. Spine (Phila Pa 1976) 2003;28:1290-9 «PMID: 12811274»PubMed
  4. Jadad AR, Moore RA, Carroll D ym. Assessing the quality of reports of randomized clinical trials: is blinding necessary? Control Clin Trials 1996;17:1-12 «PMID: 8721797»PubMed
  5. American College of Sports Medicine. ACSM's resource manual for guidelines for exercise testing and prescription. 4. painos. 2001: Lippincott Williams and Wilkins
  6. American College of Sports Medicine. ACSM's guidelines for exercise testing and prescription. 7. painos. Baltimore: Lippincott, Williams and Wilkins; 2006
  7. Wigers SH, Stiles TC, Vogel PA. Effects of aerobic exercise versus stress management treatment in fibromyalgia. A 4.5 year prospective study. Scand J Rheumatol 1996;25:77-86 «PMID: 8614771»PubMed
  8. Häuser W, Klose P, Langhorst J ym. Efficacy of different types of aerobic exercise in fibromyalgia syndrome: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Arthritis Res Ther 2010;12:R79 «PMID: 20459730»PubMed