Takaisin

Litium nuorten kaksisuuntaisen mielialahäiriön ylläpitohoidossa

Näytönastekatsaukset
Mauri Marttunen
24.5.2013

Näytön aste: C

Litium saattaa olla tehokas nuorten kaksisuuntaisen mielialahäiriön ylläpitovaiheessa.

Sadan kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavan, muuten terveen nuoren akuutti maniavaihe stabiloitiin vähintään neljä viikkoa kestävällä litiumlääkityksellä (seerumin litiumpitoisuus 0,6–1,2 mmol/l) ja tarvittaessa litiumvaihetta edeltäen vähintään 4 viikkoa kestäneellä litiumin ja antipsykootin yhdistelmähoidolla «Kafantaris V, Coletti DJ, Dicker R ym. Lithium tre...»1. Litiumvaiheen päättyessä hoitovaste arvioitiin, ja onnistuneesti hoidetut potilaat (N = 40, ikä 12–18 vuotta, keskimäärin 15 vuotta) satunnaistettiin sokkoutetusti joko jatkamaan litiumia (N = 19) tai siirtymään lumevalmisteeseen (N = 21) kahden viikon ajaksi. Lopputulosmuuttuja oli oireiden paheneminen litium- tai lumevaiheen aikana.

Litiumryhmästä 10:llä (52,6 %) ja lumeryhmästä 13:lla (61,9 %) todettiin kliinisesti merkitsevä oireiden paheneminen kaksoissokkovaiheen aikana, mutta tilastollisesti merkitsevää eroa eri hoitoryhmien välille ei saatu (p = 0,785).

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltalaistutkimuksessa «Findling RL, McNamara NK, Youngstrom EA ym. Double...»2 139 keskimäärin 11-vuotiaan potilaan (ikäjakauma 5–17 vuotta) kaksisuuntainen mielialahäiriö stabiloitiin ensin litiumin ja divalproaatin yhdistelmällä (keskimäärin 10,7 viikon ajan) siten, että he olivat oireettomia (remissiossa) vähintään 4 viikon ajan. Sen jälkeen ne potilaat, jotka sietivät lääkehoidon hyvin ja käyttivät sitä ohjeiden mukaisesti, satunnaistettiin sokkoutetusti käyttämään joko litiumia (N = 30, seerumipitoisuus 0,6–1,2 mmol/l) tai valproaattia (N = 30, 81,1 μg/ml) 76 viikkoon asti. Muina samanaikaisina lääkkeinä sallittiin psykostimulantti ADHD:n hoitoon tai klonidiini, mutta ei antipsykootteja tai depressiolääkkeitä. Lopputulosmuuttujina käytettiin aikaa relapsin ilmaantumiseen (arvioituna mielialan muutoksena CDRS-R-, YMRS-, CGI-S-, CGI-I- ja CGAS-mittareilla; CDRS-R = Child Depression Rating Scale – Revised, YMRS = Young Mania Rating Scale, CGI-S/I = Clinical Global Impressions, Severity/Improvement, CGAS = Children’s Global Assessment Scale) tai mistä tahansa muusta syystä tapahtuneeseen lopettamiseen.

Tutkimusjaksolla pysymisen mediaaniaika relapsiin oli litiumryhmässä 114 ja divalproaattiryhmässä 112 vuorokautta (p = 0,55 hoitoryhmien väliselle erolle) ja muusta syystä tapahtuneeseen lopettamiseen litiumryhmässä 91, divalproaattiryhmässä 56 vuorokautta (p = 0,72). Ryhmien välisen eron tilastollinen merkitsevyys ei muuttunut, vaikka sairastumisikä, ikä tutkimuksen alkaessa, sairauden vaikeusaste, samanaikaisen ADHD:n esiintyminen tai siihen käytetty lääkehoito vakioitiin.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Kafantaris V, Coletti DJ, Dicker R ym. Lithium tre...»1: Seuranta-aika oli lyhyt, vain kaksi viikkoa. Jos tutkittava ei kärsi nopeasyklisestä muodosta, on todennäköistä, ettei näin lyhyt seuranta-aika pysty tuomaan esiin todellisia eroja ryhmien välille. Olennainen ongelma tutkimusasetelmassa on litium-rebound (äkilliseen lopettamiseen liittyvä oireiden paheneminen). Tutkimusraportissa oli ristiriitaiset lukuarvot litium- ja lumeryhmien pahenemisvaiheen N-lukujen osalta kuviossa 2; muualla artikkelissa luvut ovat yhtäläiset.

«Findling RL, McNamara NK, Youngstrom EA ym. Double...»2: Lumekontrolloitu tutkimus ei näin pitkässä tutkimuksessa ollut eettisesti mahdollinen eikä todennäköisesti myöskään potilaiden vanhempien hyväksyttävissä. Jotta ryhmien välille olisi voitu saada tilastollisesti merkitsevää eroa, olisi satunnaistettuja pitänyt kirjoittajien mukaan olla yli 3 500 potilasta. Tulosten yleistettävyyttä heikentää se, että mukana oli lapsia (ikäryhmittäisiä n-lukuja ei ollut ilmoitettu).

Kirjallisuutta

  1. Kafantaris V, Coletti DJ, Dicker R ym. Lithium treatment of acute mania in adolescents: a placebo-controlled discontinuation study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2004;43:984-93 «PMID: 15266193»PubMed
  2. Findling RL, McNamara NK, Youngstrom EA ym. Double-blind 18-month trial of lithium versus divalproex maintenance treatment in pediatric bipolar disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2005;44:409-17 «PMID: 15843762»PubMed