Takaisin

Ketiapiini kaksisuuntaisen mielialahäiriön maanisen ja sekamuotoisen jakson hoidossa nuorilla

Näytönastekatsaukset
Mauri Marttunen
11.2.2021

Näytön aste: B

Ketiapiini on ilmeisesti tehokas nuorten kaksisuuntaisen mielialahäiriön maanisen ja sekamuotoisen jakson hoidossa.

Nuorten manian ja sekamuotoisen jakson hoitoa koskenut systemaattinen katsaus «Correll CU, Sheridan EM, DelBello MP. Antipsychoti...»1 sisälsi 5 toisen polven psykoosilääkkeitä koskenutta tutkimusta (yhteensä 1 140 potilasta) (1 aripipratsolia (296 potilasta), 1 olantsapiinia (161 potilasta), 1 ketiapiinia (277 potilasta), 1 risperidonia (169 potilasta) ja 1 tsiprasidonia (237 potilasta). Hoidon tehon ensisijainen vastemuuttuja oli YMRS-summapistemäärän lasku, toissijaisia vastemuuttujia olivat muutos CGI-BP-asteikolla, hoitovaste (YMRS-summapistemäärän lasku ≥ 50 %) ja remissio (YMRS-summapistemäärä ≤ 12).

Ketiapiinin efektikoko oli (YMRS-summapistemäärällä arvioituna) oli lumeeseen verrattuna 0,60; (95 % luottamusväli 0,35–0,86), CGI-BD efektikoko oli 0,48 (95 % luottamusväli 0,22–0,73). Hoitovasteen NNT oli 4,2 (95 % luottamusväli 2,8–8,4), remission NNT 4,2 (95 % luottamusväli 3,1–11,0).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Tulos tukee ketiapiinin tehoa, mutta meta-analyysissa oli vain 1 ketiapiinitutkimus. Tutkimuksen aineisto oli Iän suhteen heterogeeninen, mikä on otettava huomioon nuorten hoitoa koskevien päätelmien teossa.

NICEn hoitosuositusta varten tehtyyn lasten ja nuorten manian, sekamuotoisen jakson ja hypomanian psyykenlääkehoitoa koskeneeseen systemaattiseen katsaukseen ja meta-analyysiin «NICE. Bipolar Disorder. The assessment and managem...»2 tuli 15 hakuehdot täyttänyttä RCT-tutkimusta (potilaita 1 543). 14 meta-analyysiin sisältyneestä tutkimuksesta 10 RCT-tutkimuksessa (potilaita 1 452) verrattiin aktiivista lääkettä lumeeseen, 4 tutkimuksessa (potilaita 280) valproaattiin. Tutkitut potilaat olivat keskimäärin 13-vuotiaita (vaihteluväli 6–18 vuotta), ja 48 % heistä oli tyttöjä.

Tutkitut lääkkeet olivat aripipratsoli (2 tutkimusta, 340 potilasta), ketiapiini (3 tutkimusta, 408 potilasta), olantsapiini (1 tutkimus, 159 potilasta), risperidoni (3 tutkimusta 169 potilasta), tsiprasidoni (1 tutkimus, 218), topiramaatti (2 tutkimusta, 86 potilasta) ja valproaatti (3 tutkimusta, 146 potilasta). Hoidon kesto oli keskimäärin 6 viikkoa (vaihteluväli 2–12 viikkoa).

YMRS-asteikolla arvioitu oirevähenemä oli ketiapiinilla tilastollisesti merkitsevästi suurempi kuin lumeella (SMD -0,41, 95 % luottamusväli -0,76 – -0,06), hoitovasteen (≥ 50 % oirevähenemä YMRS-asteikolla) RR = 1,82 (95 % luottamusväli 1,36–2,43). Hoidon keskeyttämisen RR = 0,64 (95 % luottamusväli 0,38–1,10).

Valproaattiin verrattuna YMRS-asteikolla arvioidussa oirevähenemässä ketiapiini ei eronnut tilastollisesti merkitsevästi (SMD -0,54, 95 % luottamusväli -1,10–0,03), mutta hoitovaste (≥ 50 % oirevähenemä YMRS-asteikolla) oli yleisempää (RR = 2,14; 95 % luottamusväli 1,06–4,34). Hoidon keskeyttämisen RR = 1,00 (95 % luottamusväli 0,37–2,68).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Tulos tukee ketiapiinin tehoa. Meta-analyysissa oli 2 lumekontrolloitua ja 1 valproaattiin vertaava ketiapiinitutkimus. Tutkimusten aineistot olivat Iän suhteen heterogeenisia, mikä otettava huomioon nuorten hoitoa koskevien päätelmien teossa.

Kirjallisuutta

  1. Correll CU, Sheridan EM, DelBello MP. Antipsychotic and mood stabilizer efficacy and tolerability in pediatric and adult patients with bipolar I mania: a comparative analysis of acute, randomized, placebo-controlled trials. Bipolar Disord 2010;12:116-41 «PMID: 20402706»PubMed
  2. NICE. Bipolar Disorder. The assessment and management of bipolar disorder in adults, children and young people in primary and secondary care. Updated edition. National Clinical Guideline Number 185, 2014. https://www.nice.org.uk/guidance/cg185/evidence/full-guideline-pdf-4840895629