Takaisin

Ketiapiini kaksisuuntaisen mielialahäiriön maniavaiheen hoidossa nuorilla

Näytönastekatsaukset
Mauri Marttunen
24.5.2013

Näytön aste: C

Ketiapiini lienee tehokas nuorten kaksisuuntaisen mielialahäiriön manian hoidossa.

50 sairaalahoidossa olevaa nuorta (ikä 12–18 vuotta), joilla oli kaksisuuntaisen mielialahäiriön maaninen tai sekamuotoinen jakso, satunnaistettiin «DelBello MP, Kowatch RA, Adler CM ym. A double-bli...»1 sokkoutetusti käyttämään joko ketiapiinia (400–600 mg/vrk; annos keskimäärin 412 mg/vrk) tai divalproaattia (seerumipitoisuudella 80–120 μg/ml; annos keskimäärin 1 172 mg/vrk) 28 päivän ajan. Samanaikainen loratsepaamihoito sallittiin. Kummastakin hoitoryhmästä 6 potilasta keskeytti tutkimuksen ennen tutkimuksen loppua.

Hoitovaste oli 28 päivän kuluttua yhtä hyvä molemmissa ryhmissä (ketiapiini: Young Mania Rating Scale, YMRS-pisteet lähtötilanteessa 35, seurannan lopussa 12 p., p < 0,0001; divalproaatti: 36–17 p., p < 0,0001; ryhmien välinen ero 3,3 p., 95 % luottamusväli -3,5 ± 10,1 p., p = 0,3). Hoitovaste ilmaantui nopeammin ketiapiiniryhmässä kuin divalproaattiryhmässä (toistettujen mittausten aikavertailuanalyysi (comparison of slopes over time) LOCF-menetelmällä (last observation carried forward) F(1,48) = 6,3, p = 0,01 ja loppuun asti tutkimuksessa olleiden havaintojen perusteella F(1,48) = 5,0, p = 0,03). Remissio (YMRS ≤ 12 p.) saavutettiin useammin ketiapiiniryhmässä (15/25) kuin divalproaattiryhmässä (7/25; p = 0,02 ryhmien väliselle erolle). Lääkehaittoja raportoitiin yhtä paljon molemmissa ryhmissä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«DelBello MP, Kowatch RA, Adler CM ym. A double-bli...»1: Hyvin toteutettu mutta kohtalaisen pieni tutkimus, joka antaa viitteitä siitä, että ketiapiinia voidaan käyttää turvallisesti maniavaiheen hoidossa nuorilla. Lumekontrolloitu tutkimus tarvitaan kuitenkin varmistamaan ketiapiinin teho monoterapiassa. Lääkkeen teho on hyvin osoitettu aikuisilla.

Kirjallisuutta

  1. DelBello MP, Kowatch RA, Adler CM ym. A double-blind randomized pilot study comparing quetiapine and divalproex for adolescent mania. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2006;45:305-13 «PMID: 16540815»PubMed