Takaisin

Ketiapiini-valproaattiyhdistelmä kaksisuuntaisen mielialahäiriön maanisen ja sekamuotoisen jakson hoidossa nuorilla

Näytönastekatsaukset
Mauri Marttunen
11.2.2021

Näytön aste: C

Ketiapiinin ja valproaatin yhdistelmä saattaa olla valproaattimonoterapiaa tehokkaampi nuorten kaksisuuntaisen mielialahäiriön maanisen ja sekamuotoisen jakson hoidossa.

30 kaksisuuntaisen mielialahäiriön maanisen tai sekamuotoisen jakson takia sairaalahoidossa olevaa nuorta (12–18 vuotta) satunnaistettiin «NICE. Bipolar Disorder. The assessment and managem...»2 sokkoutetusti käyttämään valproaattia (veren keskimääräinen valproaattipitoisuus 114 mg/dl) ja ketiapiinia (keskimäärin 432 mg/vrk; n = 15; yhdistelmähoitoryhmä) tai valproaattia ja lumetta (n = 15; monoterapiaryhmä) 6 viikon ajan. Samanaikainen loratsepaamihoito sallittiin ensimmäisten 2 viikon aikana.

Ensisijaiset vastemuuttujat olivat YMRS-summapistemäärän lasku ja hoitovaste (YMRS-summapistemäärän lasku ≥ 50 %). Toissijaisina vastemuuttujina arvioitiin psykoottisten oireiden (PANSS-P-asteikolla, positive and negative syndrome scale) ja masennusoireiden vähenemistä (CDRS-asteikolla, child depression rating scale). Psykososiaalista toimintakykyä arviotiin CGAS-asteikolla (childrens´ global assessment scale).

YMRS-summapistemäärä väheni yhdistelmähoitoryhmässä enemmän kuin monoterapiaryhmässä (YMRS-pisteet näytetty kuviona, josta tarkan pistemäärän arvioiminen vaikeaa; p = 0,03 ryhmien väliselle erolle). Hoitovasteen saavutti suurempi osa yhdistelmähoitoryhmässä (87 %) kuin monoterapiaryhmässä (53 %; p = 0,05 ryhmien väliselle erolle).

Toissijaisissa vastemuuttujissa (PANSS-P, CDRS, CGAS) ei todettu tilastollisesti merkitseviä eroja ryhmien välillä.

Yleisimmät haittavaikutukset molemmissa ryhmissä olivat väsymys (yhdistelmähoitoryhmä 80 % %, monoterapiaryhmä 33 %, p = 0,03), pahoinvointi (yhdistelmähoitoryhmä 27 %, monoterapiaryhmä 40 %), päänsärky (yhdistelmähoitoryhmä 47 % %, monoterapiaryhmä 47 %) ja vatsan ärsytys (yhdistelmähoitoryhmä 33 % %, monoterapiaryhmä 47 %).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: kohtalainen
  • Kommentti: Tutkimusaineisto oli pieni. Tulokset viittaavat ketiapiinin ja valproaatin yhdistelmän tehokkuuteen verrattuna valproaattimonoterapiaan. Fimean ohjeiden mukaan raskauden aikaisen altistuksen aiheuttaman kehityshäiriöiden riskin vuoksi valproaattia ei saa käyttää naispuolisilla potilailla, joiden on mahdollista tulla raskaaksi, mikäli erityistä raskaudenehkäisyohjelmaa ei noudateta.

NICE suosittelee, että tytöille ja nuorille naisille ei tulisi määrätä valproaattia «NICE. Bipolar Disorder. The assessment and managem...»2.

Kirjallisuutta

  1. Delbello MP, Schwiers ML, Rosenberg HL ym. A double-blind, randomized, placebo-controlled study of quetiapine as adjunctive treatment for adolescent mania. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2002;41:1216-23 «PMID: 12364843»PubMed
  2. NICE. Bipolar Disorder. The assessment and management of bipolar disorder in adults, children and young people in primary and secondary care. Updated edition. National Clinical Guideline Number 185, 2014. Last updated: April 2018. https://www.nice.org.uk/guidance/cg185/evidence/full-guideline-pdf-4840895629