Takaisin

Lamotrigiini kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusjakson hoidossa nuorilla

Näytönastekatsaukset
Mauri Marttunen
27.5.2013

Näytön aste: D

Lamotrigiini saattaa olla tehokas kaksisuuntaisen mielialahäiriön depressiovaiheen hoidossa nuorilla, mutta luotettava tutkimusnäyttö puuttuu.

20 nuorta (ikä 12–17 vuotta) kaksisuuntaisen mielialahäiriön (tyyppi I, II tai NOS) depressiovaihetta sairastavaa sai lamotrigiinia (aloitusannos 12,5–25 mg/vrk, annos tutkimuksen lopussa keskimäärin 131,6 mg/vrk) monoterapiana tai lisähoidoksi (n = 7) 8 viikon ajan «Chang K, Saxena K, Howe M. An open-label study of ...»1. Tutkimusjaksoa mahdollisesti edeltäneen antidepressiivihoidon tuli olla keskeytetty 2–4 viikkoa ennen uutta arviota. Muut mielialan tasaajat (litium, valproaatti, karbamatsepiini), antipsykootit (olantsapiini, risperidoni, ketiapiini, tsiprasidoni, aripipratsoli) sekä ADHD-lääkkeet sallittiin, jos lääkeannoksiin ei ollut tullut muutoksia tutkimusjaksoa edeltävän kuukauden aikana. Potilaiden antigeenialtistus lamotrigiinin aloitusvaiheessa minimoitiin varotoimenpitein. Potilaista 19 jatkoi tutkimusjakson loppuun asti (1 keskeytys viikon jälkeen sairaalahoitoa vaatineen suisidaalisuuden vuoksi).

Potilaiden oireet vähenivät merkittävästi 8 viikon lamotrigiinihoidon aikana (muutoksen tilastollinen merkitsevyys eri mittareilla: CDRS-R p = 0,001, YMRS p = 0,001, OAS-aggressio p = 0,02, OAS-ärtyneisyys p < 0,001, OAS-itsetuhoisuus p = 0,02; CDRS-R = Child Depression Rating Scale–Revised, YMRS = Young Mania Rating Scale, OAS = Overt Aggression Scale, Modified). Vaikutuksen suuruus (effect size, Cohen’s d) oli CDRS-R-mittarilla 2,47 ja YMRS-mittarilla 0,81. Hoitovasteen (CDRS-R-pisteet vähentyneet ≥ 50 %/CGI-I-pisteet 1–2, Clinical Global Impressions–Improvement) oli 8 viikon kuluttua saavuttanut 16/12 potilasta (84 %/63 %), ja remissiossa (CDRS-R ≤ 28 p. ja CGI-I 1–2 p.) oli 11 potilasta (58 %). Lamotrigiinin vaikutus oli yhtäläinen monoterapiana ja muuhun lääkehoitoon yhdistettynä (p = 0,17). Lamotrigiini oli hyvin siedetty eikä siihen liittynyt painon nousua (painon lisäys hoidon aikana 0,42 ± 1,9 kg, p = 0,34).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Chang K, Saxena K, Howe M. An open-label study of ...»1: Lamotrigiinin teho depressio-oireisiin vaikutti varsin hyvältä (merkittävä vaikutuksen suuruus, kun Cohen’s d > 0,80). Avoin tutkimus, mutta muuten varsin hyvin toteutettu. Merkittäviä haittoja ei todettu tässä pienessä aineistossa; aiemmin lamotrigiinia käyttävillä lapsilla on todettu aikuisiin verrattuna 10-kertainen riski Stevens–Johnsonin syndroomaan sekä myös muutama toksinen epidermaalinen nekrolyysitapaus, johon kuolleisuus on Stevens–Johnsonin syndroomaa suurempi. Hitaamman annostitrauksen lapsilla on todettu vähentävän vaikeiden haittojen riskiä, etenkin jos lamotrigiinia käytetään samanaikaisesti divalproaatin kanssa. Lumekontrolloituja tutkimuksia kaivataan kipeästi.

Kirjallisuutta

  1. Chang K, Saxena K, Howe M. An open-label study of lamotrigine adjunct or monotherapy for the treatment of adolescents with bipolar depression. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2006;45:298-304