Takaisin

Lamotrigiini kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusjakson hoidossa nuorilla

Näytönastekatsaukset
Mauri Marttunen
11.2.2021

Näytön aste: D

Lamotrigiini saattaa olla tehokas kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusjakson hoidossa nuorilla, mutta luotettava tutkimusnäyttö puuttuu.

20 nuorta (ikä 12–17 vuotta) kaksisuuntaisen mielialahäiriön (tyyppi 1, 2 tai NOS) depressiovaihetta sairastavaa sai lamotrigiinia (aloitusannos 12,5–25 mg/vrk, annos tutkimuksen lopussa keskimäärin 131,6 mg/vrk) monoterapiana tai lisähoidoksi (n = 7) 8 viikon ajan «Chang K, Saxena K, Howe M. An open-label study of ...»1. Tutkimusjaksoa mahdollisesti edeltäneen antidepressiivihoidon tuli olla keskeytetty 2–4 viikkoa ennen uutta arviota. Muut mielialan tasaajat (litium, valproaatti, karbamatsepiini), antipsykootit (olantsapiini, risperidoni, ketiapiini, tsiprasidoni, aripipratsoli) ja ADHD-lääkkeet sallittiin, jos lääkeannoksiin ei ollut tullut muutoksia tutkimusjaksoa edeltävän kuukauden aikana. Potilaiden antigeenialtistus lamotrigiinin aloitusvaiheessa minimoitiin varotoimenpitein. Potilaista 19 jatkoi tutkimusjakson loppuun asti (1 keskeytys viikon jälkeen sairaalahoitoa vaatineen suisidaalisuuden vuoksi).

Potilaiden oireet vähenivät merkittävästi 8 viikon lamotrigiinihoidon aikana (muutoksen tilastollinen merkitsevyys eri mittareilla: CDRS-R p = 0,001, YMRS p = 0,001, OAS-aggressio p = 0,02, OAS-ärtyneisyys p < 0,001, OAS-itsetuhoisuus p = 0,02; CDRS-R = Child Depression Rating Scale–Revised, YMRS = Young Mania Rating Scale, OAS = Overt Aggression Scale, Modified).

Pre-post-efektikoko oli CDRS-R-mittarilla 2,47 ja YMRS-mittarilla 0,81. Hoitovasteen (CDRS-R-pisteet vähentyneet ≥ 50 %/CGI-I-pisteet 1–2, Clinical Global Impressions–Improvement) oli 8 viikon kuluttua saavuttanut 16/12 potilasta (84 %/63 %), ja remissiossa (CDRS-R ≤ 28 p. ja CGI-I 1–2 p.) oli 11 potilasta (58 %). Lamotrigiinin vaikutus oli yhtäläinen monoterapiana ja muuhun lääkehoitoon yhdistettynä (p = 0,17).

Lamotrigiini oli hyvin siedetty eikä siihen liittynyt painon nousua (painon lisäys hoidon aikana 0,42 ± 1,9 kg, p = 0,34).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentit

Avoin tutkimus, jossa lamotrigiinin teho depressio-oireisiin oli hyvä: CDRS-R:lla efektikoko 2,47. Merkittäviä haittoja ei todettu tässä pienessä aineistossa.Vähäisestä tutkimustiedosta ja RCT-tutkimusten puutteesta huolimatta kanadalainen hoitosuositus (Yatham ym, 2018) suosittelee aikuisia koskevien hoitotutkimusten ja laajan kliinisen kokemuksen perusteella lamotrigiiniä nuorten kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusjakson hoidossa toissijaiseksi lääkkeeksi lurasidonin jälkeen.

Lumekontrolloituja tutkimuksia tarvitaan tehon asianmukaiseksi arvioimiseksi.

Kirjallisuutta

  1. Chang K, Saxena K, Howe M. An open-label study of lamotrigine adjunct or monotherapy for the treatment of adolescents with bipolar depression. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2006;45:298-304 «PMID: 16540814»PubMed