Takaisin

Karbamatsepiini kaksisuuntaisen mielialahäiriön maniavaiheen hoidossa nuorilla

Näytönastekatsaukset
Mauri Marttunen
27.5.2013

Näytön aste: D

Karbamatsepiinista saattaa olla hyötyä nuorten kaksisuuntaisen mielialahäiriön maniavaiheen hoidossa, mutta luotettava tutkimusnäyttö puuttuu.

Avoimessa tutkimuksessa «Kowatch RA, Suppes T, Carmody TJ ym. Effect size o...»1 42 nuorta, avohoidossa olevaa, kaksisuuntaisen tyypin I (N = 20) tai tyypin II (N = 22) mielialahäiriötä sairastavaa potilasta (6–18-vuotiaat, alle 13-vuotiaat N = 26, yli 13-vuotiaat N = 16), joilla oli sairauden maaninen tai sekamuotoinen jakso, satunnaistettiin käyttämään litiumia (N = 14, pitoisuus seerumissa 0,8–1,2 mEq/l), divalproaattia (N = 15, 85–110 μg/l) tai karbamatsepiinia (N = 13, 7–10 μg/l) 6 viikon ajan. Samanaikaisesti sallittiin klooripromatsiini ensimmäisen kahden viikon aikana unettomuuden tai agitaation hoidoksi. Potilaista 6 osallistui tutkimukseen alle 4 viikon ajan ja 10 vain 5 viikon ajan; tutkimukseen osallistumisaika ei eronnut ryhmien välillä (p = 0,742).

Vaikutuksen suuruus (effect size, Cohen’s d) oli litiumryhmässä 1,06, divalproaattiryhmässä 1,63 ja karbamatsepiiniryhmässä 1,00; keskimääräinen YMRS-pisteiden (Young Mania Rating Scale) vähenemä vastaavasti 9,46, 14,53 ja 9,00, Hoitovasteen (YMRS-pisteiden väheneminen ≥ 50 %/CGI-I 1–2 p., Clinical Global Impressions, Improvement-osio) saavutti 38/46 % litiumryhmän, 53/40 % divalproaatti- ja 38/31 % karbamatsepiiniryhmän potilaista (p = 0,60/p = 0,72 ryhmien väliselle erolle). Kaikki mielialantasaajat olivat hyvin siedettyjä eikä vakavia haittavaikutuksia esiintynyt; yksi potilas karbamatsepiiniryhmästä keskeytti tutkimuksen ihottuman vuoksi.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Kowatch RA, Suppes T, Carmody TJ ym. Effect size o...»1: Ei lumekontrollia. Kaikissa hoitoryhmissä saatiin merkittävä vaikutuksen suuruus (Cohen’s d > 0,80), joka on helposti havaittavissa myös kliinisesti. Heikohko hoitomyöntyvyys nuorilla potilailla (31 % keskeytti) voi vaikeuttaa tutkimustulosten soveltamista käytäntöön. Litiumilla hoitovasteeseen tarvittava hoitoaika (noin 8 viikkoa) saattaa olla jonkin verran pidempi kuin divalproaatilla ja karbamatsepiinilla (6 viikkoa). Lumekontrolloituja tutkimuksia kaivataan kipeästi.

Kirjallisuutta

  1. Kowatch RA, Suppes T, Carmody TJ ym. Effect size of lithium, divalproex sodium, and carbamazepine in children and adolescents with bipolar disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2000;39:713-20 «PMID: 10846305»PubMed