Takaisin

Valproaatti kaksisuuntaisen mielialahäiriön maniavaiheen hoidossa nuorilla

Näytönastekatsaukset
Mauri Marttunen
27.5.2013

Näytön aste: D

Valproaatti saattaa olla tehokas nuorten kaksisuuntaisen mielialahäiriön maniavaiheen hoidossa, mutta luotettava tutkimusnäyttö puuttuu.

50 sairaalahoidossa olevaa nuorta (ikä 12–18 vuotta), joilla oli kaksisuuntaisen mielialahäiriön maaninen tai sekamuotoinen jakso, satunnaistettiin «DelBello MP, Kowatch RA, Adler CM ym. A double-bli...»1 sokkoutetusti käyttämään joko ketiapiinia (400–600 mg/vrk; annos keskimäärin 412 mg/vrk) tai divalproaattia (seerumipitoisuudella 80–120 μg/ml; annos keskimäärin 1 172 mg/vrk) 28 päivän ajan. Samanaikainen loratsepaamihoito sallittiin. Kummastakin hoitoryhmästä 6 potilasta keskeytti tutkimuksen ennen tutkimuksen loppua.

Hoidon teho oli 28 päivän kuluttua yhtä hyvä molemmissa ryhmissä (ketiapiini: Young Mania Rating Scale, YMRS-pisteet lähtötilanteessa 35, seurannan lopussa 12 p., p < 0,0001; divalproaatti: 36–17 p., p < 0,0001; ryhmien välinen ero 3,3 p., 95 % LV -3,5–+10,1 p., p = 0,3). Hoidon teho ilmaantui nopeammin ketiapiiniryhmässä kuin divalproaattiryhmässä (toistettujen mittausten aikavertailuanalyysi (comparison of slopes over time) LOCF-menetelmällä (last observation carried forward) F(1,48) = 6,3, p = 0,01 ja loppuun asti tutkimuksessa olleiden havaintojen perusteella F(1,48) = 5,0, p = 0,03). Ketiapiiniryhmässä suuremmalla osalla todettiin hoitovaste (CGI-BP-I-arvio hoidon päättyessä ≤ 2) verrattuna valproaattiryhmään (21/25, 84 % vs 14/25, 56 %, p = 0,03). Remissio (YMRS ≤ 12) saavutettiin useammin ketiapiiniryhmässä (15/25, 60 %) kuin divalproaattiryhmässä (7/25, 28 %, p = 0,02 ryhmien väliselle erolle). Lääkehaittoja raportoitiin yhtä paljon molemmissa ryhmissä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

150 tyypin yksi kaksisuuntaisen mielialahäiriön mania- tai sekamuotoisessa vaiheessa olevaa (YMRS-pisteet ≥ 20) 10–17-vuotiasta avohoidossa olevaa potilasta satunnaistettiin «Wagner KD, Redden L, Kowatch RA ym. A double-blind...»2 käyttämään joko valproaattia (N = 76, YMRS-pisteiden keskiarvo 31,0, iän keskiarvo 12,9 vuotta) tai lumetta (N = 74, YMRS-pisteiden keskiarvo 31,3, iän keskiarvo 12,8 vuotta) 4 viikon ajan. Valproaattiannos titrattiin 250 mg lisäyksin 1–3 päivän välein kliinisen vasteen tai seerumipitoisuuden perusteella (tavoite 80 – 125 μg/l), maksimiannoksena pidettiin 750 mg/vrk. Muina lääkkeinä sallittiin ennen tutkimusjaksoa käytössä ollut psykostimulantti samanaikaisen ADHD:n hoitoon. Valproaattia käyttäneistä potilaista keskeytti 20, lumetta käyttäneistä 13.

YMRS-summapistemäärän muutoksessa ei todettu eroa valproaatin ja lumeen välillä (-8,8 vs -7,9, p = 0,604). Myöskään hoitovasteen (vähintään 50 % lasku YMRS-mittarilla summapistemäärässä) saavuttaneiden osuuksissa (24 %:lla valproaattia käyttäneistä ja 23 %:lla lumetta käyttäneistä) tai remission saavuttaneiden (YMRS-mittarin summapistemäärä ≤ 12) osuuksissa (16 %:lla valproaattia käyttäneistä ja 19 %:lla lumetta käyttäneistä) ei todettu tilastollisesti merkitseviä eroja.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«DelBello MP, Kowatch RA, Adler CM ym. A double-bli...»1: Hyvin toteutettu mutta kohtalaisen pieni tutkimus, joka antaa viitettä siitä, että valproaattia voidaan käyttää turvallisesti maniavaiheen hoidossa nuorilla. Lääkkeen teho oli yhtä hyvä kuin ketiapiinilla.

«Wagner KD, Redden L, Kowatch RA ym. A double-blind...»2: Tutkimukseen osallistui sekä lapsia että nuoria. Hoitoon vastanneiden osuus oli matalahko (24 %) verrattuna avoimiin valproaattitutkimuksiin.

Kirjallisuutta

  1. DelBello MP, Kowatch RA, Adler CM ym. A double-blind randomized pilot study comparing quetiapine and divalproex for adolescent mania. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2006;45:305-13 «PMID: 16540815»PubMed
  2. Wagner KD, Redden L, Kowatch RA ym. A double-blind, randomized, placebo-controlled trial of divalproex extended-release in the treatment of bipolar disorder in children and adolescents. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2009;48:519-32 «PMID: 19325497»PubMed