Takaisin

Risperidoni kaksisuuntaisen mielialahäiriön maniavaiheen hoidossa nuorilla

Näytönastekatsaukset
Mauri Marttunen
27.5.2013

Näytön aste: B

Risperidoni on ilmeisesti tehokas kaksisuuntaisen mielialahäiriön maanisen tai sekamuotoisen jakson hoidossa nuorilla.

Avoimessa tutkimuksessa «Biederman J, Mick E, Wozniak J ym. An open-label t...»1 30 nuorta (ikä 6–17 vuotta) kaksisuuntaisen mielialahäiriön maanista, hypomaanista tai sekamuotoista jaksoa sairastavaa potilasta sai hoidoksi risperidonia monoterapiana (annos 1,25 ± 1,5 mg/vrk) 8 viikon ajan. ADHD-lääkitys sallittiin tapauskohtaisesti, bentstropiini ja loratsepaami tarvittaessa väliaikaisesti ja psykoterapia vain, jos hoito oli aloitettu jo ennen risperidonitutkimukseen sisään ottamista. 22 potilasta jatkoi tutkimuksen loppuun saakka.

Hyvän hoitovasteen (CGI-I-pisteet ≤ 2 ja YMRS-pisteiden lasku 30 %; CGI-I = Clinical Global Impressions–Improvement, YMRS = Young Mania Rating Scale) saavutti 70 % tutkittavista; erinomaisen hoitovasteen (YMRS-pisteiden lasku 50 %) saavutti 50 % tutkittavista. Maniaoireet helpottivat merkittävästi (lähtötilanteen ja 8 viikon YMRS-pisteet 27,9–13,5 p; p < 0,0001), depressio-oireet niin ikään merkittävästi (Child Depression Rating Scale, CDRS 40,9–30,7; p = 0,0001), joskin tutkimuksen päättyessä keskimääräiset depressiopisteet viittasivat edelleen depressio-oireiden esiintymiseen. Varalääkkeitä ei tutkimuksen aikana tarvittu. Haittavaikutuksina todettiin 2,1 ± 2,0 kg painon nousu (p < 0,001) sekä seerumin prolaktiinipitoisuuden nelinkertaistuminen (p < 0,001) lähtötilanteeseen nähden.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

66 iältään 8–18-vuotiasta kaksisuuntaisen mielialahäiriön akuutin maanisen tai sekamuotoisen jakson vuoksi avohoitoon tullutta potilasta satunnaistettiin «Pavuluri MN, Henry DB, Findling RL ym. Double-blin...»2 sokkoutetusti käyttämään 6 viikon ajan joko risperidonia (N = 33) tai valproaattia (N = 33). Hoitotulosta arvioitiin ensisijaisesti YMRS-summapistemäärän (Young Mania Rating Scale) laskulla.

Hoidon päättyessä YMRS-pisteissä hoitoryhmien välillä ei todettu tilastollisesti merkitsevää eroa, mutta risperidoniryhmän potilaat toipuivat nopeammin kuin valproaattiryhmän potilaat. Hoitovaste (YMRS-pisteiden lasku ≥ 50 %) todettiin risperidoniryhmässä 78,1 %:lla ja valproaattiryhmässä 45,5 %:lla (p < 0,01), remissio (YMRS-pisteet ≤ 12) 62,5 % ja valproaattiryhmässä 33,3 %:lla tutkittavista (p < 0,05). Hoidon keskeytti 24 % risperidoniryhmän ja 48 % valproaattiryhmän potilaista (p < 0,05).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

169 iältään 10–17-vuotiasta kaksisuuntaisen mielialahäiriön akuutin maanisen tai sekamuotoisen jakson vuoksi hoitoon tullutta potilasta, joista 42 % sairaalapotilaita, satunnaistettiin «Haas M, Delbello MP, Pandina G ym. Risperidone for...»3 sokkoutetusti käyttämään 3 viikon ajan joko lumetta (N = 58), risperidonia 0,5–2,5 mg/vrk (N = 50) tai risperidonia 3–6 mg/vrk (N = 61). Hoitotulosta arvioitiin ensisijaisesti YMRS-summapistemäärän (Young Mania Rating Scale) laskulla.

Hoidon päättyessä lasku oli YMRS-pisteissä tilastollisesti merkitsevästi suurempi molemmissa risperidoniryhmissä kuin lumeryhmässä (p < 0,001). Tilastollisesti merkitsevä ero lumeryhmään nähden todettiin jo 7 päivän hoidon jälkeen. Risperidoniryhmien välillä ei todettu eroa hoitotuloksessa. Tulos oli samanlainen alle 13-vuotiailla ja 13 vuotta täyttäneillä. Hoitovaste (YMRS-pisteiden lasku ≥ 50 %) todettiin lumeryhmässä 26 %:lla, risperidonia 0,5–2,5 mg/vrk saaneiden ryhmässä 59 %:lla (ero lumeeseen p = 0,002) ja risperidonia 3–6 mg/vrk saaneiden ryhmässä 63 %:lla (ero lumeeseen p < 0,001). Tutkimuksen keskeytti 21 % lumeryhmästaä, 10 % risperidonia 0,5–2,5 mg/vrk saaneiden ryhmästä ja 25 % risperidonia 3–6 mg/vrk saaneiden ryhmästä. Yleisin keskeyttämisen syy oli haittavaikutukset (7 %:lla lumeryhmässä, 6 %:lla risperidonia 0,5–2,5 mg/vrk saaneiden ryhmässä ja 16 % risperidonia 3–6 mg/vrk saaneiden ryhmässä).

Hyötyjen ja haittojen arvioinnin näkökulmasta tutkijat suosittelevat hoitoa pienemmällä risperidoniannoksella.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Treatment of Early Age Mania (TEAM) tutkimuksessa 279 iältään 6–15-vuotiasta kaksisuuntaisen mielialahäiriön akuutin maanisen tai sekamuotoisen jakson vuoksi avohoitoon tullutta potilasta satunnaistettiin «Geller B, Luby JL, Joshi P ym. A randomized contro...»4 käyttämään 8 viikon ajan risperidonia 4–6 mg/vrk (N = 93), litiumia (N = 93) tai valproaattia (N = 104). Litiumin ja valproaatin seerumipitoisuudet tarkistettiin. Hoitovastetta arvioitiin ensisijaisesti kaksisuuntaisen mielialahäiriön arviointiin modifioidun Clinical Global Impressions asteikon Improvement-osiolla (CGI-BP-IM), jolla hoitovasteeksi arvioitiin ”parantunut paljon” tai ”parantunut erittäin paljon”.

Hoidon päättyessä hoitovaste oli tilastollisesti merkitsevästi suurempi risperidoniryhmässä kuin litiumryhmässä (68,5 % vs 35,6 %, p < 0,001) tai valproaattiryhmässä (68,5 % vs 24,0 %, p < 0,001). Litium- ja valproaattiryhmien välillä ei todettu merkitsevää eroa hoitovasteessa. Potilaista 61 oli iältään 13–15-vuotiaita. Tässä ikäryhmässä hoidon päättyessä hoitovaste oli tilastollisesti merkitsevästi suurempi risperidoniryhmässä kuin litiumryhmässä (75,0 % vs 37,5 %, p = 0,02) tai valproaattiryhmässä (75,0 % vs 30,8 %, p = 0,005). Litium- ja valproaattiryhmien välillä ei todettu merkitsevää eroa hoitovasteessa. Tutkimuksen keskeytti 24,7 % potilaista, keskeyttäminen oli yleisempää litiumryhmässä kuin risperidoniryhmässä (32,2 % vs15,7 %, p = 0,011). Valproaatti- ja risperidoniryhmien välillä ei todettu eroa (26,0 % vs 15,7 %, p = 0,09). Painon nousu ja prolaktiinitason nousu olivat yleisempiä risperidoniryhmässä muihin ryhmiin verrattuna.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Biederman J, Mick E, Wozniak J ym. An open-label t...»1: Risperidonilla oli tehoa maniaoireiden ja jonkin verran tehoa myös depressio-oireiden hoidossa. Muiden hoitomenetelmien vaikutus oli suljettu pois – toisin kuin samojen kirjoittajien aiemmassa risperidonitutkimuksessa.

«Pavuluri MN, Henry DB, Findling RL ym. Double-blin...»2: Hoitoryhmät olivat suhteellisen pieniä, mikä rajoittaa tutkimuksen tilastollista voimaa. Tutkimusaineisto (sekä lapsia että nuoria) oli kehityksellisesti heterogeeninen.

«Haas M, Delbello MP, Pandina G ym. Risperidone for...»3: Tutkimusaineisto (sekä lapsia että nuoria) oli kehityksellisesti heterogeeninen. Tutkimuksen kesto oli lyhyt. Risperidonin tehon ja haittavaikutusten arviointi pitkäaikaisessa käytössä edellyttää pidempikestoisia tutkimuksia.

«Geller B, Luby JL, Joshi P ym. A randomized contro...»4: Tutkimusaineisto oli kehityksellisesti heterogeeninen, 13–15-vuotiaiden määrä eri ryhmissä pieni. Risperidoniryhmässä painon ja prolaktiinitason nousu oli yleistä, mikä edellyttää huolellista seurantaa.

Kirjallisuutta

 1. Biederman J, Mick E, Wozniak J ym. An open-label trial of risperidone in children and adolescents with bipolar disorder. J Child Adolesc Psychopharmacol 2005;15:311-7 «PMID: 15910215»PubMed
 2. Pavuluri MN, Henry DB, Findling RL ym. Double-blind randomized trial of risperidone versus divalproex in pediatric bipolar disorder. Bipolar Disord 2010;12:593-605 «PMID: 20868458»PubMed
 3. Haas M, Delbello MP, Pandina G ym. Risperidone for the treatment of acute mania in children and adolescents with bipolar disorder: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Bipolar Disord 2009;11:687-700 «PMID: 19839994»PubMed
 4. Geller B, Luby JL, Joshi P ym. A randomized controlled trial of risperidone, lithium, or divalproex sodium for initial treatment of bipolar I disorder, manic or mixed phase, in children and adolescents. Arch Gen Psychiatry 2012;69:515-28 «PMID: 22213771»PubMed