Takaisin

Olantsapiini kaksisuuntaisen mielialahäiriön maniavaiheen hoidossa nuorilla

Näytönastekatsaukset
Mauri Marttunen
27.5.2013

Näytön aste: B

Olantsapiini on ilmeisesti tehokas kaksisuuntaisen mielialahäiriön maanisen tai sekamuotoisen vaiheen hoidossa nuorilla.

Monikeskustutkimuksessa «Tohen M, Kryzhanovskaya L, Carlson G ym. Olanzapin...»1 (Yhdysvallat, Puerto Rico) kaksisuuntaisen mielialahäiriön akuutin maanisen tai sekamuotoisen jakson vuoksi sairaalahoidossa tai polikliinisessa hoidossa olevat 13–17-vuotiaat potilaat satunnaistettiin sokkoutetusti käyttämään 3 viikon ajan joko olantsapiinia (2,5–20 mg/vrk, N = 107) tai lumetta (N = 54). Samanaikaisesti sallittiin stabiili psykostimulanttilääkitys, tilannekohtaisesti lyhytaikainen (≤ 3 vrk) bentsodiatsepiinilääkitys ja mahdollisten ekstrapyramidaalioireiden hillitsemiseen väliaikainen antikolinergi.

Hyvän hoitovasteen (Young Mania Rating Scale, YMRS-pisteiden lasku 50 %) saavutti olantsapiiniryhmässä (O) 48,6 % ja lumeryhmässä (P) 22,2 % tutkittavista (riskisuhde RR 2,2; 95 % luottamusväli 1,3–3,7; NNT 3,8; 2,4–8,5; p = 0,002); remission (YMRS-pisteet ≤ 12) saavutti 35,2 % (O) vs 11,1 % (P) (RR 3,2; 1,4–7,0; NNT 4,1; 2,7–8,5; p = 0,001). Olantsapiiniryhmän tutkittavilla painon nousu oli keskimäärin 3,7 kg, lumeryhmässä 0,3 kg (p < 0,001). Olantsapiiniryhmässä havaittiin myös merkitsevästi lumeryhmää enemmän muutoksia prolaktiini-, verensokeri-, kokonaiskolesteroli-, uraatti-, ALAT- ja ASAT-pitoisuuksissa. Tutkimuksen keskeytti olantsapiiniryhmästä 21 % ja lumeryhmästä 35 % (tehottomuuden vuoksi O 11 %, P 30 %, p = 0,007).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

23 kaksisuuntaisen mielialahäiriön maanisen, hypomaanisen tai sekamuotoisen jakson vuoksi avohoidossa olevaa 5–14-vuotiasta potilasta käytti avoimessa tutkimuksessa «Frazier JA, Biederman J, Tohen M ym. A prospective...»2 olantsapiinia monoterapiana (2,5–20 mg/vrk) 8 viikon ajan. Muina samanaikaisina lääkkeinä sallittiin vain tilannekohtainen väliaikainen loratsepaami ja bentstropiini sekä stabiili ADHD-lääkitys.

Olantsapiinihoidon aikana oireet lievenivät merkitsevästi lähtötilanteeseen nähden (YMRS-pisteet -19 ± 9, p < 0,001) ja hyvän hoitovasteen (YMRS-pisteiden lasku ≥ 30 % ja CGI-S-pisteet ≤ 3, Clinical Global Impressions–Severity) saavutti 61 % tutkittavista. Olantsapiini oli hyvin siedetty, vain yksi potilas keskeytti tutkimuksen (depressio-oireiden takia); ekstrapyramidaalioireita ei ilmaantunut lähtötilanteeseen nähden merkitsevässä määrin. Paino lisääntyi tutkittavilla merkitsevästi (5,0 ± 2,3 kg, p < 0,001) ja myös ALAT- ja prolaktiinipitoisuuksissa sekä pulssifrekvenssissä havaittiin merkitsevää lisääntymistä lähtötilanteeseen nähden.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Tohen M, Kryzhanovskaya L, Carlson G ym. Olanzapin...»1: Olantsapiiniryhmässä oireet vähenivät tehokkaasti ja hoitovaste oli hyvä jo 3 viikonkin aikana, mutta pitkäaikaishaitoista tarvitaan lisää tutkimuksia. Erityisesti näinkin suuri painon nousu jo näin lyhyen hoitojakson aikana herättää kysymyksiä metabolisesta turvallisuudesta.

«Frazier JA, Biederman J, Tohen M ym. A prospective...»2: Olantsapiinin haittavaikutuksista merkittävin – painon nousu – tuli tässä alustavassa tutkimuksessa jo hyvin esille. Hyvän hoitovasteen saavutti suurin osa tutkittavista, mutta vasta myöhempi lumekontrolloitu kaksoissokkotutkimus «Tohen M, Kryzhanovskaya L, Carlson G ym. Olanzapin...»1 osoitti tehon myös lumeeseen nähden.

Kirjallisuutta

  1. Tohen M, Kryzhanovskaya L, Carlson G ym. Olanzapine versus placebo in the treatment of adolescents with bipolar mania. Am J Psychiatry 2007;164:1547-56 «PMID: 17898346»PubMed
  2. Frazier JA, Biederman J, Tohen M ym. A prospective open-label treatment trial of olanzapine monotherapy in children and adolescents with bipolar disorder. J Child Adolesc Psychopharmacol 2001;11:239-50 «PMID: 11642474»PubMed