Takaisin

Olantsapiini kaksisuuntaisen mielialahäiriön maanisen ja sekamuotoisen jakson hoidossa nuorilla

Näytönastekatsaukset
Mauri Marttunen
11.2.2021

Näytön aste: B

Olantsapiini on ilmeisesti tehokas kaksisuuntaisen mielialahäiriön maanisen tai sekamuotoisen jakson hoidossa nuorilla, mutta siihen liittyy metabolisia haittoja.

Nuorten manian ja sekamuotoisen jakson hoitoa koskenut systemaattinen katsaus «Correll CU, Sheridan EM, DelBello MP. Antipsychoti...»1 sisälsi 5 toisen polven psykoosilääkkeitä koskenutta tutkimusta (yhteensä 1 140 potilasta): 1 aripipratsolia (296 potilasta), 1 olantsapiinia (161 potilasta), 1 ketiapiinia (277 potilasta), 1 risperidonia (169 potilasta), 1 tsiprasidonia (237 potilasta).

Hoidon tehon ensisijainen vastemuuttuja oli YMRS-summapistemäärän lasku, toissijaisia vastemuuttujia olivat muutos CGI-BP-asteikolla, hoitovaste (YMRS-summapistemäärän lasku ≥ 50 %) ja remissio (YMRS-summapistemäärä ≤ 12).

Olantsapiinin efektikoko oli (YMRS-summapistemäärällä arvioituna) oli lumeeseen verrattuna 0,75 (95 % luottamusväli 0,41–1,08), CGI-BD efektikoko oli 0,48 (95 % luottamusväli 0,15–0,81). Hoitovasteen NNT oli 3,8 (95 % luottamusväli 2,4–8,5), remission NNT 4,1 (95 % luottamusväli 2,7–8,3).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Tulos tukee olantsapiinin tehoa, mutta meta-analyysissa oli vain 1 lumekontrolloitu olantsapiinitutkimusta. Tutkittavat olivat nuoruusikäisiä.

NICEn hoitosuositusta varten tehtyyn lasten ja nuorten manian, sekamuotoisen jakson ja hypomanian psyykenlääkehoitoa koskeneeseen systemaattiseen katsaukseen ja meta-analyysiin «NICE. Bipolar Disorder. The assessment and managem...»2 tuli 15 hakuehdot täyttänyttä RCT-tutkimusta (potilaita 1 543). 14 meta-analyysiin sisältyneestä tutkimuksesta 10 RCT-tutkimuksessa (potilaita 1 452) verrattiin aktiivista lääkettä lumeeseen, 4 tutkimuksessa (potilaita 280) valproaattiin. Tutkitut potilaat olivat keskimäärin 13-vuotiaita (vaihteluväli 6–18 vuotta), 48 % heistä oli tyttöjä.

Tutkitut lääkkeet olivat aripipratsoli (2 tutkimusta, 340 potilasta), ketiapiini (3 tutkimusta, 408 potilasta), olantsapiini (1 tutkimus, 159 potilasta), risperidoni (3 tutkimusta 169 potilasta), tsiprasidoni (1 tutkimus, 218), topiramaatti (2 tutkimusta, 86 potilasta) ja valproaatti (3 tutkimusta, 146 potilasta). Hoidon kesto oli keskimäärin 6 viikkoa (vaihteluväli 2–12 viikkoa).

YMRS-asteikolla arvioitu oirevähenemä oli olantsapiinilla tilastollisesti merkitsevästi suurempi kuin lumeella (SMD -0,91, 95 % luottamusväli -1,25 – -0,57), hoitovasteen (≥ 50 % oirevähenemä YMRS-asteikolla) RR = 2,19 (95 % luottamusväli 1,28–3,74). Hoidon keskeyttämisen RR = 0,58 (95 % luottamusväli 0,35–0,98).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Tulos tukee olantsapiinin tehoa, mutta meta-analyysissa oli vain 1 lumekontrolloitu olantsapiinitutkimus. Tutkittavat olivat nuoruusikäisiä ja lapsia.

Väittämää koskeva kommentti: Molemmat meta-analyysit tukevat olantsapiinin tehoa maanisen ja sekamuotoisen jakson hoidossa. Tutkimustietoa on kuitenkin vielä niukasti. Olantsapiinin tunnettujen haittavaikutusten (etenkin metaboliset haitat, painon nousu) riski on otettava huomioon hoitoa suunniteltaessa.

Kirjallisuutta

  1. Correll CU, Sheridan EM, DelBello MP. Antipsychotic and mood stabilizer efficacy and tolerability in pediatric and adult patients with bipolar I mania: a comparative analysis of acute, randomized, placebo-controlled trials. Bipolar Disord 2010;12:116-41 «PMID: 20402706»PubMed
  2. NICE. Bipolar Disorder. The assessment and management of bipolar disorder in adults, children and young people in primary and secondary care. Updated edition. National Clinical Guideline Number 185, 2014. https://www.nice.org.uk/guidance/cg185/evidence/full-guideline-pdf-4840895629.