Takaisin

Ketiapiini akuutin kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin I masennusvaiheen hoidossa

Näytönastekatsaukset
Esa Leinonen
11.2.2021

Näytön aste: A

Ketiapiini on tehokas akuutin kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin I masennusvaiheen hoidossa.

Ketiapiinia on tutkittu 5 satunnaistetussa, sokkoutetussa, lumekontrolloidussa, 8 viikkoa kestäneessä tutkimuksessa «Calabrese JR, Keck PE Jr, Macfadden W ym. A random...»1, «Thase ME, Macfadden W, Weisler RH ym. Efficacy of ...»2, «Young AH, McElroy SL, Bauer M ym. A double-blind, ...»3, «McElroy SL, Weisler RH, Chang W ym. A double-blind...»4, «Suppes T, Datto C, Minkwitz M ym. Effectiveness of...»5 tyypin I kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaiheen hoidossa. 4 työssä tutkittavat saivat joko ketiapiinia 600 mg/vrk, ketiapiinia 300 mg/vrk tai lumetta (2:ssa mukana myös aktiivilääke). 5. tutkimuksessa «Suppes T, Datto C, Minkwitz M ym. Effectiveness of...»5 vertailuryhminä olivat ketiapiini 300 mg/vrk (hitaasti vapautuva valmistemuoto) ja lume. Hoitovasteen pääarviointikriteerinä kaikissa tutkimuksissa käytettiin pisteiden vähenemää MADRS-asteikolla (Montgomeryn ja Åsbergin depression arviointiasteikko).

Tutkimuksessa «Calabrese JR, Keck PE Jr, Macfadden W ym. A random...»1 satunnaistettiin 360 tyypin I kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaiheen potilasta.

MADRS-pisteiden vähenemä ketiapiiniannoksella 600 mg/vrk oli 18,05, 300 mg/vrk 16,91 ja lumeella 9,24 (kumpikin ketiapiiniryhmä vs. lume p < 0,001). Vaikutuskoko oli 1,09 600 mg/vrk saaneilla ja 0,91 300 mg/vrk saaneilla.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Tutkimuksessa «Thase ME, Macfadden W, Weisler RH ym. Efficacy of ...»2 satunnaistettiin 338 tyypin I kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaiheen potilasta. MADRS-pisteiden vähenemä oli ketiapiiniannoksella 600 mg/vrk 18,23, 300 mg/vrk 19,65 ja lumeella 13,73 (ketiapiini 600 mg/vrk vs. lume p < 0,01; ketiapiini 300 mg/vrk vs. lume p < 0,001). Vaikutuskoko oli 0,51 600 mg/vrk saaneilla ja 0,67 300 mg/vrk saaneilla.

Ero lääkkeen ja lumeen välillä ilmeni molemmilla lääkeannoksilla ensimmäisestä hoitoviikosta alkaen.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Tutkimuksessa «Young AH, McElroy SL, Bauer M ym. A double-blind, ...»3 hoidettiin 449 tyypin I kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaiheen potilasta. Potilaat satunnaistettiin ryhmiin ketiapiini 300 mg/vrk, ketiapiini 600 mg/vrk, litium 600–1 800 mg/vrk tai lume.

MADRS-pisteiden alenema oli ryhmässä ketiapiini 300 mg/vrk 3,61 (p = 0,006) ja ryhmässä ketiapiini 600 mg/vrk 5,28 pistettä (p < 0,001) suurempi kuin lumeella. MADRS-pisteiden alenemassa ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa litiumin ja lumeen välillä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Tutkimuksessa «McElroy SL, Weisler RH, Chang W ym. A double-blind...»4 hoidettiin 478 tyypin I kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaiheen potilasta. Potilaat satunnaistettiin ryhmiin ketiapiini 300 mg/vrk, ketiapiini 600 mg/vrk, paroksetiini 20 mg/vrk tai lume.

MADRS-pisteiden muutos oli ryhmässä ketiapiini 300 mg/vrk -16,17, ryhmässä ketiapiini 600 mg/vrk -16,43, paroksetiiniryhmässä -14,87 ja lumeryhmässä -13,39 (p < 0,05 molemmissa ketiapiiniryhmissä vs. lume). MADRS-pisteiden muutoksessa ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa paroksetiinin ja lumeen välillä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Kommentit

Asiallisia RCT-tutkimuksia suurilla potilasmäärillä. Ketiapiinista hyötyvien potilaiden osuus ei juuri poikennut toisistaan annoksilla 300 mg/vrk ja 600 mg/vrk.

Suppesin ym. tutkimuksessa «Suppes T, Datto C, Minkwitz M ym. Effectiveness of...»5, «Suppes T, Datto C, Minkwitz M ym. Effectiveness of...»6 hoidettiin 217 tyypin I akuuttia bipolaaridepressiota sairastavaa potilasta pitkävaikutteisella ketiapiinilla 300 mg/vrk tai lumeella 8 viikon ajan. MADRS-asteikolla (pääasiallinen oiremittari) keskimääräinen oirevähenemä oli lääkeryhmässä 19,6 pistettä ja lumeryhmässä 13,2 pistettä (p < 0,001), jolloin vaikutuskoko oli 0,64 «Suppes T, Datto C, Minkwitz M ym. Effectiveness of...»6.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Li ym. (2016) «Li H, Gu N, Zhang H ym. Efficacy and safety of que...»7 satunnaistivat 296 kiinalaista I- tai II-tyypin bipolaaridepressiota sairastavaa potilasta saamaan joko ketiapiinia 300 mg/vrk tai lumetta 8 viikon ajan.

Koko tutkimuksen (tyypit I + II) oirevähenemä MADRS-asteikolla (pääasiallinen oiremittari) oli lääkeryhmässä 19,0 ± 7,88 ja lumeryhmässä 16,2 ± 9,32 pistettä (p = 0,004).

Potilasta 142 sairasti tyypin I bipolaaridepressiota, ja heistä 70 sai ketiapiinia ja 72 lumetta. Tutkimuksen lopussa MADRS-pisteet laskivat heillä ketiapiiniryhmässä tilastollisesti merkitsevästi enemmän kuin lumeryhmässä (p = 0,008). Tarkkoja pistemuutoksia ei raportoitu erikseen bipolaari-I- eikä bipolaari-II-alaryhmien osalta.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Kommentit «Suppes T, Datto C, Minkwitz M ym. Effectiveness of...»6 ja «Li H, Gu N, Zhang H ym. Efficacy and safety of que...»7: Aasialaisilla suoritetut tutkimukset «Suppes T, Datto C, Minkwitz M ym. Effectiveness of...»6 ja «Li H, Gu N, Zhang H ym. Efficacy and safety of que...»7 tukevat kokonaisuutena aiempia tutkimustuloksia, mutta bipolaari-alatyyppien (I ja II) tunnuslukujen raportointi artikkeleissa on puutteellista.

Murasaki ym. (2018) julkaisivat 8 viikon tutkimuksen «Murasaki M, Koyama T, Kanba S ym. Multi-center, ra...»8 akuuttia bipolaaridepressiota sairastavilla japanilaispotilailla. 431 bipolaari I- tai II-tyypin potilasta satunnaistettiin saamaan joko 150 mg/vrk tai 300 mg/vrk ketiapiinia tai lumetta. Rekrytointi 150 mg/vrk ryhmään lopetettiin kesken tutkimuksen, jolloin siinä ryhmässä oli 74 potilasta, tilastollista analyysiä 150 mg/vrk vs. lume ei raportoitu.

Koko aineistossa ketiapiinimonoterapia 300 mg/vrk (n = 179) oli tehokkaampi kuin lume (n = 177), MADRS-oirereduktio (pääasiallinen oiremittari) oli tutkimuksen lopussa -12,6 (SD 11,4) vs. -10,1 (SD 10,9) pistettä, p = 0,034, keskiero -2,4 (95 % luottamusväli -4,7 – -0,2). Potilaista 124 sairasti tyypin I bipolaaridepressiota. Alaryhmäanalyysissä ketiapiini 300 mg/vrk vähensi bipolaari I potilailla MADRS-pisteitä 2,3 pistettä enemmän kuin lume, tilastollista merkitsevyyttä ei raportoitu erikseen bipolaarialaryhmissä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Calabrese JR, Keck PE Jr, Macfadden W ym. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of quetiapine in the treatment of bipolar I or II depression. Am J Psychiatry 2005;162:1351-60 «PMID: 15994719»PubMed
 2. Thase ME, Macfadden W, Weisler RH ym. Efficacy of quetiapine monotherapy in bipolar I and II depression: a double-blind, placebo-controlled study (the BOLDER II study). J Clin Psychopharmacol 2006;26:600-9 «PMID: 17110817»PubMed
 3. Young AH, McElroy SL, Bauer M ym. A double-blind, placebo-controlled study of quetiapine and lithium monotherapy in adults in the acute phase of bipolar depression (EMBOLDEN I). J Clin Psychiatry 2010;71:150-62 «PMID: 20122369»PubMed
 4. McElroy SL, Weisler RH, Chang W ym. A double-blind, placebo-controlled study of quetiapine and paroxetine as monotherapy in adults with bipolar depression (EMBOLDEN II). J Clin Psychiatry 2010;71:163-74 «PMID: 20122366»PubMed
 5. Suppes T, Datto C, Minkwitz M ym. Effectiveness of the extended release formulation of quetiapine as monotherapy for the treatment of acute bipolar depression. J Affect Disord 2010;121:106-15 «PMID: 19903574»PubMed
 6. Suppes T, Datto C, Minkwitz M ym. Effectiveness of the extended release formulation of quetiapine as monotherapy for the treatment of acute bipolar depression. J Affect Disord 2014;168:485-93 «PMID: 25538990»PubMed
 7. Li H, Gu N, Zhang H ym. Efficacy and safety of quetiapine extended release monotherapy in bipolar depression: a multi-center, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Psychopharmacology (Berl) 2016;233:1289-97 «PMID: 26911380»PubMed
 8. Murasaki M, Koyama T, Kanba S ym. Multi-center, randomized, double-blind, placebo-controlled study of quetiapine extended-release formulation in Japanese patients with bipolar depression. Psychopharmacology (Berl) 2018;235:2859-2869 «PMID: 30069587»PubMed