Takaisin

Litium akuutin kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaiheen hoidossa

Näytönastekatsaukset
Esa Leinonen
16.5.2013

Näytön aste: C

Litium lienee jossain määrin tehokas akuutin kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaiheen hoidossa.

Vaikka litiummonoterapiasta akuutin kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaiheen hoidossa ei ole lumekontrolloitua tutkimusta paralleeliryhmillä, on litium ollut lumetta tehokkaampi kahdeksassa yhdeksästä vanhemmassa cross-over-tutkimuksessa «Zornberg GL, Pope HG Jr. Treatment of depression i...»1, joiden yhteenlaskettu potilasmäärä oli 145.

Lievemmillä vastekriteereillä hoitovaste litiumille vaihteli näissä tutkimuksissa välillä 64–100 % (keskimäärin 79 %), mutta meta-analyysin tiukemmilla kriteereillä ”hyvä tai kohtuullinen” hoitovaste (vastannee paremmin nykyisiä vastekriteerejä) hoidosta hyötyneiden potilaiden osuus oli vain 36 % «Zornberg GL, Pope HG Jr. Treatment of depression i...»1. Lumevastetta tai haittavaikutuksia ei raportoitu. Yhdessä tutkimuksessa litiumin ja lumeen vaste ei eronnut tilastollisesti merkitsevästi, mutta tämän tutkimuksen «Stokes PE, Shamoian CA, Stoll PM ym. Efficacy of l...»2 potilasmäärä oli pieni (18) ja kesto vain 7–10 vuorokautta.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Litiumia käytettiin aktiivisena vertailuaineena 802 tyypin I kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaiheen potilaalla «Young AH, McElroy SL, Bauer M ym. A double-blind, ...»3. Aiempi huono hoitovaste ketiapiinille tai litiumille oli poissulkukriteeri. Potilaat satunnaistettiin ryhmiin ketiapiini 300 mg/vrk (n = 265), ketiapiini 600 mg/vrk (n = 268), litium 600–1 800 mg/vrk (n = 136) tai lume (n = 133) 8 viikon ajaksi.

MADRS-pisteiden (Montgomeryn ja Åsbergin depression arviointiasteikko) alenemassa ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa litiumin- ja lumeryhmän välillä. Sen sijaan ketiapiini 600 mg/vrk ryhmän MADRS-pisteet laskivat tilastollisesti merkitsevästi enemmän kuin litiumryhmän.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

Meta-analyysiin «Zornberg GL, Pope HG Jr. Treatment of depression i...»1 ei otettu tutkimuksia, joissa oli psykoottisia, hoitoresistenttejä tai nopeasyklisiä potilaita. Cross-over-asetelmassa litiumin vaikutus saattaa kantaa pitkälle lumevaiheeseen tai litiumin lopettamiseen saattaa liittyä suurempi oireiden lisääntymisen vaara kuin hoitamattomaan sairauteen.

«Young AH, McElroy SL, Bauer M ym. A double-blind, ...»3: Litiumin keskipitoisuus (0,7) saattoi olla liian matala.

Kirjallisuutta

  1. Zornberg GL, Pope HG Jr. Treatment of depression in bipolar disorder: new directions for research. J Clin Psychopharmacol 1993;13:397-408 «PMID: 8120153»PubMed
  2. Stokes PE, Shamoian CA, Stoll PM ym. Efficacy of lithium as acute treatment of manic-depressive illness. Lancet 1971;1:1319-25 «PMID: 4103395»PubMed
  3. Young AH, McElroy SL, Bauer M ym. A double-blind, placebo-controlled study of quetiapine and lithium monotherapy in adults in the acute phase of bipolar depression (EMBOLDEN I). J Clin Psychiatry 2010;71:150-62 «PMID: 20122369»PubMed