Takaisin

Olantsapiini ja fluoksetiini tyypin I akuutin kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaiheen hoidossa

Näytönastekatsaukset
Esa Leinonen
27.5.2013

Näytön aste: B

Olantsapiinin ja fluoksetiinin yhdistelmä on ilmeisesti tehokasi I-tyypin akuutin kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaiheen hoidossa.

833 I-tyypin kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaihetta sairastavaa potilasta satunnaistettiin olantsapiini-, olantsapiini + fluoksetiini- ja lumeryhmiin «Tohen M, Vieta E, Calabrese J ym. Efficacy of olan...»1. 8 viikon tutkimuksessa. Hoitovaste määriteltiin ≥ 50 % oireiden vähenemisenä ja remissio loppupisteinä ≥ 12 Montgomeryn ja Åsbergin depressioasteikolla.

Keskimääräiset lääkeannokset olatsapiini + fluoksetiini -ryhmässä olivat 7,4 mg + 39,3 mg/vrk. Hoitovasteen saavutetti 56,1 % olatsapiini + fluoksetiini -ryhmässä ja 30,4 % lumeryhmässä (p < 0,001, OR 2,92, NNT 4). Vastaavat remissioluvut olivat 48,8 % ja 24,8 %. Ero olatsapiini + fluoksetiinin ja lumeen välillä ilmeni ensimmäisestä hoitoviikosta alkaen ja olantsapiinin + fluoksetiinin ja olantsapiinin (yhdistelmä tehokkaampi kuin pelkkä olatsapiini) välillä neljännestä hoitoviikosta alkaen. 36,0 % olatsapiini + fluoksetiini -ryhmässä, ja 61,5 % lumeryhmässä keskeytti hoidon. Manian esiintymisessä ei ollut eroja ryhmien välillä. Olantsapiini + fluoksetiini aiheutti painon nousua, voimattomuutta ja ripulia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Tohen M, Vieta E, Calabrese J ym. Efficacy of olanzapine and olanzapine-fluoxetine combination in the treatment of bipolar I depression. Arch Gen Psychiatry 2003;60:1079-88 «PMID: 14609883»PubMed