Takaisin

Olantsapiini ja fluoksetiini tyypin I akuutin kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaiheen hoidossa

Näytönastekatsaukset
Esa Leinonen
11.2.2021

Näytön aste: B

Olantsapiinin ja fluoksetiinin yhdistelmä on ilmeisesti tehokasi I-tyypin akuutin kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaiheen hoidossa.

833 tyypin I kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaihetta sairastavaa potilasta satunnaistettiin «Tohen M, Vieta E, Calabrese J ym. Efficacy of olan...»1 olantsapiini-, olantsapiini + fluoksetiini- ja lumeryhmiin 8 viikon tutkimuksessa. Hoitovaste määriteltiin ≥ 50 % oireiden vähenemisenä ja remissio loppupisteinä ≥ 12 Montgomeryn ja Åsbergin depressioasteikolla.

Keskimääräiset lääkeannokset olatsapiini + fluoksetiini -ryhmässä olivat 7,4 mg + 39,3 mg/vrk. Hoitovasteen saavutti 56,1 % olatsapiini + fluoksetiini -ryhmässä ja 30,4 % lumeryhmässä (p < 0,001, OR 2,92, NNT 4). Vastaavat remissioluvut olivat 48,8 % ja 24,8 %. Ero olatsapiini + fluoksetiinin ja lumeen välillä ilmeni ensimmäisestä hoitoviikosta alkaen ja olantsapiinin + fluoksetiinin ja olantsapiinin (yhdistelmä tehokkaampi kuin pelkkä olatsapiini) välillä 4. hoitoviikosta alkaen.

36,0 % olatsapiini + fluoksetiini ryhmässä ja 61,5 % lumeryhmässä keskeytti hoidon. Manian esiintymisessä ei ollut eroja ryhmien välillä. Olantsapiini + fluoksetiini aiheutti painon nousua, voimattomuutta ja ripulia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Silva MT ym. (2013) «Silva MT, Zimmermann IR, Galvao TF ym. Olanzapine ...»2 raportoivat 4 RCT:n meta-analyysia (yhteensä 1 330 potilasta, joista muutamia kymmeniä tyypin bipolaari II -potilaita,1 ja 2-tyyppejä ei eroteltu tässä meta-analyysissä. Neljässä originaalityössä oli yhteensä muutamia kymmeniä 2-tyypin potilaa ja kaikki loput 1-tyyppiä. Tutkimus voidaan katsoa 1-tyyppiä koskevaksi). Olantsapiinin ja fluoksetiinin yhdistelmää (OFC) verrattiin lumeeseen, olantsapiiniin ja lamotrigiiniin. Tutkijat raportoivat vastaavat riskisuhteet hoitovasteelle (≥ 50 % oirevähenemä MADRS) OFC- vs. kontrolliryhmä: RR 1,99; 95 % luottamusväli 1,49–2,65; RR 1,58; 95 % luottamusväli 1,27–1,97 ja RR 1,17; 95 % luottamusväli 0,99–1,38.

Haittavaikutukset olivat yleisempiä OFC- kuin lamotrigiiniryhmässä (NNH = 17, 95 % luottamusväli 9, 97) mutta vakavat haittavaikutukset harvinaisempia OFC- kuin lamotrigiiniryhmässä (NNT = 16, 95 % luottamusväli 9, 103). Haittavaikutuksissa ei ollut eroa OFC- ja olantsapiiniryhmien välillä. OFC aiheutti painon nousua enemmän kuin lume (NNH = 7, 95 % luottamusväli 4, 15) tai lamorigiini NNH = 5, (95 % luottamusväli 4, 15). Manian vaara ei eronnut OFC-ryhmän ja muiden tutkimusryhmien välillä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko
  • Kommentti: Olantsapiinin ja fluoksetiinin yhdistelmä ei kuulu kaksisuuntaisen mielialahäiriön depressiovaiheen rutiinihoitoon, koska manian ilmetessä fluoksetiinin pitkä puoliintumisaika saattaa pitää oireita pitkään yllä lääkkeen lopettamisesta huolimatta. Lisäksi olantsapiinilla on merkittäviä metabolisia haittoja. Fluoksetiini estää vähäisesti CYP1A2-entsyymiä, joka on UGT1A4-entsyymin ohella toinen merkittävimmistä olantsapiinia metaboloivista entsyymeistä. CYP2D6 osallistuu vähemmässä määrin myös olantsapiinin metaboliaan, ja sitä fluoksetiini estää voimakkaasti. Kokonaisuutena fluoksetiini estää olantsapiinin metaboliaa niin vähän, ettei sillä ole kliinistä merkitystä.

Kirjallisuutta

  1. Tohen M, Vieta E, Calabrese J ym. Efficacy of olanzapine and olanzapine-fluoxetine combination in the treatment of bipolar I depression. Arch Gen Psychiatry 2003;60:1079-88 «PMID: 14609883»PubMed
  2. Silva MT, Zimmermann IR, Galvao TF ym. Olanzapine plus fluoxetine for bipolar disorder: a systematic review and meta-analysis. J Affect Disord 2013;146:310-8 «PMID: 23218251»PubMed