Takaisin

Valproaatti kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin I masennusvaiheessa

Näytönastekatsaukset
Esa Leinonen
11.2.2021

Näytön aste: C

Valproaatti saattaa olla tehokas kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin I masennusvaiheessa.

25 tyypin I kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaihetta sairastavaa potilasta hoidettiin 8 viikkoa satunnaistetusti valproaatilla tai lumeella «Davis LL, Bartolucci A, Petty F. Divalproex in the...»1. Valproaattiannos valittiin lääkeainepitoisuuden perusteella, ja hoitovaste määriteltiin Hamiltonin depressioasteikolla (HAM-D, ensisijainen vastemittari).

Valproaatilla hoidettujen potilaiden HAM-D-pisteet vähenivät 43,5 % ja lumeella hoidettujen 27,0 % (LOCF, Last Observation Carried Forward), (p = 0,0002). 6/13 vs. 3/12 potilasta sai merkittävän hoitovasteen (> 50 % oireiden vähenemä) valproaatti- ja lumeryhmissä, mutta pienen potilasmäärän vuoksi ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

Valproaattiryhmässä 1 potilas keskeytti tutkimuksen lääkehoitoon liittyvän haittavaikutuksen vuoksi, muutoin haittavaikutuksia ei raportoitu.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: heikko
 • Kommentti: Pieni otosko rajoittaa tulosten tulkintaa. Vain 12 potilasta (6 valproaatilla ja 6 lumeella) pysyi tutkimuksessa loppuun saakka.

18 akuutisti depressiivistä kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin I ja tyypin II potilasta satunnaistettiin «Ghaemi SN, Gilmer WS, Goldberg JF ym. Divalproex i...»2 valproaatille (annos säädettiin sokkoutetusti pitoisuustason perusteella) tai lumeelle 6 viikon ajaksi. 3 potilasta valproaatti- ja 3 potilasta lumeryhmästä keskeytti tutkimuksen ennenaikaisesti.

MADRS-pisteet muuttuivat hoidon aikana valproaattiryhmässä -13,6 pistettä ja lumeryhmässä -1,4 pistettä (p = 0,003). 33,3 % valproaatti- ja 14,3 % lumepotilasta sai hoitovasteen (ns.).

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus: heikko
 • Kommentti: Pieni otoskoko rajoittaa tulosten tulkintaa.

20 kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin I ja 34 tyypin II potilasta satunnaistettiin «Muzina DJ, Gao K, Kemp DE ym. Acute efficacy of di...»3 valproaatille tai lumeelle. Valproaattiannos säädettiin potilaan painon perusteella, keskimääräinen hoitoannos oli 1 606 mg/vrk (1 000–2 000 mg/vrk).

Koko aineistossa valproaatti oli lumetta tehokkaampi viikosta 3 alkaen (viimeisessä arviossa MADRS-pisteet olivat laskeneet valproaattiryhmässä 4,32 pistettä enemmän kuin lumeryhmässä). Valproaatti oli lumetta tehokkaampi kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin I, mutta ei tyypin II ryhmässä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Kommentti: Lisätietoa ks .myös linkki ja Vältä viisaasti -suositus valproaattia fertiili-ikäisillä naisilla koskien «https://www.fimea.fi/-/uusia-ohjeita-valproaatin-kayttoon-raskaudenaikaisen-altistuksen-valttamiseksi»1

Kirjallisuutta

 1. Davis LL, Bartolucci A, Petty F. Divalproex in the treatment of bipolar depression: a placebo-controlled study. J Affect Disord 2005;85:259-66 «PMID: 15780695»PubMed
 2. Ghaemi SN, Gilmer WS, Goldberg JF ym. Divalproex in the treatment of acute bipolar depression: a preliminary double-blind, randomized, placebo-controlled pilot study. J Clin Psychiatry 2007;68:1840-4 «PMID: 18162014»PubMed
 3. Muzina DJ, Gao K, Kemp DE ym. Acute efficacy of divalproex sodium versus placebo in mood stabilizer-naive bipolar I or II depression: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. J Clin Psychiatry 2011;72:813-9 «PMID: 20816041»PubMed