Takaisin

Vanhukset ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaiheen hoito

Näytönastekatsaukset
Esa Leinonen
27.5.2013

Näytön aste: D

Litiumin, valproaatin, lamotrigiinin ja toisen polven psykoosilääkkeiden käytöstä vanhusten kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaiheen hoidossa ei ole riittävää tieteellistä näyttöä.

Litiumia «Young RC, Gyulai L, Mulsant BH ym. Pharmacotherapy...»1, «Sajatovic M, Madhusoodanan S, Coconcea N. Managing...»2 valproaattia «Young RC, Gyulai L, Mulsant BH ym. Pharmacotherapy...»1, «Sajatovic M, Madhusoodanan S, Coconcea N. Managing...»2 ja toisen polven psykoosilääkkeitä «Sajatovic M, Madhusoodanan S, Coconcea N. Managing...»2, kuten risperidonia ja olatsapiinia, suositellaan vanhusten kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon kaikenikäisten ja nuorempien tutkimuksista saadun tiedon ja vanhuksilla tehtyjen avointen tutkimusten perusteella. Vain vanhuksia koskevia, satunnaistettuja, lumekontrolloituja tutkimuksia ei ole käytettävissä. Avoimet potilassarjat ovat yleensä retrospektiivisiä. Litiumista on tehty yksi prospektiivinen tutkimus (14 maanista potilasta, ikä 65–77 vuotta), jossa 71 %:lla raportoitiin paranemista, kun kriteerinä käytettiin laitoksesta poistamista «Schaffer CB, Garvey MJ. Use of lithium in acutely ...»3. Litiumia vanhuksilla käytettäessä suositellaan yleisesti matalampia seerumipitoisuuksia ja valproaattia, lamotrigiinia sekä toisen polvenpsykoosilääkkeitä käytettäessä pienempiä annoksia kuin keski-ikäisillä «Young RC, Gyulai L, Mulsant BH ym. Pharmacotherapy...»1, «Sajatovic M, Madhusoodanan S, Coconcea N. Managing...»2.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Lamotrogiinista ja litiumista on käytettävissä analyysi, johon otettiin retrospektiivisesti kahdesta eri tutkimuksesta ≥ 55-vuotiaat kaksisuuntaisen mielialahäiriön I-tyypin akuuttivaihetta (mania, sekamuoto, depressio) sairastavat potilaat «Sajatovic M, Gyulai L, Calabrese JR ym. Maintenanc...»4. 98 potilasta sokkoutettiin lamotrigiini-, litium- ja lumeryhmiin ja selvitettiin hoidon vaikutusta sairauden uusiutumiseen. Uusiutumisvaiheen mittarina käytettiin hoitoa vaativaa uutta sairausjaksoa. Lamotrigiini lykkäsi lumeeseen verrattuna ”minkä tahansa” sairausjakson ja depressiojakson ilmenemistä kun taas litium lykkäsi manian uudelleenpuhkeamista. Tulokset ovat samansuuntaisia kuin nuoremmilla aikuisilla.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

Vanhuksia koskevan tiedon puutteessa voitaneen 65–75-vuotiailla soveltaa nuorempien potilaiden tutkimuksista saatuja tutkimustuloksia. Yli 75-vuotiaiden kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidosta ei ole tutkimustietoa.

Kirjallisuutta

  1. Young RC, Gyulai L, Mulsant BH ym. Pharmacotherapy of bipolar disorder in old age: review and recommendations. Am J Geriatr Psychiatry 2004;12:342-57 «PMID: 15249272»PubMed
  2. Sajatovic M, Madhusoodanan S, Coconcea N. Managing bipolar disorder in the elderly: defining the role of the newer agents. Drugs Aging 2005;22:39-54 «PMID: 15663348»PubMed
  3. Schaffer CB, Garvey MJ. Use of lithium in acutely manic elderly patients. Clin Gerontol 1984;3:58-60
  4. Sajatovic M, Gyulai L, Calabrese JR ym. Maintenance treatment outcomes in older patients with bipolar I disorder. Am J Geriatr Psychiatry 2005;13:305-11 «PMID: 15845756»PubMed