Takaisin

Litium manian hoidossa

Näytönastekatsaukset
Marko Sorvaniemi
27.5.2013

Näytön aste: A

Litium on tehokas manian hoidossa.

Systemaattiseen katsaukseen «Poolsup N, Li Wan Po A, de Oliveira IR. Systematic...»1 oli otettu mukaan 12 satunnaistettua, kontrolloitua tutkimusta, jotka olivat yhtä lukuun ottamatta kaksoissokkoutettuja ja joissa litiumia verrattiin lumeeseen tai valproaattiin, karbamatsepiiniin, haloperidoliin, klooripromatsiiniin, risperidoniin ja verapamiiliin. Potilaita oli yhteensä 658. Seuranta-aika oli 3–4 viikkoa. Tehoa mitattiin elpymällä tai osittaisella elpymällä, mutta näiden määritelmä tutkimuksissa vaihteli. Meta-analyysissä litium oli lumetta tehokkaampi (RR 1,95: 95 % CI 1,17–3,23, NNT 5: 95 % CI 3–20). Merkitsevää tehoeroa ei ollut valproaatin (RR 1,22: 95 % CI 0,91–1,64), karbamatsepiinin (RR 1,01: CI 0,54–0,88) eikä haloperidolin tai verapamiilin suhteen. Litium oli merkitsevästi tehokkaampi klooripromatsiiniin verrattuna (RR 1,96: 95 % CI 1,17–3,23) ja toisaalta tehottomampi risperidoniin verrattuna (RR -2,79: CI -4,2–-1,36). Haittatapahtumien määrässä ei ollut merkitseviä eroja valproaattiin tai karbamatsepiinin verrattuna.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Litium on ollut kliinisessä käytössä yli 50 vuotta. Tutkimusnäytön rasitteina ovat olleet, myös Poolsupin meta-analyysissä, vanhentuneet metodit, vaihteleva päätetapahtumien määrittely sekä suhteellisen pienet tutkimuskohtaiset potilasmäärät. Meta-analyysiin sisältymättömissä uudemmissa tutkimuksissa litiumin teho on saanut lisänäyttöä «Scherk H, Pajonk FG, Leucht S. Second-generation a...»2, «Smith LA, Cornelius V, Warnock A ym. Pharmacologic...»3.

Kirjallisuutta

  1. Poolsup N, Li Wan Po A, de Oliveira IR. Systematic overview of lithium treatment in acute mania. J Clin Pharm Ther 2000;25:139-56 «PMID: 10849192»PubMed
  2. Scherk H, Pajonk FG, Leucht S. Second-generation antipsychotic agents in the treatment of acute mania: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Arch Gen Psychiatry 2007;64:442-55 «PMID: 17404121»PubMed
  3. Smith LA, Cornelius V, Warnock A ym. Pharmacological interventions for acute bipolar mania: a systematic review of randomized placebo-controlled trials. Bipolar Disord 2007;9:551-60 «PMID: 17845269»PubMed