Takaisin

Haloperidoli kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyvän manian hoidossa

Näytönastekatsaukset
Marko Sorvaniemi
11.2.2021

Näytön aste: A

Haloperidoli on tehokas kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyvän manian hoidossa.

Cochrane-katsauksen «Cipriani A, Rendell JM, Geddes JR. Haloperidol alo...»1 15 kansainvälisessä kaksoissokkoutetussa, satunnaistetussa tutkimuksessa verrattiin haloperidolin tehoa ja siedettävyyttä lumelääkkeeseen joko monoterapiana tai yhdistettynä litiumiin tai valproaattiin manian hoidossa. Maniaa tai sekamuotoista jaksoa sairastavia potilaita oli yhteensä 2 022. YMRS-pisteiden sallittu alaraja oli uudemmissa tutkimuksissa 20. Seuranta-aika vaihteli välillä 6 vuorokautta – 6 viikkoa. Raportoitu haloperidoliannos oli keskimäärin noin 10–38 mg/vrk.

Haloperidoli oli merkitsevästi lumetta tehokkaampi, kun päätetapahtumana oli YMRS-pisteiden muutos (Weighted Mean Difference (WMD): -5,85, 95 % luottamusväli -7,69 – 4,00), myös yhdistelmähoitona (WMD: -5,20, 95 % luottamusväli -9,26–1,14). Merkitseviä tehoeroja haloperidolin ja risperidonin, olantsapiinin, valproaatin tai karbamatsepiinin välillä ei ollut.

Haloperidoliin liittyi olantsapiinia vähäisempi painonnousu (RR: 0,28, 95 % luottamusväli 0,12–0,67), mutta selvästi enemmän vapinaa (RR: 3,01, 95 % luottamusväli 1,55–5,84).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Haloperidoli on ollut uusissa tutkimuksissa vertailuvalmisteena siten, että tutkimusasetelmaa ei ole ensisijaisesti rakennettu osoittamaan tehoeroa haloperidoliin. Haloperidolin käytön on syytä olla toissijaista siedettävyysongelmien takia. Tutkimusten haloperidoliannokset ovat olleet suomalaiseen hoitokäytäntöön nähden korkeita.

Kirjallisuutta

  1. Cipriani A, Rendell JM, Geddes JR. Haloperidol alone or in combination for acute mania. Cochrane Database Syst Rev 2006;3:CD004362 «PMID: 16856043»PubMed