Takaisin

Olantsapiini kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyvän manian ja sekamuotoisen jakson hoidossa

Näytönastekatsaukset
Marko Sorvaniemi
11.2.2021

Näytön aste: A

Olantsapiini on tehokas kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyvän manian ja sekamuotoisen jakson hoidossa.

Cochrane-katsauksen «Rendell JM, Gijsman HJ, Keck P ym. Olanzapine alon...»1 6 yhdysvaltalaisessa kaksoissokkoutetussa, satunnaistetussa tutkimuksessa verrattiin olantsapiinin tehoa ja siedettävyyttä lumeeseen joko monoterapiana tai yhdistettynä litiumiin tai valproaattiin manian hoidossa. Maniaa tai sekamuotoista jaksoa sairastavia potilaita oli yhteensä 1 422. YMRS-pisteiden sallittu alaraja oli 20, 1 tutkimuksessa 16. Seuranta-aika oli 3–6 viikkoa. Olantsapiiniannos vaihteli välillä 5–20 mg/vrk, keskimäärin noin 15 mg/vrk.

Olantsapiini oli merkitsevästi lumetta tehokkaampi, kun päätetapahtumana oli YMRS-pisteiden muutos (WMD: -5,94, 95 % luottamusväli -9,09 – -2,80) ja myös yhdistelmähoitona (WMD: -4,01, 95 % luottamusväli -6,06 – -1,96). Myös psykoosioireiden lievittymisessä olantsapiini oli lumetta merkitsevästi tehokkaampi: PANSS, positiivisten oireiden asteikolla (WMD: -3,54, 95 % luottamusväli -5,28 – -1,80.

Haittatapahtumista olantsapiinilla oli lumeeseen verrattuna enemmän painonnousua (WMD: 1,91 kg, 95 % luottamusväli 1,29–2,53) ja uneliaisuutta (RR: 2,13, 95 % luottamusväli 1,62–2,79).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Olantsapiini on tehokas manian ja sekamuotoisen jakson hoidossa riippumatta siitä, onko psykoosioireita vai ei. Painonnousun riski on kliinisesti merkittävä asia, koska se voi kytkeytyä metabolisen oireyhtymän kehittymiselle. Tämä on syytä huomioida jatkohoitoon siirryttäessä. Maniatutkimuksille tunnusomaisesti keskeyttäneiden osuudet olivat joka ryhmässä varsin suuret (29–65 %).

Kirjallisuutta

  1. Rendell JM, Gijsman HJ, Keck P ym. Olanzapine alone or in combination for acute mania. Cochrane Database Syst Rev 2003;3:CD004040 «PMID: 12918000»PubMed