Takaisin

Risperidoni manian ja sekamuotoisen jakson hoidossa

Näytönastekatsaukset
Marko Sorvaniemi
27.5.2013

Näytön aste: A

Risperidoni on tehokas manian ja sekamuotoisen jakson hoidossa.

Cochrane-katsauksen «Rendell JM, Gijsman HJ, Bauer MS ym. Risperidone a...»1 «»1 kuudessa kansainvälisessä kaksoissokkoutetussa, satunnaistetussa tutkimuksessa verrattiin risperidonin tehoa ja siedettävyyttä lumeeseen joko monoterapiana tai yhdistettynä litiumiin tai valproaattiin manian hoidossa. Maniaa tai sekamuotoista jaksoa sairastavia potilaita oli yhteensä 1 343. YMRS-pisteiden sallittu alaraja oli 20. Seuranta-aika oli 3–4 viikkoa. Risperidoniannos oli keskimäärin 4 mg/vrk.

Risperidoni oli merkitsevästi lumetta tehokkaampi, kun päätetapahtumana oli YMRS-pisteiden muutos (WMD: -5,75, 95 % CI -7,46 – -4,04). Risperidoniryhmässä ekstrapyramidaalioireita, väsymystä, painon- ja prolaktiinitason nousua oli enemmän kuin lumelääkeryhmässä. Tehon suhteen risperidoni ei eronnut merkitsevästi haloperidolista. Haloperidoli aiheutti enemmän ekstrapyramidaalioireita ja väsytystä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Rendell JM, Gijsman HJ, Bauer MS ym. Risperidone alone or in combination for acute mania. Cochrane Database Syst Rev 2006;1:CD004043 «PMID: 16437472»PubMed