Takaisin

Risperidoni kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyvän manian ja sekamuotoisen jakson hoidossa

Näytönastekatsaukset
Marko Sorvaniemi
11.2.2021

Näytön aste: A

Risperidoni on tehokas kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyvän manian ja sekamuotoisen jakson hoidossa.

Cochrane-katsauksen «Rendell JM, Gijsman HJ, Bauer MS ym. Risperidone a...»1 6 kansainvälisessä kaksoissokkoutetussa, satunnaistetussa tutkimuksessa verrattiin risperidonin tehoa ja siedettävyyttä lumeeseen joko monoterapiana tai yhdistettynä litiumiin tai valproaattiin manian hoidossa. Maniaa tai sekamuotoista jaksoa sairastavia potilaita oli yhteensä 1 343. YMRS-pisteiden sallittu alaraja oli 20. Seuranta-aika oli 3–4 viikkoa. Risperidoniannos oli keskimäärin 4 mg/vrk.

Risperidoni oli merkitsevästi lumetta tehokkaampi, kun päätetapahtumana oli YMRS-pisteiden muutos (WMD: -5,75, 95 % luottamusväli -7,46 – -4,04).

Risperidoniryhmässä ekstrapyramidaalioireita, väsymystä, painon- ja prolaktiinitason nousua oli enemmän kuin lumelääkeryhmässä. Tehon suhteen risperidoni ei eronnut merkitsevästi haloperidolista. Haloperidoli aiheutti enemmän ekstrapyramidaalioireita ja väsytystä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Rendell JM, Gijsman HJ, Bauer MS ym. Risperidone alone or in combination for acute mania. Cochrane Database Syst Rev 2006;1:CD004043 «PMID: 16437472»PubMed