Takaisin

Samanaikainen valproaatin tai litiumin ja toisen polven antipsykootin käyttö kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyvän manian hoidossa

Näytönastekatsaukset
Marko Sorvaniemi
11.2.2021

Näytön aste: A

Samanaikainen valproaatin tai litiumin ja toisen polven antipsykootin käyttö tehostaa kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyvän manian hoitoa.

Toisen polven antipsykoottien tehoa (YMRS-pisteiden muutos tärkein vaste) ja siedettävyyttä manian hoidossa verrattiin lumeeseen, mielialaa tasaavaan lääkitykseen (litium, valproaatti) tai siihen yhdistettynä meta-analyysissä «Scherk H, Pajonk FG, Leucht S. Second-generation a...»1, johon sisältyi 6 187 potilasta 24 satunnaistetusta, kaksoissokkoutetusta tutkimuksesta.

Toisen polven antipsykootit osoittautuivat lumetta merkitsevästi tehokkaammiksi (RR: 1,67, 95 % luottamusväli 1,48–1,89, p < 0,001; NNT: 5, 95 % luottamusväli 4–7). Tilastollisesti merkitsevää tehoeroa toisen polven antipsykoottien ja mielialaa tasaavan lääkityksen välillä ei ollut (RR: 1,15, 95 % luottamusväli 0,88–1,50, p = 0,25), mutta niiden yhdistäminen lisäsi mielialaa tasaavan lääkityksen tehoa merkitsevästi (RR: 1,45, 95 % luottamusväli 1,27–1,66, p < 0,001; NNT: 6, 95 % luottamusväli 4–9).

Painonnousu oli merkitsevästi tavallisempaa ketiapiinilla ja olantsapiinilla, uneliaisuus ketiapiinilla, olantsapiinilla, risperidonilla, aripipratsolilla ja tsiprasidonilla. Merkitsevää ekstrapyramidaalioireiden lisääntymistä ei esiintynyt ketiapiinilla eikä olantsapiinilla.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Litium- ja valproaattivertailuissa ei ollut mukana aripipratsolia eikä tsiprasidonia.

Kirjallisuutta

  1. Scherk H, Pajonk FG, Leucht S. Second-generation antipsychotic agents in the treatment of acute mania: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Arch Gen Psychiatry 2007;64:442-55 «PMID: 17404121»PubMed