Takaisin

Litium kaksisuuntaisen mielialahäiriön ylläpitohoidossa

Näytönastekatsaukset
Kirsi Suominen
11.2.2021

Näytön aste: A

Litium on tehokas kaksisuuntaisen mielialahäiriön ylläpitohoidossa.

Systematisoituun katsaukseen «Geddes JR, Burgess S, Hawton K ym. Long-term lithi...»1 otettiin mukaan 5 tutkimusta (N = 770), joissa verrattiin litiumia lumelääkkeeseen ylläpitohoitoasetelmassa. Seuranta-aika oli vähintään 3 kuukautta. Tutkimukset, joissa oli sekaisin unipolaaridepressiopotilaita ja kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavia potilaita, suljettiin pois. Ensisijainen päätetapahtuma oli relapsi ylipäänsä, maaninen relapsi tai depressiivinen relapsi. Katsauksessa oli yhteensä 770 potilasta.

Litium oli lumelääkettä tehokkaampi estämään kaikkia relapseja (relapsiriski litiumilla 40 vs. 60 % lumelääkkeellä; RR 0,65; 95 % luottamusväli 0,50–0,84; NNT = 5) ja maanisia relapseja (relapsiriski 14 vs. 24 %; RR 0,62; 95 % luottamusväli 0,40–0,95). Sen sijaan litiumin tehoa ei voitu osoittaa depressiivisten jaksojen ehkäisyssä (relapsiriski 25 vs. 32 %; RR 0,72; 95 % luottamusväli 0,49–1,07).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Meta-analyyseissa «Miura T, Noma H, Furukawa TA ym. Comparative effic...»2 ja «Severus E, Taylor MJ, Sauer C ym. Lithium for prev...»3 tutkittiin litiumin tehoa ylläpitohoidossa.

Meta-analyysiin «Miura T, Noma H, Furukawa TA ym. Comparative effic...»2 otettiin mukaan satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset, jotka on julkaistu ennen 28.6.2013 ja joissa verrattiin kaksisuuntaisen mielialahäiriön lääkehoitoa joko monoterapiana tai lisälääkkeenä vähintään 12 viikon ajan. Ensisijainen päätetapahtuma oli joko uusi mielialahäiriöjakso tai keskeytys haittavaikutusten takia. Meta-analyysiin otettiin mukaan 33 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta, jotka oli julkaistu vuosina 1970–2012. Mukana oli 17 eri hoitoa (N = 6 846). Tutkimuksia, joissa verrattiin litiumia muuhun lääkehoitoon tai lumeeseen oli 21, tutkittavia yhteensä 1 364. Litium vähensi aikaa uuteen mielialahäiriöjaksoon tilastollisesti merkittävästi (RR 0,62, 95 % luottamusväli 0,53–0,72).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Toisessa meta-analyysissa «Severus E, Taylor MJ, Sauer C ym. Lithium for prev...»3 tutkittiin litiumin tehoa ylläpitohoidossa verrattuna lume-lääkkeeseen. Meta-analyysiin otettiin mukaan 7 tutkimusta (N = 1 580). Litium oli lumelääkettä tehokkaampi ehkäisemään uusia mielialahäiriöjaksoja (RR 0,66, 95 % luottamusväli 0,53–0,82), maanisia jaksoja (RR 0,52, 95 % luottamusväli 0,38–0,71) ja masennusjaksoja (RR 0,78, 95 % luottamusväli 0,59–1,03; RR 0,73, 95 % luottamusväli 0,60–0,88). 7 tutkimuksessa, joissa verrattiin litiumia epilepsialääkkeisiin (N = 1 305), litium oli tilastollisesti merkittävästi tehokkaampi ehkäisemään maanisia jaksoja (RR 0,66, 95 % luottamusväli 0,44–1,00), mutta ei eronnut masennusjaksojen tai kaikkien mielialajaksojen ehkäisyssä epilepsialääkkeistä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Relapsi oli eri tutkimuksissa heterogeenisesti määritelty. Vain hyvin pieni osa potilaista oli kaksisuuntaisen mielialahäiriö tyypin 2 potilaita.

Kirjallisuutta

  1. Geddes JR, Burgess S, Hawton K ym. Long-term lithium therapy for bipolar disorder: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Psychiatry 2004;161:217-22 «PMID: 14754766»PubMed
  2. Miura T, Noma H, Furukawa TA ym. Comparative efficacy and tolerability of pharmacological treatments in the maintenance treatment of bipolar disorder: a systematic review and network meta-analysis. Lancet Psychiatry 2014;1:351-9 «PMID: 26360999»PubMed
  3. Severus E, Taylor MJ, Sauer C ym. Lithium for prevention of mood episodes in bipolar disorders: systematic review and meta-analysis. Int J Bipolar Disord 2014;2:15 «PMID: 25530932»PubMed