Takaisin

Litium kaksisuuntaisen mielialahäiriön ylläpitohoidossa

Näytönastekatsaukset
Kirsi Suominen
16.5.2013

Näytön aste: A

Litium on tehokas kaksisuuntaisen mielialahäiriön ylläpitohoidossa.

Systematisoituun katsaukseen «Geddes JR, Burgess S, Hawton K ym. Long-term lithi...»1 otettiin mukaan viisi tutkimusta (N = 770), joissa verrattiin litiumia lumelääkkeeseen ylläpitohoitoasetelmassa. Seuranta-aika oli vähintään kolme kuukautta. Tutkimukset, joissa oli sekaisin unipolaaridepressiopotilaita ja kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavia potilaita, suljettiin pois. Ensisijainen päätetapahtuma oli relapsi ylipäänsä, maaninen relapsi tai depressiivinen relapsi. Katsauksessa oli yhteensä 770 potilasta.

Litium oli lumelääkettä tehokkaampi estämään kaikkia relapseja (relapsiriski litiumilla 40 % vs 60 % lumelääkkeellä; RR 0,65; 95 % luottamusväli 0,50–0,84; NNT = 5) ja maanisia relapseja (relapsiriski 14 % vs 24 %; RR 0,62; 95 % luottamusväli 0,40–0,95). Sen sijaan litiumin tehoa ei voitu osoittaa depressiivisten jaksojen ehkäisyssä (relapsiriski 25 % vs 32 %; RR 0,72; 95 % luottamusväli 0,49–1,07).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Satunnaistetussa tutkimusasetelmassa «BALANCE investigators and collaborators, Geddes JR...»2 verrattiin litiummonoterapiaa (N = 110) ja valproaattimonoterapiaa (N = 110) näiden molempien yhdistelmään (N = 110) 24 kuukauden seuranta-aikana tyypin I kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavilla potilailla. Tutkimuksen alkuvaiheessa kaikki potilaat saivat 4–8 viikkoa litiumin ja valproaatin yhdistelmähoitoa. Tutkimuksessa litiumpitoisuus oli 0,4–1,0 mmol/l ja valproaatin annos 750–1 250 mg/vrk. Ensisijainen päätetapahtuma oli uusi hoito mielialaepisodiin.

Litiumin ja valproaatin yhdistelmä oli tehokkaampi kuin valproaatti yksin (HR 0,59, 95 % luottamusväli 0,42–0,83, p = 0,0023), mutta ei eronnut tilastollisesti merkittävästi litiummonoterapiasta (HR 0,82, 95 % luottamusväli 0,58–1,17, p = 0,27). Litiummonoterapia oli hieman tehokkaampi kuin valproaattimonoterapia (HR 0,71, 95 % luottamusväli 0,51–1,00, p = 0,0472).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

Relapsi oli katsauksen «Geddes JR, Burgess S, Hawton K ym. Long-term lithi...»1 eri tutkimuksissa heterogeenisesti määritelty. Vain hyvin pieni osa potilaista oli kaksisuuntaisen mielialahäiriö tyypin II potilaita.

Kirjallisuutta

  1. Geddes JR, Burgess S, Hawton K ym. Long-term lithium therapy for bipolar disorder: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Psychiatry 2004;161:217-22 «PMID: 14754766»PubMed
  2. BALANCE investigators and collaborators, Geddes JR, Goodwin GM ym. Lithium plus valproate combination therapy versus monotherapy for relapse prevention in bipolar I disorder (BALANCE): a randomised open-label trial. Lancet 2010;375:385-95 «PMID: 20092882»PubMed