Takaisin

Lamotrigiini kaksisuuntaisen mielialahäiriön ylläpitohoidossa

Näytönastekatsaukset
Kirsi Suominen
20.5.2013

Näytön aste: A

Lamotrigiini on tehokas ehkäisemään kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusjaksoja.

Lamotrigiinin tehoa on tutkittu kolmessa kaksoissokkoutetussa lumekontrolloidussa tutkimuksessa.

Ensimmäisessä näistä tutkimuksista «Bowden CL, Calabrese JR, Sachs G ym. A placebo-con...»1 seuranta alkoi kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin I maanisesta tai hypomaanisesta jaksosta. 349 potilasta osallistui tutkimuksen 8–16 viikon avoimeen vaiheeseen. Heistä ne 175, jotka olivat saavuttaneet stabiilin tilan (CGI-S ≤ 3 neljä peräkkäistä viikkoa), satunnaistettiin saamaan lamotrigiinia (100–400 mg/vrk), litiumia (0,8–1,1 mEq/l) tai lumelääkettä. Seuranta-aika oli 18 kuukautta. Ensisijaiseksi päätetapahtumaksi valittiin uuden mielialahäiriöjakson ilmaantuminen.

Sekä lamotrigiini (p = 0,02; mediaaniaika 141 vrk) että litium (p = 0,006; mediaaniaika 292 vrk) olivat lumelääkettä (mediaaniaika 85 vrk) tehokkaampia pidentämään ensimmäisen uuden mielialahäiriöjakson ilmaantumista. Lamotrigiiniryhmässä 47 % (28/59), litiumryhmässä 39 % (18/46) ja lumeryhmässä 70 % potilaista (49/70) sai seuranta-aikana uuden mielialahäiriöjakson (lamotrigiini NNT = 4, litium NNT = 3). Lamotrigiini oli lumelääkettä tehokkaampi pidentämään aikaa depressiiviseen jaksoon (p = 0,02), kun taas litium oli lumelääkettä tehokkaampi pidentämään aikaa maaniseen, hypomaaniseen tai sekamuotoiseen jaksoon (p = 0,006).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Toisessa näistä tutkimuksista «Calabrese JR, Bowden CL, Sachs G ym. A placebo-con...»2 seuranta alkoi kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin I masennusvaiheesta. 966 potilasta osallistui tutkimuksen 8–16 viikon avoimeen vaiheeseen. Heistä ne 463 potilasta, jotka olivat saavuttaneet stabiilin tilan (CGI-S ≤ 3 neljä peräkkäistä viikkoa), satunnaistettiin saamaan lamotrigiinia (50 mg/vrk, 200 mg/vrk tai 400 mg/vrk, N = 221), litiumia (0,8–1,1 mEq/l, N = 121) tai lumelääkettä (N = 121). Seuranta-aika oli 18 kuukautta. Ensisijaiseksi päätetapahtumaksi valittiin aika uuden mielialahäiriöjakson ilmaantumiseen.

Sekä lamotrigiini (200 ja 400 mg/vrk, mediaaniaika 200 vrk, p = 0,029) että litium (mediaaniaika 170 vrk, p = 0,029) olivat lumelääkettä (mediaaniaika 93 vrk) tehokkaampia pidentämään ensimmäisen uuden mielialahäiriöjakson ilmaantumista. Lamotrigiiniryhmässä 52 % (115/221), litiumryhmässä 46 % (56/121) ja lumeryhmässä 55 % (66/121) sai seuranta-aikana uuden mielialahäiriöjakson. Lamotrigiini oli lumelääkettä tehokkaampi pidentämään aikaa depressiiviseen jaksoon (p = 0,047), kun taas litium oli lumelääkettä tehokkaampi pidentämään aikaa maaniseen tai hypomaaniseen jaksoon (p = 0,026).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kolmannessa tutkimuksessa «Calabrese JR, Suppes T, Bowden CL ym. A double-bli...»3 tutkittiin lamotrigiinia monoterapiana kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin I ja II tiheäjaksoisen muodon ylläpitohoidossa. 324 potilasta sai aluksi lamotrigiinia avoimessa asetelmassa lisälääkityksenä. Heistä 182 stabiilissa tilassa (HAM-D ≤ 14 ja MRS ≤ 12) olevaa potilasta satunnaistettiin saamaan lamotrigiinia tai lumelääkettä. Seuranta-aika oli 6 kuukautta. Ensisijaiseksi päätetapahtumaksi valittiin aika lisälääkityksen aloittamiseen mielialaoireiden pahenemisen takia. 56 % lumelääkettä saavista potilaista ja 50 % lamotrigiinia saavista potilaista tarvitsi lisälääkitystä (p = 0,177). Tutkimuksen loppuun asti 60 potilasta pysyi mielialaltaan stabiilina (37 heistä sai lamotrigiinia ja 23 lumelääkettä). Koko ryhmässä 41 % lamotrigiinia ja 26 % lumelääkettä saavista potilaista pysyi stabiilina 6 kuukauden seuranta-ajan (p = 0,03).

Tyypin I kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä ero ei ollut tilastollisesti merkittävä, mutta tyypin II kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä stabiileina pysyneiden osuus oli lamotrigiiniryhmässä suurempi (46 % vs 18 %, p = 0,04).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kahden ensimmäisen tutkimuksen «Bowden CL, Calabrese JR, Sachs G ym. A placebo-con...»1, «Calabrese JR, Bowden CL, Sachs G ym. A placebo-con...»2 yhdistetyssä aineistossa «Goodwin GM, Bowden CL, Calabrese JR ym. A pooled a...»4 ensisijaiseksi päätetapahtumaksi valittiin aika uuteen mielialaepisodiin (lisälääkityksen tai aivojen sähköhoidon aloittamiseen).

Sekä lamotrigiini että litium olivat lumetta tehokkaampia ehkäisemään uusia mielialahäiriöjaksoja (lamotrigiinin mediaani 197 vrk (95 % luottamusväli 144–388), litiumin 184 vrk (95 % luottamusväli 119–luottamusvälin yläraja ei laskettavissa) ja lumeen 86 vrk (95 % luottamusväli 58–121). Lamotrigiini oli lumetta tehokkaampi pidentämään aikaa depressiiviseen episodiin (p = 0,009), litium ei. Sekä lamotrigiini että litium olivat lumetta tehokkaampia pidentämään aikaa maaniseen jaksoon (lamotrigiini vs lume p = 0,034, litium vs lume p < 0,001, lamotrigiini vs litium p = 0,03).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Yhdistetyssä aineistossa «Goodwin GM, Bowden CL, Calabrese JR ym. A pooled a...»4 tilastollisen voiman lisääntyessä lamotrigiini pidensi aikaa myös maaniseen episodiin.

Kirjallisuutta

 1. Bowden CL, Calabrese JR, Sachs G ym. A placebo-controlled 18-month trial of lamotrigine and lithium maintenance treatment in recently manic or hypomanic patients with bipolar I disorder. Arch Gen Psychiatry 2003;60:392-400 «PMID: 12695317»PubMed
 2. Calabrese JR, Bowden CL, Sachs G ym. A placebo-controlled 18-month trial of lamotrigine and lithium maintenance treatment in recently depressed patients with bipolar I disorder. J Clin Psychiatry 2003;64:1013-24 «PMID: 14628976»PubMed
 3. Calabrese JR, Suppes T, Bowden CL ym. A double-blind, placebo-controlled, prophylaxis study of lamotrigine in rapid-cycling bipolar disorder. Lamictal 614 Study Group. J Clin Psychiatry 2000;61:841-50 «PMID: 11105737»PubMed
 4. Goodwin GM, Bowden CL, Calabrese JR ym. A pooled analysis of 2 placebo-controlled 18-month trials of lamotrigine and lithium maintenance in bipolar I disorder. J Clin Psychiatry 2004;65:432-41 «PMID: 15096085»PubMed