Takaisin

Lamotrigiini kaksisuuntaisen mielialahäiriön ylläpitohoidossa

Näytönastekatsaukset
Kirsi Suominen
11.2.2021

Näytön aste: A

Lamotrigiini on tehokas ehkäisemään kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusjaksoja.

Lamotrigiinin tehoa on tutkittu 3 kaksoissokkoutetussa lumekontrolloidussa tutkimuksessa.

Tutkimuksessa «Bowden CL, Calabrese JR, Sachs G ym. A placebo-con...»1 seuranta alkoi kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin 1 maanisesta tai hypomaanisesta jaksosta. 349 potilasta osallistui tutkimuksen 8–16 viikon avoimeen vaiheeseen. Heistä ne 175, jotka olivat saavuttaneet stabiilin tilan (CGI-S ≤ 3 neljä peräkkäistä viikkoa), satunnaistettiin saamaan lamotrigiinia (100–400 mg/vrk), litiumia (0,8–1,1 mEq/l) tai lumelääkettä. Seuranta-aika oli 18 kuukautta. Ensisijaiseksi päätetapahtumaksi valittiin uuden mielialahäiriöjakson ilmaantuminen.

Sekä lamotrigiini (p = 0,02; mediaaniaika 141 vrk) että litium (p = 0,006; mediaaniaika 292 vrk) olivat lumelääkettä (mediaaniaika 85 vrk) tehokkaampia pidentämään ensimmäisen uuden mielialahäiriöjakson ilmaantumista. Lamotrigiiniryhmässä 47 % (28/59), litiumryhmässä 39 % (18/46) ja lumeryhmässä 70 % potilaista (49/70) sai seuranta-aikana uuden mielialahäiriöjakson (lamotrigiini NNT = 4, litium NNT = 3). Lamotrigiini oli lumelääkettä tehokkaampi pidentämään aikaa depressiiviseen jaksoon (p = 0,02), kun taas litium oli lumelääkettä tehokkaampi pidentämään aikaa maaniseen, hypomaaniseen tai sekamuotoiseen jaksoon (p = 0,006).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Tutkimuksessa «Calabrese JR, Bowden CL, Sachs G ym. A placebo-con...»2 seuranta alkoi kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin 1 masennusvaiheesta. 966 potilasta osallistui tutkimuksen 8–16 viikon avoimeen vaiheeseen. Heistä ne 463 potilasta, jotka olivat saavuttaneet stabiilin tilan (CGI-S ≤ 3 peräkkäistä 4 viikkoa), satunnaistettiin saamaan lamotrigiinia (50 mg/vrk, 200 mg/vrk tai 400 mg/vrk, N = 221), litiumia (0,8–1,1 mEq/l, N = 121) tai lumelääkettä (N = 121). Seuranta-aika oli 18 kuukautta. Ensisijaiseksi päätetapahtumaksi valittiin aika uuden mielialahäiriöjakson ilmaantumiseen.

Sekä lamotrigiini (200 ja 400 mg/vrk, mediaaniaika 200 vrk, p = 0,029) että litium (mediaaniaika 170 vrk, p = 0,029) olivat lumelääkettä (mediaaniaika 93 vrk) tehokkaampia pidentämään ensimmäisen uuden mielialahäiriöjakson ilmaantumista. Lamotrigiiniryhmässä 52 % (115/221), litiumryhmässä 46 % (56/121) ja lumeryhmässä 55 % (66/121) sai seuranta-aikana uuden mielialahäiriöjakson. Lamotrigiini oli lumelääkettä tehokkaampi pidentämään aikaa depressiiviseen jaksoon (p = 0,047), kun taas litium oli lumelääkettä tehokkaampi pidentämään aikaa maaniseen tai hypomaaniseen jaksoon (p = 0,026).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Tutkimuksessa «Calabrese JR, Suppes T, Bowden CL ym. A double-bli...»3 tutkittiin lamotrigiinia monoterapiana kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin 1 ja 2 tiheäjaksoisen muodon ylläpitohoidossa. 324 potilasta sai aluksi lamotrigiinia avoimessa asetelmassa lisälääkityksenä. Heistä 182 stabiilissa tilassa (HAM-D ≤ 14 ja MRS ≤ 12) olevaa potilasta satunnaistettiin saamaan lamotrigiinia tai lumelääkettä. Seuranta-aika oli 6 kuukautta. Ensisijaiseksi päätetapahtumaksi valittiin aika lisälääkityksen aloittamiseen mielialaoireiden pahenemisen takia. 56 % lumelääkettä saavista potilaista ja 50 % lamotrigiinia saavista potilaista tarvitsi lisälääkitystä (p = 0,177). Tutkimuksen loppuun asti 60 potilasta pysyi mielialaltaan stabiilina (37 heistä sai lamotrigiinia ja 23 lumelääkettä). Koko ryhmässä 41 % lamotrigiinia ja 26 % lumelääkettä saavista potilaista pysyi stabiilina 6 kuukauden seuranta-ajan (p = 0,03).

Tyypin 1 kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä ero ei ollut tilastollisesti merkittävä, mutta tyypin 2 kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä stabiileina pysyneiden osuus oli lamotrigiiniryhmässä suurempi (46 vs. 18 %, p = 0,04).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: hyvä

Kahden ensimmäisen tutkimuksen «Bowden CL, Calabrese JR, Sachs G ym. A placebo-con...»1, «Calabrese JR, Bowden CL, Sachs G ym. A placebo-con...»2 yhdistetyssä aineistossa «Goodwin GM, Bowden CL, Calabrese JR ym. A pooled a...»4 ensisijaiseksi päätetapahtumaksi valittiin aika uuteen mielialaepisodiin (lisälääkityksen tai aivojen sähköhoidon aloittamiseen).

Sekä lamotrigiini että litium olivat lumetta tehokkaampia ehkäisemään uusia mielialahäiriöjaksoja (lamotrigiinin mediaani 197 vrk (95 % luottamusväli 144–388), litiumin 184 vrk (95 % luottamusväli 119–luottamusvälin yläraja ei laskettavissa) ja lumeen 86 vrk (95 % luottamusväli 58–121). Lamotrigiini oli lumetta tehokkaampi pidentämään aikaa depressiiviseen episodiin (p = 0,009), litium ei. Sekä lamotrigiini että litium olivat lumetta tehokkaampia pidentämään aikaa maaniseen jaksoon (lamotrigiini vs. lume p = 0,034, litium vs. lume p < 0,001, lamotrigiini vs. litium p = 0,03).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Meta-analyysiin «Miura T, Noma H, Furukawa TA ym. Comparative effic...»5, jossa verrattiin kaksisuuntaisen mielialahäiriön lääkehoitoa joko monoterapiana tai lisälääkkeenä vähintään 12 viikon ajan, otettiin mukaan satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset, jotka oli julkaistu ennen 28.6.2013. Ensisijainen päätetapahtuma oli joko uusi mielialahäiriöjakso tai keskeytys haittavaikutusten takia. Meta-analyysiin otettiin mukaan 33 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta, jotka oli julkaistu vuosina 1970–2012. Mukana oli 17 eri hoitoa (N = 6 846). 3 yllä tarkemmin avatussa tutkimuksessa verrattiin lamotrigiinia (N = 541) muuhun lääkehoitoon tai lumeeseen.

Lamotrigiini vähensi aikaa uuteen mielialahäiriöjaksoon (RR 0,76, 95 % luottamusväli 0,62–0,94) ja uuteen masennusjaksoon (RR 0,69, 95 % luottamusväli 0,50–0,94), mutta ei uuteen maaniseen jaksoon (RR 0,90, 95 % luottamusväli 0,60–1,34).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Kommentit

Yhdistetyssä aineistossa «Goodwin GM, Bowden CL, Calabrese JR ym. A pooled a...»4 tilastollisen voiman lisääntyessä lamotrigiini pidensi aikaa myös maaniseen episodiin.

Kirjallisuutta

 1. Bowden CL, Calabrese JR, Sachs G ym. A placebo-controlled 18-month trial of lamotrigine and lithium maintenance treatment in recently manic or hypomanic patients with bipolar I disorder. Arch Gen Psychiatry 2003;60:392-400 «PMID: 12695317»PubMed
 2. Calabrese JR, Bowden CL, Sachs G ym. A placebo-controlled 18-month trial of lamotrigine and lithium maintenance treatment in recently depressed patients with bipolar I disorder. J Clin Psychiatry 2003;64:1013-24 «PMID: 14628976»PubMed
 3. Calabrese JR, Suppes T, Bowden CL ym. A double-blind, placebo-controlled, prophylaxis study of lamotrigine in rapid-cycling bipolar disorder. Lamictal 614 Study Group. J Clin Psychiatry 2000;61:841-50 «PMID: 11105737»PubMed
 4. Goodwin GM, Bowden CL, Calabrese JR ym. A pooled analysis of 2 placebo-controlled 18-month trials of lamotrigine and lithium maintenance in bipolar I disorder. J Clin Psychiatry 2004;65:432-41 «PMID: 15096085»PubMed
 5. Miura T, Noma H, Furukawa TA ym. Comparative efficacy and tolerability of pharmacological treatments in the maintenance treatment of bipolar disorder: a systematic review and network meta-analysis. Lancet Psychiatry 2014;1:351-9 «PMID: 26360999»PubMed