Takaisin

Karbamatsepiini kaksisuuntaisen mielialahäiriön ylläpitohoidossa

Näytönastekatsaukset
Kirsi Suominen
20.5.2013

Näytön aste: C

Karbamatsepiinilla saattaa olla tehoa kaksisuuntaisen mielialahäiriön ylläpitohoidossa.

Kahdeksassa kontrolloidussa tutkimuksessa «Hirschfeld RM, Kasper S. A review of the evidence ...»1 (yhteensä 450 henkilöä) verrattiin karbamatsepiinin ylläpitohoitotehoa litiumiin tai lumelääkkeeseen. Karbamatsepiini oli kuudessa kahdeksasta tutkimuksesta litiumin veroinen ylläpitohoitolääkkeenä. Yhdessä litium oli tehokkaampi ja yhdessä tutkimuksessa karbamatsepiini oli lumetta tehokkaampi. Suurimmassa katsaukseen sisällytetyistä tutkimuksista todettiin litiumin olevan karbamatsepiinia tehokkaampi tyypin I kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä ja ”klassisen” kaksisuuntaisen mielialahäiriön (ei komorbiditeettia eikä mielialan vastaisia deluusoita) hoidossa, kun taas karbamatsepiinilla oli tendenssi parempaan vasteeseen ”ei-klassisen” kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa (p = 0,34).

Näiden tutkimusten perusteella karbamatsepiini saattaa olla tehokas kaksisuuntaisen mielialahäiriön ylläpitohoidossa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Lisäksi melko tuoreessa karbamatsepiinin ylläpitohoitotutkimuksessa «Hartong EG, Moleman P, Hoogduin CA ym. Prophylacti...»2 94 potilasta satunnaistettiin saamaan litiumia tai karbamatsepiinia. Ensisijaiseksi päätetapahtumaksi valittiin uusi DSM-III R (hypo)mania- tai masennusjakso. Kahden vuoden seuranta-aikana 27 % (12/44) litiumia ja 42 % (21/50) karbamatsepiinia saaneista potilaista sai uuden episodin (OR = 0,52, 95 % luottamusväli 0,22–1,24). Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin II potilaista 0/8 litiumryhmässä ja 7/14 karbamatsepiiniryhmässä sai seuranta-aikana uuden episodin (p < 0,05).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Katsauksen «Hirschfeld RM, Kasper S. A review of the evidence ...»1 tutkimuksissa otoskoot ovat pienehköt, potilasaineisto on heterogeeninen, käytetyt menetelmät ovat vaihtelevia ja kato on suuri. Kyseessä ei ollut järjestelmällinen katsaus, joten valikoitumisharha on mahdollinen. Karbamatsepiinilla on myös runsaasti interaktiota muiden lääkkeiden kanssa.

«Hartong EG, Moleman P, Hoogduin CA ym. Prophylacti...»2: Lumevertailussa potilaita oli yhteensä vain 22, ja tutkimus on vuodelta 1981. Suurimmassa tutkimuksessa litium oli karbamatsepiinia tehokkaampi tyypin I potilailla. Karbamatsepiinia ei voi suosittaa ensilinjan lääkkeeksi sen runsaiden interaktioiden takia.

Kirjallisuutta

  1. Hirschfeld RM, Kasper S. A review of the evidence for carbamazepine and oxcarbazepine in the treatment of bipolar disorder. Int J Neuropsychopharmacol 2004;7:507-22 «PMID: 15458610»PubMed
  2. Hartong EG, Moleman P, Hoogduin CA ym. Prophylactic efficacy of lithium versus carbamazepine in treatment-naive bipolar patients. J Clin Psychiatry 2003;64:144-51 «PMID: 12633122»PubMed