Takaisin

Litiumin ja valproaatin yhdistelmähoito kaksisuuntaisen mielialahäiriön ylläpitohoidossa

Näytönastekatsaukset
Kirsi Suominen
11.2.2021

Näytön aste: B

Litiumin ja valproaatin yhdistelmähoito on ilmeisesti tehokkaampi kuin valproaatti yksin kaksisuuntaisen mielialahäiriön ylläpitohoidossa, mutta ei eroa merkittävästi litiummonoterapiasta.

Kahdessa pienessä tutkimuksessa «Solomon DA, Ryan CE, Keitner GI ym. A pilot study ...»1, «Denicoff KD, Smith-Jackson EE, Bryan AL ym. Valpro...»2 on tutkittu litiumin ja valproaatin yhdistelmää.

Tutkimuksessa «Solomon DA, Ryan CE, Keitner GI ym. A pilot study ...»1 oli 24 potilasta, jotka olivat osallistuneet 3 edellisen vuoden aikana crossover-tyyppiseen tutkimukseen, jossa potilaat saivat litiumia, karbamatsepiinia ja näiden yhdistelmää. 4. vuonna potilaat saivat litiumin ja valproaatin yhdistelmää. Hoitovaste arvioitiin CGI-asteikolla.

6/18 potilasta (33 %) sai vasteen yhdistelmähoidolle. 4 heistä ei ollut saanut vastetta aiemmalle hoidolle.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus: hyvä

Toisessa tutkimuksessa «Denicoff KD, Smith-Jackson EE, Bryan AL ym. Valpro...»2 12 potilasta sai litiumia, ja heidät satunnaistettiin saamaan lisälääkkeenä joko valproaattia tai lumetta 1 vuoden ajan. Tutkimuksessa mitattiin relapseja ja rekurrensseja DSM-III-R:n mukaisesti.

Yhdistelmähoitoa saavat potilaat (0/5) saivat merkittävästi harvemmin relapsin tai rekurrenssin kuin pelkkää litiumia saavat potilaat (5/7) (p = 0,04).

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus: hyvä

Satunnaistetussa tutkimusasetelmassa «BALANCE investigators and collaborators, Geddes JR...»3 verrattiin litiummonoterapiaa (N = 110), valproaattimonoterapiaa (N = 110) näiden molempien yhdistelmään (N = 110) 24 kuukauden seuranta-aikana tyypin 1 kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavilla potilailla. Tutkimuksen alkuvaiheessa kaikki potilaat saivat 4–8 viikkoa litiumin ja valproaatin yhdistelmähoitoa. Tutkimuksessa litiumpitoisuus oli 0,4–1,0 mmol/l ja valproaatin annos 750–1 250 mg/vrk. Ensisijainen päätetapahtuma oli uusi hoito mielialaepisodiin.

Litiumin ja valproaatin yhdistelmä oli tehokkaampi kuin valproaatti yksin (HR 0,59, 95 % luottamusväli 0,42–0,83, p = 0,0023), mutta ei eronnut tilastollisesti merkittävästi litiummonoterapiasta (HR 0,82, 95 % luottamusväli 0,58–1,17, p = 0,27). Litiummonoterapia oli hieman tehokkaampi kuin valproaattimonoterapia (HR 0,71, 95 % luottamusväli 0,51–1,00, p = 0,0472).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentit

Tutkimusten «Solomon DA, Ryan CE, Keitner GI ym. A pilot study ...»1 ja «Denicoff KD, Smith-Jackson EE, Bryan AL ym. Valpro...»2 potilasmäärät olivat pieniä.

Kirjallisuutta

  1. Solomon DA, Ryan CE, Keitner GI ym. A pilot study of lithium carbonate plus divalproex sodium for the continuation and maintenance treatment of patients with bipolar I disorder. J Clin Psychiatry 1997;58:95-9 «PMID: 9108809»PubMed
  2. Denicoff KD, Smith-Jackson EE, Bryan AL ym. Valproate prophylaxis in a prospective clinical trial of refractory bipolar disorder. Am J Psychiatry 1997;154:1456-8 «PMID: 9326833»PubMed
  3. BALANCE investigators and collaborators, Geddes JR, Goodwin GM ym. Lithium plus valproate combination therapy versus monotherapy for relapse prevention in bipolar I disorder (BALANCE): a randomised open-label trial. Lancet 2010;375:385-95 «PMID: 20092882»PubMed