Takaisin

Litium kaksisuuntaisen mielialahäiriön tiheäjaksoisen muodon ylläpitohoidossa

Näytönastekatsaukset
Kirsi Suominen
11.2.2021

Näytön aste: C

Litium saattaa olla tehokas kaksisuuntaisen mielialahäiriön tiheäjaksoisen muodon ylläpitohoidossa.

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tiheäjaksoisesta muodosta laadittu meta-analyysi «Tondo L, Hennen J, Baldessarini RJ. Rapid-cycling ...»1 perustuu 16 tutkimukseen, joissa tutkittiin litiumia, valproaattia, karbamatsepiinia, lamotrigiinia ja topiramaattia. Potilaita meta-analyysissa oli yhteensä 1 856 (7 347 potilasvuotta).

Meta-analyysiin mukaan otetuissa tutkimuksissa kaksisuuntaisen mielialahäiriön tiheäjaksoisen muodon prevalenssi oli 15,4 %. Hoitoefektiä meta-analyysissä arvioitiin kahdella tavalla: a) osuus potilaista, jotka saivat maanisen tai depressiivisen rekurrenssin seuranta-aikana ja b) osuus potilaista, jotka eivät saaneet kliinistä vastetta hoidolle. Rekurrenssi ja toipumattomuus olivat tavallisempia kaksisuuntaisen mielialahäiriön tiheäjaksoisessa muodossa. Vaste kaikelle hoidolle ylipäänsä tässä meta-analyysissä oli huonompi kaksisuuntaisen mielialahäiriön tiheäjaksoisessa muodossa kuin tavanomaisessa muodossa (RR 1,40, 95 % luottamusväli 1,26–1,51, p < 0,0001).

Litium oli mukana 10 tutkimuksessa (N = 1 142, 6 735 potilasvuotta), antiepilepti 11 tutkimuksessa (N = 611, 779 potilasvuotta) ja lume 2 tutkimuksessa (N = 103, 56,5 potilasvuotta). Vain 2 tutkimusta oli satunnaistettuja ja kaksoissokkoutettuja.

Tässä katsauksessa eri lääkeaineryhmien välillä ei noussut esiin merkittäviä eroja.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä

Tiheäjaksoisuuden vaikutusta litiumvasteeseen «Baldessarini RJ, Tondo L, Floris G ym. Effects of ...»2 on tutkittu 360 kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin 1 (N = 218) ja 2 (N = 142) potilailla (tiheäjaksoisuutta N = 56, ei-tiheäjaksoisuutta N = 304), jotka saivat litiumylläpitohoitoa ja joita seurattiin keskimäärin 13,3 vuotta.

Tässä tutkimuksessa ei ollut tilastollisesti merkittävää eroa seuranta-ajan sairastamisen (proportion of time ill) tai sairaalahoitojen lukumäärän suhteen tiheäjaksoisen ja ei-tiheäjaksoisen muodon välillä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä

Satunnaistetussa kaksoissokkotutkimuksessa «Calabrese JR, Shelton MD, Rapport DJ ym. A 20-mont...»3 verrattiin litiumin ja divalproaatin tehoa kaksisuuntaisen mielialahäiriön tiheäjaksoisen muodon ylläpitohoidossa. Tutkimuksen 6 kuukauden avoimeen stabilisaatiovaiheeseen, jossa potilaat saivat yhdistelmähoitoa litium-divalproaatti, osallistui 254 kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin 1 ja 2 tiheäjaksoisen muodon potilasta. Näistä 60 tutkimuskriteerit täyttävää potilasta satunnaistettiin saamaan litiumia tai divalproaattia 20 kuukauden seurantatutkimuksessa.

56 % litium- ja 50 % valproaattiryhmän potilaista sai relapsin seuranta-aikana. Aika uuteen mielialahäiriöjaksoon ei eronnut litium- ja divalproaattiryhmissä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentit

Valtaosa meta-analyysiin «Calabrese JR, Shelton MD, Rapport DJ ym. A 20-mont...»3 otetuista tutkimuksista oli avoimia, ja potilasmäärät olivat pääsääntöisesti pieniä. Useimmissa tutkimuksissa käytettiin useampia lääkkeitä samanaikaisesti, myös seuranta-ajat eri tutkimuksissa vaihtelivat. Nykyaikaisia lumekontrolloituja tutkimuksia ei ole.

Kirjallisuutta

  1. Tondo L, Hennen J, Baldessarini RJ. Rapid-cycling bipolar disorder: effects of long-term treatments. Acta Psychiatr Scand 2003;108:4-14 «PMID: 12807371»PubMed
  2. Baldessarini RJ, Tondo L, Floris G ym. Effects of rapid cycling on response to lithium maintenance treatment in 360 bipolar I and II disorder patients. J Affect Disord 2000;61:13-22 «PMID: 11099736»PubMed
  3. Calabrese JR, Shelton MD, Rapport DJ ym. A 20-month, double-blind, maintenance trial of lithium versus divalproex in rapid-cycling bipolar disorder. Am J Psychiatry 2005;162:2152-61 «PMID: 16263857»PubMed