Takaisin

Olantsapiinin yhdistelmähoito kaksisuuntaisen mielialahäiriön ylläpitohoidossa

Näytönastekatsaukset
Kirsi Suominen
11.2.2021

Näytön aste: D

Olantsapiinin ja litiumin tai valproaatin yhdistelmähoito saattaa ehkäistä oiretasoisia relapseja monoterapiaa paremmin kaksisuuntaisen mielialahäiriön ylläpitohoidossa.

Olantsapiinin tehoa lisälääkkeenä litiumiin tai valproaattiin lisättynä on tutkittu yhdessä ylläpitohoitotutkimuksessa. Tähän tutkimukseen «Tohen M, Chengappa KN, Suppes T ym. Relapse preven...»1 osallistui akuuttia maniaa tai sekamuotoista jaksoa sairastavia potilaita, jotka saivat 6 viikossa oiretason remission yhdistelmällä olantsapiini-litium tai olantsapiini-valproaatti. Potilaat jatkoivat litiumia tai valproaattia, ja heidät satunnaistettiin saamaan olantsapiinia (5–20 mg/vrk) tai lumetta (N = 99). Seuranta-aika oli 18 kuukautta. Ensisijainen päätetapahtuma oli relapsi syndrooma- ja oiretasolla (YMRS ≥ 15 tai HAM-D ≥ 15). Lumeryhmässä keskeytti 43/48 potilasta (haittavaikutus N = 8, tehon puute N = 17, muu syy N = 18) ja olantsapiiniryhmässä 35/51 potilasta (haittavaikutus N = 5, tehon puute N = 13, muu syy N = 17).

Syndroomatason relapseilla ei ollut tilastollisesti merkittävää eroa tutkimusryhmien välillä (mediaaniaika relapsiin yhdistelmähoidolla 94 vrk ja monoterapialla 40,5 vrk). Sen sijaan oiretason relapsiin yhdistelmähoidolla kului pidempi aika kuin monoterapialla (mediaaniaika relapsiin yhdistelmähoidolla 163 vrk ja monoterapialla 42 vrk, p = 0,02).

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus: hyvä

Lisäksi tämä tutkimus on otettu mukaan systemaattiseen katsaukseen ja meta-analyysiin «Cipriani A, Rendell J, Geddes JR. Olanzapine in th...»2, jossa todettiin, ettei olantsapiinin ja lumelääkkeen välillä yhdistettynä litiumiin tai valproaatti ollut tilastollisesti merkittävää eroa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Tohen M, Chengappa KN, Suppes T ym. Relapse prevention in bipolar I disorder: 18-month comparison of olanzapine plus mood stabiliser v. mood stabiliser alone. Br J Psychiatry 2004;184:337-45 «PMID: 15056579»PubMed
  2. Cipriani A, Rendell J, Geddes JR. Olanzapine in the long-term treatment of bipolar disorder: a systematic review and meta-analysis. J Psychopharmacol 2010;24:1729-38 «PMID: 19828571»PubMed