Takaisin

Lamotrigiini kaksisuuntaisen mielialahäiriön II tyypin ylläpitohoidossa

Näytönastekatsaukset
Kirsi Suominen
23.5.2013

Näytön aste: D

Lamotrigiini saattaa olla tehokas kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin II ylläpitohoidossa, mutta kunnollinen tutkimusnäyttö puuttuu.

Lamotrigiinista on yksi kaksoissokkoutettu satunnaistettu ylläpitohoitotutkimus «Calabrese JR, Suppes T, Bowden CL ym. A double-bli...»1, jossa oli sekä tyypin I että II tiheäjaksoista taudinmuotoa sairastavaa potilasta. 324 potilasta sai aluksi lamotrigiinia avoimessa asetelmassa lisälääkityksenä. Heistä 128 tyypin I ja 52 tyypin II kaksisuuntaisen mielialahäiriön stabiilissa tilassa (HAM-D ≤ 14 ja MRS ≤ 12) olevaa potilasta satunnaistettiin saamaan lamotrigiinia tai lumelääkettä. Seuranta-aika oli 6 kuukautta. Ensisijaiseksi päätetapahtumaksi valittiin aika lisälääkityksen aloittamiseen mielialaoireiden pahenemisen takia.

Aika lisälääkityksen aloittamiseen koko ryhmässä ei ollut tilastollisesti merkittävä (lamotrigiinin mediaani 18 viikkoa vs lume 12 viikkoa, p = 0,177). Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin II potilailla havaittiin trendi kohti tilastollista merkittävyyttä (p = 0,073). Tyypin II potilaista lamotrigiinia saavat potilaat pysyivät kauemmin tutkimuksessa kuin lumetta saavat potilaat (mediaani 17 viikkoa vs 7 viikkoa, p = 0,015). Tyypin II (N = 52) kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä stabiileina pysyneiden osuus kuuden kuukauden seurannassa oli lamotrigiiniryhmässä suurempi kuin lumeryhmässä (46 % vs 18 %, p = 0,04).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Calabrese JR, Suppes T, Bowden CL ym. A double-bli...»1: Vaikka ensisijaiseksi valittu päätetapahtuma ei ole tilastollisesti merkittävä, niin ero on kliinisesti merkittävä. Potilasaineisto on tässä kuitenkin pienehkö. Lisäksi lamotrigiinin teho on dokumentoitu tyypissä I.

Kirjallisuutta

  1. Calabrese JR, Suppes T, Bowden CL ym. A double-blind, placebo-controlled, prophylaxis study of lamotrigine in rapid-cycling bipolar disorder. Lamictal 614 Study Group. J Clin Psychiatry 2000;61:841-50 «PMID: 11105737»PubMed