Takaisin

Lamotrigiini kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin 2 ylläpitohoidossa

Näytönastekatsaukset
Kirsi Suominen
11.2.2021

Näytön aste: D

Lamotrigiini saattaa olla tehokas kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin 2 ylläpitohoidossa, mutta kunnollinen tutkimusnäyttö puuttuu.

Lamotrigiinista on 1 kaksoissokkoutettu satunnaistettu ylläpitohoitotutkimus «Calabrese JR, Suppes T, Bowden CL ym. A double-bli...»1, jossa oli sekä tyypin 1 että 2 tiheäjaksoista taudinmuotoa sairastavaa potilasta. 324 potilasta sai aluksi lamotrigiinia avoimessa asetelmassa lisälääkityksenä. Heistä 128 tyypin 1 ja 52 tyypin 2 kaksisuuntaisen mielialahäiriön stabiilissa tilassa (HAM-D ≤ 14 ja MRS ≤ 12) olevaa potilasta satunnaistettiin saamaan lamotrigiinia tai lumelääkettä. Seuranta-aika oli 6 kuukautta. Ensisijaiseksi päätetapahtumaksi valittiin aika lisälääkityksen aloittamiseen mielialaoireiden pahenemisen takia.

Aika lisälääkityksen aloittamiseen koko ryhmässä ei ollut tilastollisesti merkittävä (lamotrigiinin mediaani 18 viikkoa vs. lume 12 viikkoa, p = 0,177). Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin 2 potilailla havaittiin trendi kohti tilastollista merkittävyyttä (p = 0,073). Tyypin 2 potilaista lamotrigiinia saavat potilaat pysyivät kauemmin tutkimuksessa kuin lumetta saavat potilaat (mediaani 17 viikkoa vs. 7 viikkoa, p = 0,015). Tyypin 2 (N = 52) kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä stabiileina pysyneiden osuus 6 kuukauden seurannassa oli lamotrigiiniryhmässä suurempi kuin lumeryhmässä (46 vs. 18 %, p = 0,04).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Vaikka ensisijaiseksi valittu päätetapahtuma ei ole tilastollisesti merkittävä, ero on kliinisesti merkittävä. Potilasaineisto oli tässä kuitenkin pienehkö. Lisäksi lamotrigiinin teho on dokumentoitu tyypissä 1.

Kirjallisuutta

  1. Calabrese JR, Suppes T, Bowden CL ym. A double-blind, placebo-controlled, prophylaxis study of lamotrigine in rapid-cycling bipolar disorder. Lamictal 614 Study Group. J Clin Psychiatry 2000;61:841-50 «PMID: 11105737»PubMed