Takaisin

Litium ja mielialahäiriöön liittyvä itsetuhoinen käyttäytyminen

Näytönastekatsaukset
Hanna Valtonen
11.2.2021

Näytön aste: A

Litium vähentää itsemurhakuolleisuutta verrattuna lumelääkkeeseen mielialahäiriöpotilailla.

Katsausartikkelin «Smith KA, Cipriani A. Lithium and suicide in mood ...»1 ensimmäisessä meta-analyysissa «Cipriani A, Pretty H, Hawton K ym. Lithium in the ...»2 selvitettiin mielialahäiriöiden pitkäaikaista (yli 3 kuukautta) kestänyttä hoitoa litiumilla. Nämä satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset oli julkaistu vuosina 1993–2003. Määritellyt kriteerit täytti 32 tutkimusta, joissa 19 tutkittiin litiumia verrattuna lumeeseen. Muissa tutkimuksissa litiumia verrattiin joko mielialantasaajiin tai masennuslääkkeisiin. Lopputulosmuuttujina käytettiin itsemurhaa, itsensä vahingoittamista tai kuolemaa kaikista syistä. Vertailuryhmiä olivat litiumryhmä ja ei-litiumryhmä sisältäen sekä lumelääkkeen että muut lääkkeet. Litiumryhmässä oli 1 389 potilasta ja vertailuryhmässä 2 069 potilasta. Kaikista tutkimuksista ei saatu tietoa itsemurhista. Litiumryhmässä oli 2 itsemurhaa 503 potilaalla. Vertailuryhmässä oli 11 itsemurhaa 601 potilaalla (OR 0,26; 95% luottamusväli 0,09–0,77).

Itsemurhakuolleisuuden lisäksi tässä meta-analyysissä litium vähensi kuolemia kaikista syistä (OR 0,42; 95 % luottamusväli 0,21–0,87) ja vähensi potilaiden itsetuhoista käyttäytymistä (sekä itsemurhia että itsensä vahingoittamista) (OR 0,21; 95 % luottamusväli 0,08–0,50). Todettakoon, että tässä tutkimuksessa oli sekä unipolaarimasennuspotilaita, kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavia potilaita sekä skitso-affektiivista häiriötä sairastavia potilaita. Lisäksi mukana oli myös dystymia- ja nopeasyklisiä potilaita.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Toisessa meta-analyysissä «Cipriani A, Hawton K, Stockton S ym. Lithium in th...»3 selvitettiin mielialahäiriöiden pitkäaikaista (yli 3 kuukautta) kestänyttä hoitoa litiumilla. Nämä satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset oli julkaistu vuosina 1968–2013. Määritellyt kriteerit täytti 48 tutkimusta. Tutkimuksissa verrattiin litiumia joko lumeeseen tai muihin 14 eri valmisteeseen (mielialantasaajia, masennuslääkkeitä tai toisen polven antipsykootteja). 12 tutkimuksessa oli yksinomaan unipolaaridepressiopotilaita, 19 tutkimuksessa oli yksinomaan kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavia potilaita ja lopuissa 17 mielialahäiriöpotilaita sisältäen myös skitso-affektiivisen häiriön. Lopputulosmuuttujina käytettiin itsemurhaa, itsensä vahingoittamista tai kuolemaa kaikista syistä. Potilaita oli 6 674. Kaikista tutkimuksista ei saatu tietoa itsemurhista.

Litiumryhmässä ei ollut yhtään itsemurhaa 0/244, ja lumeryhmässä oli 6/241 itsemurhaa (OR 0,13; 95 % luottamusväli 0,03–0,66). Litium vähensi kaikista syistä johtuvaa kuolemaa verrattuna lumelääkkeeseen (OR 0,38; 95 % luottamusväli 0,15–0,95). Litium ei vähentänyt kaikista syistä johtuvaa kuolleisuutta verrattuna muihin farmakologisiin hoitoihin. Litium ei myöskään vähentänyt lumeeseen verrattuna itseään vahingoittavaa käyttäytymistä (OR 0,60; 95 % luottamusväli 0,27–1,32). Litium vähensi itseään vahingoittavaa käyttäytymistä ainoastaan karbamatsepiiniin verrattuna (OR 0,14; 95 % luottamusväli 0,02–0,83).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Cipriani A, Hawton K, Stockton S ym. Lithium in th...»3: Katsausartikkeli oli tasokas. Katsausartikkeliin liittyvät 2 ensimmäistä meta-analyysiä olivat tasokkaita. 2 ensimmäisessä meta-analyysissä oli kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavien potilaiden lisäksi unipolaarisia masennuspotilaita ja skitso-affektiivisia potilaita..

Kirjallisuutta

  1. Smith KA, Cipriani A. Lithium and suicide in mood disorders: Updated meta-review of the scientific literature. Bipolar Disord 2017;19:575-86 «PMID: 28895269»PubMed
  2. Cipriani A, Pretty H, Hawton K ym. Lithium in the prevention of suicidal behavior and all-cause mortality in patients with mood disorders: a systematic review of randomized trials. Am J Psychiatry 2005;162:1805-19 «PMID: 16199826»PubMed
  3. Cipriani A, Hawton K, Stockton S ym. Lithium in the prevention of suicide in mood disorders: updated systematic review and meta-analysis. BMJ 2013;346:f3646 «PMID: 23814104»PubMed