Takaisin

Koululaisille annettu terveysneuvonta ja hampaiden reikiintyminen

Näytönastekatsaukset
Sirpa Järvinen, Anne Hiiri ja Mirkka Järvinen
13.8.2014

Näytön aste: C

Kariesaktiivisille koululaisille annettu suuhygienianeuvonta ilmeisesti ehkäisee hampaiden reikiintymistä.

Campinassa, Brasiliassa tehtiin satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, kontrolloitu tutkimus «Zanin L, Meneghim MC, Assaf AV ym. Evaluation of a...»1, jonka tarkoituksena oli selvittää 15 kuukauden mittaisen opetusohjelman vaikutusta suun terveyteen 6-vuotiailla kariesaktiivisilla lapsilla (n = 60). Kontrolliryhmän oppilaat (n = 30) saivat harjausohjausta ryhmässä sekä fluorikäsittelyn kerran vuodessa. Koeryhmän (n = 30) oppilaat osallistuivat ensimmäisen kuukauden aikana neljälle 30 minuuttia kestävälle 10-hengen ryhmäluennolle. Luentojen aiheet olivat 1) suun anatomia, toiminta ja merkitys; ensimmäisten pysyvien poskihampaiden tunnistaminen, 2) tavallisimmat suun sairaudet, syyt ja seuraukset, 3) ruoka ja suuhygienia ja 4) oikea harjaustekniikka. Luennoilla käytettiin keskustelun lisäksi multimediaa ja nukketeatteria. Lisäksi koeryhmän oppilaat osallistuivat kolmen kuukauden välein harjausohjaukseen sekä erilaisiin motivaatiota aktivoiviin tapahtumiin.

Seuranta-ajan päättyessä kariesvaurioita esiintyi tilastollisesti merkitsevästi vähemmän koeryhmän oppilailla. Koeryhmässä 7 oppilaalla (16,6 %) oli yhteensä 8 kariesvauriota. Kontrolliryhmässä 12 oppilaalla (40 %) oli uusia kariesvaurioita yhteensä 23. Kontrolliryhmässä esiintyi myös enemmän dentiinikariesta (10/12) kuin koeryhmässä (3/7).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Ruotsissa tehtiin vuosina 1995–2000 RCT-tutkimus «Källestål C. The effect of five years' implementat...»2, jossa kohderyhmänä olivat kariesaktiiviset nuoret. Alkutilanteessa nuoret olivat 12-vuotiaita (n = 1 134).

Nuoret satunnaistettiin tutkimuksen alussa neljään ryhmään:

 1. 1) ryhmä, joka sai tietoa hampaiden harjaustekniikoista vuosittaisen tarkastuksen yhteydessä
 2. 2) ryhmä, jolle annettiin fluoritablettiresepti
 3. 3) ryhmä, jonka hampaat käsiteltiin fluorilakalla puolivuosittain ja
 4. 4) ryhmä, joka sai yksilöllistä suuhygienia- ja ravintoneuvontaa sekä hampaiston fluorilakkakäsittelyn joka kolmas kuukausi.

Viiden vuoden seurannan jälkeen tutkimuksessa oli mukana 82 % tutkittavista. Tulosten mukaan DMFS-lisäyksessä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa ryhmien välillä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Saksalaisessa RCT-tutkimuksessa «Zimmer S, Bizhang M, Seemann R ym. The effect of a...»3 korkean kariesriskin omaavat 2. luokan oppilaat (n = 419) satunnaistettiin kahteen ryhmään. Koeryhmä sai joka kolmas kuukausi suuhygienianeuvontaa, jonka jälkeen heidän hampaansa puhdistettiin ja käsiteltiin fluorilakalla. Kontrolliryhmälle annettiin suuhygienianeuvontaa kerran vuodessa. 74 % lapsista oli mukana kaksivuotisen tutkimuksen loppuun asti.

Koeryhmäläisillä oli lopputilanteessa uusia D-pintoja merkitsevästi vähemmän kuin kontrolliryhmäläisillä (4,0 vs 6,5, p < 0,001), mutta seurannan kuluessa tapahtuneessa DMFS-lisäyksessä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa ryhmien välillä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

Koululaisille annettavalla suuhygieniaopetuksella on tärkeä rooli reikiintymisen ehkäisyssä, vaikka tutkimusnäyttöä asiasta on vaikea löytää. Jos tutkimusten kontrolliryhmissä olisi ollut koululaisia, joka eivät ole saaneet minkäänlaista neuvontaa tai fluorikäsittelyjä, olisi lopputuloksena saattanut olla merkitsevästi vähäisempi DMFS-lisäys neuvontaa saaneilla.

Kirjallisuutta

 1. Zanin L, Meneghim MC, Assaf AV ym. Evaluation of an educational program for children with high risk of caries. J Clin Pediatr Dent 2007;31:246-50 «PMID: 19161059»PubMed
 2. Källestål C. The effect of five years' implementation of caries-preventive methods in Swedish high-risk adolescents. Caries Res 2005;39:20-6 «PMID: 15591730»PubMed
 3. Zimmer S, Bizhang M, Seemann R ym. The effect of a preventive program, including the application of low-concentration fluoride varnish, on caries control in high-risk children. Clin Oral Investig 2001;5:40-4 «PMID: 11355097»PubMed