Takaisin

Klooriheksidiinikäsittelyt kariesaktiivisten potilaiden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Kaisu Pienihäkkinen
13.8.2014

Näytön aste: B

Hampaiston klooriheksidiinikäsittelyt eivät Suomen nykyolosuhteissa ilmeisesti ehkäise hampaiden reikiintymistä kariesaktiivisilla kouluikäisillä lapsilla, jos lapsi saa paikallisia fluorikäsittelyjä.

Vuonna 2010 julkaistussa systemoidussa katsauksessa «James P, Parnell C, Whelton H. The caries-preventi...»1 tarkastelun kohteena olivat maaliskuuhun 2010 mennessä julkaistut englanninkieliset tutkimusraportit, joissa oli selvitetty klooriheksidiinilakan vaikutusta hampaiden reikiintymiseen lapsilla ja nuorilla. Katsaukseen kelpuutettiin 12 tutkimusta. Tutkimusasetelmissa oli paljon vaihtelua niin klooriheksidiinin pitoisuuden ja käsittelytiheyden kuin koehenkilöiden kariesaktiivisuuden ja fluorialtistuksen suhteen.

Kuudessa tutkimuksessa seurattiin koe- ja kontrolliryhmiä, eikä yhdessäkään niistä havaittu klooriheksidiinin vähentävän hampaiden reikiintymistä lumevalmisteeseen tai käsittelemättä jätettyyn tilanteeseen verrattuna. Neljässä tutkimuksessa oli ns. jaetun suun koeasetelma. Näistä kahdessa klooriheksidiinillä ei havaittu olevan vaikutusta, mutta kahdessa muussa klooriheksidiinilakka vähensi reikiintymistä. Yhdessä tutkimuksista klooriheksidiin vähensi merkitsevästi maitohampaiden reikiintymistä. Yksi tutkimuksista vertasi klooriheksidiinilakkaa ja fluorilakkaa, eikä menetelmien välillä havaittu merkitsevää eroa.

Kaikki kolme tutkimusta, joissa klooriheksidiinillä todettiin olevan reikiintymistä ehkäisevä vaikutus, oli toteutettu kehittyvissä maissa. Tutkijat pohtivatkin, että karieksen ehkäisyohjelmien puuttuminen ja erityisesti fluorin puuttuminen vaikuttaisivat oleellisesti siihen, etteivät näiden tutkimusten tulokset ole yleistettävissä kehittyneisiin maihin.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti:

Tutkijat katsoivat, että katsauksen tulokset eivät puolla klooriheksidiinin käyttöä kariesvaurioiden ehkäisyssä lapsilla ja nuorilla.

Kirjallisuutta

  1. James P, Parnell C, Whelton H. The caries-preventive effect of chlorhexidine varnish in children and adolescents: a systematic review. Caries Res 2010;44:333-40 «PMID: 20606432»PubMed