Takaisin

Fluorihammastahnan vaikutus hampaiden reikiintymiseen

Näytönastekatsaukset
Kaisu Pienihäkkinen
27.8.2020

Näytön aste: A

Fluorihammastahnan käyttö vähentää hampaiden reikiintymistä verrattuna fluorittoman tahnan käyttöön.

Vuonna 2010 julkaistussa ja vuonna 2019 päivitetyssä järjestelmällisessä Cochrane-katsauksessa «Walsh T, Worthington HV, Glenny AM ym. Fluoride to...»1, «Walsh T, Worthington HV, Glenny AM ym. Fluoride to...»2 selvitettiin eri vahvuisten fluorihammastahnojen hampaiden reikiintymistä ehkäisevää vaikutusta. Lisäksi selvitettiin, vaikuttavatko aiempi karieskokemus ja harjauksen valvonta fluorihammastahnan reikiintymistä ehkäisevään tehoon lapsilla ja nuorilla.

Tarkasteluun otettiin vähintään 1 vuoden mittaiset kokeelliset tutkimukset, joissa fluorihammastahnaa verrattiin lumetahnaan ja joiden osanottajat olivat enintään 16-vuotiaita tutkimuksen alkaessa. Päivityksessä verrattiin myös eri fluoridipitoisuuden omaavia tahnoja keskenään, eikä tutkimuksia rajattu osanottajien iän perusteella. Ensimmäiset kirjallisuushaut ulottuivat vuoden 2009 puoliväliin ja päivityksessä elokuuhun 2018 saakka. Lopulliseen analyysiin kelpuutettiin 75 tutkimusta, joista 71:n tuloksia käytettiin katsaukseen sisältyviin meta-analyyseihin. Päivityksessä kelpuutettiin mukaan 96 tutkimusta, joista 81:n tuloksia käytettiin meta-analyyseihin. Tarkastelussa mukana olleet tutkimukset oli julkaistu vuosina 1955–2014. Tarkasteltujen hammastahnojen fluoridipitoisuus vaihteli välillä 250–2 800 ppm.

Kun vasteena käytettiin DMFS-kertymää vaihduntahampaistossa, reikiintymistä ehkäisevä vaikutus oli sitä voimakkaampi, mitä suurempi oli tahnan fluoridipitoisuus. Ehkäisyosuus oli lumetahnaan verrattuna 23 % (95 % uskottavuusväli 19–27 %), kun fluoridipitoisuus oli 1 000–1 250 ppm, ja 36 % (95 % uskottavuusväli 27–44 %), kun pitoisuus oli 2 400–2 800 ppm. Kun fluoridipitoisuus oli 440–550 ppm, reikiintymistä ehkäisevä vaikutus ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

Viitteitä annos-vastesuhteesta havaittiin, mutta se ei kaikin osin ollut tilastollisesti merkitsevä. Niin ikään oli viitteitä siitä, että DMF-pintojen suuri määrä alkutilanteessa ja harjauksen valvonta lisäävät fluorihammastahnan hampaiden reikiintymistä ehkäisevää tehoa, mutta nämä vaikutukset eivät olleet tilastollisesti merkitseviä.

Päivitetty Cochrane-katsaus (2019) «Walsh T, Worthington HV, Glenny AM ym. Fluoride to...»2 tukee selkeästi fluorihammastahnan hyötyjä hampaiden reikiintymisen vähentämisessä, kun vertailuna on tahna, joka ei sisällä fluoridia ollenkaan. Eri fluoridipitoisuuksien vaikuttavuuteen liittyvä näyttö on rajoitetumpaa, mutta lapsissa ja nuorissa havaittiin annos-vastesuhde, kun vastemuuttujana oli pintatasoinen DMF.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Walsh T, Worthington HV, Glenny AM ym. Fluoride toothpastes of different concentrations for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev 2010;(1):CD007868 «PMID: 20091655»PubMed
  2. Walsh T, Worthington HV, Glenny AM ym. Fluoride toothpastes of different concentrations for preventing dental caries. Cochrane Database Syst Rev 2019;3:CD007868 «PMID: 30829399»PubMed